Twee Leden Raad van Toezicht

Rijnbrink
20-04-2022    2022-00064   

De organisatie
Rijnbrink is een Provinciale Ondersteunings Instelling voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. De organisatie ondersteunt bibliotheken en culturele organisaties met subsidies van de provincies Gelderland en Overijssel. In opdracht van de provincie Overijssel is Rijnbrink daarnaast ook uitvoerder van de projecten Cultuureducatie met Kwaliteit en Cultuur aan de Basis in Overijssel.

Zowel in Gelderland als in Overijssel werkt Rijnbrink voor en met maatschappelijke organisaties zoals bibliotheken en culturele organisaties. Ook maken lokale en provinciale overheden gebruik van haar denk- en daadkracht. Rijnbrink is een netwerkpartner en innovator. 

Rijnbrink gelooft in een leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen. Ze is ervan overtuigd dat goed geïnformeerd zijn, beschikken over basisvaardigheden als taal en gebruik van media en alle vormen waarin we ons cultureel uiten, essentieel zijn om in verbinding te zijn én te blijven met de samenleving. Bibliotheken en culturele organisaties zijn een onmisbare, verbindende schakel hierin.
Daarom zetten de medewerkers van Rijnbrink zich iedere dag met passie in om samen met bibliotheken, taalhuizen, muziekverenigingen, scholen en cultuuraanbieders, inwoners te verrijken met taal-, digitale of creatieve vaardigheden. Want hoe vaardiger je als burger bent, hoe meer je zelf vorm kunt geven aan je leven.

Rijnbrink ondersteunt en adviseert bibliotheken, partners van bibliotheken, culturele organisaties, amateurmusici en orkesten in Gelderland en Overijssel, zowel inhoudelijk als facilitair, op diverse gebieden zoals educatie, cultuur en samenleving. Daarnaast biedt zij een pakket van advies- en ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering.

Bij Rijnbrink werken 143,5 fte en 163 medewerkers. Het jaarbudget bedraagt ca. € 16 miljoen.

De missie van Rijnbrink luidt:
Wij dragen bij aan een vaardiger, creatiever en slimmer Overijssel en Gelderland.

Onze samenleving wordt steeds complexer. Ontwikkelingen lijken steeds sneller te gaan. Zowel in het sociaal domein als rond duurzaamheid heeft elke organisatie en overheidsinstelling een enorme opgave. Het zijn opgaven die niet alleen op te lossen zijn, maar altijd in Samenspel. Lees hierover meer in de Meerjarenstrategie Samenspel 2021-2024 van Rijnbrink, te vinden op de website:

https://www.rijnbrink.nl/over-rijnbrink/de-organisatie/

Bestuur en toezicht
Als bestuursmodel hanteert Rijnbrink het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. De Governance code Cultuur is de leidraad voor de verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook hanteert Rijnbrink de fair practice code en de code diversiteit en inclusie. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij een éénhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van de heer Bernard Fransen, ondersteund door het managementteam. 

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, één en ander conform statuten en reglement. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur en van de controller circa vijf keer per jaar in de avonduren. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om zijn eigen functioneren te evalueren. Daarnaast wordt het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd. Eenmaal per jaar wordt een strategiesessie met de Raad van Bestuur belegd. Tevens heeft eenmaal per jaar overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de instelling. 
 
De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. De Raad opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. 

Binnen de Raad functioneren op dit moment twee commissies: een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de organisatie relevante netwerken (bij voorkeur in het werkgebied). Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast bestuurlijke/eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring, gaat het om deskundigheid op het gebied van een of meer kennisvelden c.q. expertisegebieden (bijvoorbeeld financiën, recht en HRM), waarbij waar mogelijk ook gestreefd dient te worden naar een evenwichtige mix van mannen en vrouwen, een spreiding naar sectoren (maatschappelijke ondernemingen, openbaar bestuur en de profitsector) en naar leeftijd. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Regionale verankering binnen het werkgebied van (een deel van) de leden van de Raad van Toezicht geldt als een pré. 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Dhr. J. Ph. Broekhuizen (voorzitter);
  • Mw. A. Kuks (vicevoorzitter);
  • Mw. C.P.M. Teunissen (vice-voorzitter);
  • Dhr. N. Mansfield (lid);
  • Dhr. J.V.C.T. van Duren (lid).

De vacature
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijnen van de heer N. Mansfield en mevrouw M. Teunissen, ontstaan er binnen de Raad van Toezicht (RvT) twee vacatures.

Voor deze vacatures is het van belang dat in ieder geval één van de twee nieuwe leden goed thuis is in de wereld van bibliotheken danwel de cultuursector. Ook is het belangrijk gezien de complementariteit in de raad dat één van beide nieuwe leden begrip heeft van openbaar bestuur en publieke dienstverlening. Het heeft sterk de voorkeur dat minimaal één van beiden aanwijsbaar affiniteit heeft met de doelgroep waar Rijnbrink voor werkt en het is een pré wanneer iemand werkt of woont in het werkgebied van Rijnbrink.

Verder is het voor beide nieuwe leden het belangrijk dat hij of zij: 

  • intrinsiek betrokken is bij de doelstellingen van Rijnbrink;
  • een goede gesprekspartner is in de RvT en voor de directeur en MT;
  • ervaring heeft met toezicht vanuit bestuurlijk perspectief, bijvoorbeeld als eindverantwoordelijke van een organisatie of als toezichthouder / commissaris;
  • politiek bestuurlijk sensitief is;
  • voldoende tijd beschikbaar heeft voor alle vergaderingen, voorbereiding daarvan en andere bijeenkomsten.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht nodigt Rijnbrink graag kandidaten met een bi- culturele achtergrond uit te reageren.

De procedure
Rijnbrink laat zich in deze open en transparante wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Josephine van der Vossen, partners van Partners at Work. Zij verrichten een proactieve, brede search binnen en buiten hun netwerk en zullen eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteren zij de best passende kandidaatprofielen aan de selectiecommissie van Rijnbrink, die op basis daarvan een aantal kandidaten uitnodigt voor één of meerdere gesprekken.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) m.b.t. uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, is onderdeel van de procedure. 

U kunt uw cv met motivatie uploaden door te klikken op de link SOLLCITEER.
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Nicole Boevé of Josephine van der Vossen via 035 5480760.

De uiterlijke reactiedatum is: 10 mei 2022.

Solliciteer