uitvoerend bestuurder SPH IT, uitbesteding en risicomanagement

Stichting Pensioenfonds Huisartsen
24-04-2023    2022-00247   

Inleiding
Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) is in 1973 opgericht om de verplichte collectieve beroepspensioenregeling voor huisartsen te verzorgen. Met een beheerd vermogen van ruim 10 miljard euro, zorgt SPH ervoor dat meer dan 24.000 huisartsen voorzien zijn van een adequate oudedags- en nabestaandenvoorziening. SPH heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan Achmea Pensioen Services en het fiduciair management aan Achmea Investment Management. De regievoering over de dagelijkse werkzaamheden en de uitbestede processen ligt bij de uitvoerende bestuurders. Ter ondersteuning beschikt SPH over een bestuursbureau dat het bestuur ondersteunt bij zijn taken en bestuursbesluiten uitvoert. Dit bureau bestaat momenteel uit vijftien personen. 

Het bestuur van SPH gaat met ingang van 1 september 2023 werken volgens een one tier board die bestaat uit uitvoerend bestuurders (UB’ers) en niet uitvoerend bestuurders (NUB’ers) met een onafhankelijk voorzitter. 

Het algemeen bestuur bestaat in totaal uit maximaal 8 leden:

 • 3 Uitvoerende bestuursleden (UB’ers);
 • Maximaal 5 niet-uitvoerende bestuursleden (NUB’ers), waarvan1 onafhankelijk voorzitter en minimaal 3 en maximaal 4 huisartsen

Functieomschrijving algemeen
Het algemeen bestuur is belast met het uitvoeren van de taken, zoals omschreven in de statuten, te weten het voorzien in een pensioen voor huisartsen en hun nabestaanden. SPH draagt in opdracht van de Beroepspensioenvereniging huisartsen (BPV-huisartsen) zorg voor de uitvoering van de verplichte collectieve pensioenregeling voor huisartsen. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid, zoals dit is opgesteld in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. 

Het bestuur bepaalt het (strategisch) beleid ten aanzien van de financiering van de regeling en de uitvoering, waaronder begrepen het vermogensbeheer, de pensioenadministratie en de communicatie.

Belangrijke taken van het bestuur

 • Het bepalen van de visie, missie en strategie van het fonds.
 • Het initiëren, ontwikkelen en vaststellen van het beleid, de beleidskaders en de belangrijkste documenten van het fonds.
 • Evalueren en bijsturen van het beleid en de beleidskaders en – indien nodig – de nadere voorbereiding (wijziging) van de beleidskaders.
 • Het bewaken van de opdrachtaanvaarding, met inachtneming van het ambitieniveau en de risicohouding die hieraan ten grondslag liggen.
 • Het algemeen bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioengerechtigden. Het algemeen bestuur zorgt ervoor dat al deze groepen zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd weten.

Ten behoeve van de taakverdeling onder de UB’ers zijn de aandachtsgebieden als volgt verdeeld over de drie UB’ers:

UB’er 1
Focus: Vermogensbeheer
Kerntaken: Beleggingen – Duurzaamheid – Balansmanagement

UB’er 2
Focus: Huis op orde
Kerntaken: IT & uitbesteding – Finance & control – Risicomanagement*
Overige taken: Compliance Toezicht

UB’er 3
Focus: Deelnemers
Kerntaken: Pensioenbeheer – Communicatie – Financiële planning
Overige taken: Stakeholdermanagement

* Het risicomanagementbeleid is belegd bij UB’er 2 maar risico’s worden integraal beheerst door UB’er 1 en UB’er 2

De taken van voorzitter en bestuursbureau (HR) kunnen bij 1 van de 3 uitvoerend bestuurders worden belegd.

Taken uitvoerend bestuurder IT, uitbesteding en risicomanagement
De uitvoerend bestuurder IT, uitbesteding en risicomanagement is belast met en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het fonds met betrekking tot: 

 • Uitvoering van het door het AB vastgestelde uitbestedings-, risicomanagement- en IT-beleid;
 • Voorbereiding van het uitbestedings-, risicomanagement- en IT-beleid en de beleidskaders;
 • Aansturing van het uitvoeringsproces en de uitbestedingspartijen;
 • Evaluatie van uitbestedingspartijen;
 • Contactpersoon voor sleutelfunctiehouder Risicobeheer en de CRO;
 • Opstellen en vaststellen van contracten binnen de bevoegdheden;
 • Aansturing van de medewerkers van het bestuursbureau met het expertisegebied IT, uitbesteding en risicomanagement;
 • Verantwoording afleggen over uitoefening van de taken aan het NUB.

De UB’ers voeren hun taken uit binnen de beleidskaders die door het algemeen bestuur (NUB’ers en UB’ers) zijn vastgesteld. De UB’ers zijn daarbij zelfwerkzaam in die zin dat zij op de aan hen toegewezen aandachtsgebieden, het algemeen bestuur adviseren en terzake de nodige 
werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast beschikken zij over de nodige countervailing power richting externe partijen zoals adviseurs, uitbestedingspartijen en interne en externe toezichthouders.

Competenties
De volgende competenties zijn benoemd voor een uitvoerend bestuurslid SPH:

 • Multidisciplinair denken en oordeelsvorming: dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende deskundigheidsgebieden;
 • Reflecteren: handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden. Kan eigen denken en handelen en dat van het bestuur kritisch bezien en beoordelen. Kan schakelen tussen inhouds- en betrekkingsniveau;
 • Analyseren: kan een vraagstelling ontleden, verbanden leggen en logische conclusies trekken;
 • Integer: behulpzaam, open en eerlijk naar anderen en zichzelf en betrouwbaar in het nakomen en naleven van afspraken. Correct omgaan met (gevoelige) informatie. Staat open voor en heeft respect voor andere zienswijzen, culturen en kwaliteiten van anderen. Voorkomt belangenverstrengeling en gaat confrontaties niet uit de weg;
 • Omgevingsbewust: begrijpt hoe een pensioenfonds en diens omgeving werkt en hoe daarbinnen te manoeuvreren teneinde gestelde doelen te bereiken;
 • Gericht op samenwerking: samen met anderen de activiteiten richten op een gemeenschappelijk doel. Het gezamenlijke resultaat op de eerste plaats stellen en zich daarvoor naar beste kunnen inzetten. Een goede onderlinge sfeer bevorderen;
 • Onafhankelijk: vormt zich aan de hand van beschikbare informatie een eigen mening en gaat hierover met de overige bestuursleden in gesprek;
 • Kritisch: is kritisch naar te nemen besluiten en aarzelt niet op te treden in het belang van de deelnemers en andere stakeholders;
 • Besluitvaardig: neemt beslissingen met voor het pensioenfonds en stakeholders belangrijke gevolgen;
 • Innovatief: vernieuwend denken en handelen; kansen en mogelijkheden zien voor vernieuwing van werkwijzen, producten of diensten; voorkeur voor uitproberen van verbeteringen boven handhaven van bestaande;
 • Strategische denken: breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door ze in een meer omvattend begrippenkader te plaatsen en van daaruit te handelen. De grote lijnen en voornaamste implicaties van gebeurtenissen in beeld hebben en houden. Verder kijken en denken dan de dagelijkse focus;
 • Resultaatgericht: de resultaten helder voor ogen hebben en in staat zijn om de resultaten te bereiken met de beschikbare middelen en tijd.

Deskundigheid
Het bestuur van SPH onderkent het belang van geschiktheidsbevordering om de ambities en doelstellingen van het fonds te realiseren en adequaat in te spelen op belangrijke ontwikkelingen. 
Daartoe heeft het een visie op leren en ontwikkeling geformuleerd die aansluit bij vigerende wet- en regelgeving en de ‘Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur’ die door de Pensioenfederatie is gepubliceerd. Elk bestuurslid beschikt bij toetreding tot het bestuur ten minste over kennisniveau A en het bestuur voldoet (in elk geval binnen de eerste zittingstermijn) als collectief aan kennisniveau B. Deze kennis betreft de volgende aandachtsgebieden:

 • Het besturen van een pensioenfonds
 • Relevante wet- en regelgeving 
 • Pensioenregelingen en pensioensoorten 
 • Financiële aspecten (Actuariële aspecten en financiering, Beleggingsbeleid en Vermogensbeheer, Verslaggeving, Balansmanagement) 
 • Administratieve Organisatie en Interne Controle 
 • Communicatie 
 • Uitbesteding en IT

De uitvoerend bestuurder heeft op het eigen kennisgebied minimaal geschiktheidsniveau B. 

Vereisten uitvoerend bestuurder IT, uitbesteding en risicomanagement

 • Bewaart het overzicht, scheidt hoofd- van bijzaak (en communiceert daarover met het bestuur);
 • Kan op inhoud bruggen slaan op het bestuursbureau. Zorgt ervoor dat iedereen van elkaar weet wat men doet; 
 • Bevordert multidisciplinair denken;
 • Heeft ervaring in het leidinggeven aan professionals: geeft ruimte, inspireert en zorgt voor binding binnen het team;
 • Heeft aantoonbaar meerjarige werkervaring in een senior positie op het gebied van IT, risicomanagement en uitbesteding;
 • Heeft kennis en inzicht en kan zich een oordeel vormen op geschiktheidsniveau B op de volgende gebieden (conform de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie):
 1. Relevante wet-en regelgeving, waaronder de privacy
  1. Regelgeving (AVG) en regelgeving inzake uitbesteding
  2. Administratieve organisatie en interne controle
  3. Risicomanagement en risicobeheersing
  4. Uitbesteding van werkzaamheden.
 • Heeft aantoonbare ervaring met integraal risicomanagement en specifiek op het gebied van uitbesteding en IT;
 • Kan op objectieve wijze de rapportages op het gebied van risicomanagement beoordelen en te vertalen naar te nemen beleidsmaatregelen
 • Is bekend met uitbesteding van werkzaamheden en de controle op de uitvoeringsorganisaties en beoordeelt hiertoe de rapportages (SLA-rapportages, financiële rapportages, beleggingsrapportages) van de uitvoeringsorganisaties;
 • Is bekend met ISAE 3402-rapportages en kan hierover een oordeel geven;
 • Is bekend met risicobeheer en de inbedding ervan in de organisatie, bijvoorbeeld aan de hand van een FIRM-analyse. Met name het operationele-/uitbestedingsrisico, het integriteitsrisico, IT risico’s en juridische risico’s zijn bekend terrein;
 • Is gesprekspartner voor de compliance office; 
 • Volgt ontwikkelingen op het gebied van integraal risicomanagement, uitbesteding en IT bij pensioenfondsen en is in staat de consequenties daarvan door te vertalen naar te voeren beleid.

Diversiteit 
Het bestuur vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden zich bij het pensioenfonds vertegenwoordigd weten. Pensioen gaat ons immers allemaal aan ongeacht achtergrond, leeftijd of geslacht. Het bestuur vindt diversiteit in het bestuur – in termen van kennis en competenties enerzijds en leeftijd en geslacht anderzijds – van belang. Dit speelt een rol bij de selectie van de kandidaat. 

Zittingsduur
Een uitvoerend bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan na afloop van deze periode maximaal eenmaal herbenoemd worden. 

Benoeming
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur SPH, nadat deze is verkozen door de Vergadering van Afgevaardigden van de BPV. Het bestuur benoemt de kandidaat, als deze naar het oordeel van de Raad van Toezicht voldoet aan de profielschets en De Nederlandsche Bank met de benoeming heeft ingestemd.

Tijdsbeslag
Ieder uitvoerend bestuurslid moet voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om zijn/haar taak goed te kunnen vervullen. Het voltijdequivalent voor de functie van een UB’er is circa 1 VTE (5 werkdagen per week).

Kantoor
Het kantoor bevindt zich in Driebergen. De werkzaamheden vinden plaats op kantoor in Driebergen en in overleg is thuis werken mogelijk.

Vergoedingen
Het uitvoerend bestuurslid ontvangt een passende vergoeding. 

De procedure
SPH laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicolette van Helsdingen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij SPH geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

De sluitingsdatum voor de sollicitaties: 20 mei 2023.

De kandidaat gesprekken met SPH: juni nntb

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicolette van Helsdingen via 035 -548 0760.

Solliciteer