Uitvoerend Bestuurder Stichting de Nationale APF

Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds
06-07-2023    2023-00100   

Inleiding 
Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds (“het fonds”) is een algemeen pensioenfonds. 
Het fonds verzorgt de uitvoering van de (voormalige) pensioenregelingen van ondernemingen. 
Het fonds werkt met kringen. In een kring worden één of meerdere regelingen uitgevoerd, met eigen beleid en afgescheiden vermogen.
Het fonds voert open en gesloten DB en CDC regelingen uit en individuele DC regelingen. Onder WTP zullen nieuwe kringen worden opgetuigd waarin zowel de Flexibele Premieregeling als de Solidaire Premieregeling worden aangeboden. De kringstructuur biedt flexibiliteit waardoor de eigenheid van bestaande pensioenregelingen behouden kan worden en toch voordeel wordt gerealiseerd in lagere kosten, zowel door efficiëntere administratie als besturing. 
Iedere kring heeft een eigen belanghebbendenorgaan (BO). In het VBO, de overkoepelende Vergadering van de belanghebbendenorganen, zijn alle kringen gezamenlijk vertegenwoordigd. In een BO zitten vertegenwoordigers namens sociale partners, ofwel hier zit de pariteit. Een BO kent uitgebreide advies- en goedkeuringsrechten. Leden van het BO zijn beleidsbepaler en vallen onder het toezicht van DNB.

Het fonds staat voor degelijk, duurzaam en voorspelbaar: De Nationale is een fonds met ambitie: er is een duidelijke doelstelling om in de consoliderende pensioenmarkt een van de leidende pensioenfondsen te worden.

Vanwege een vacante functie binnen het bestuur, is het fonds op zoek naar een uitvoerend bestuurslid.

Algemene kenmerken
Het bestuur van het fonds is de beheerder van het fonds en is ingericht volgens het onafhankelijk gemengd model. Dit houdt in dat zowel de besturing als het toezicht in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Het bestuur bestaat uit zes onafhankelijke leden. Onafhankelijk betekent dat deze leden geen directe vertegenwoordigers van belanghebbenden zijn en dat zij geen relatie hebben met de bij het fonds aangesloten werkgevers of met de oprichters van het fonds. Van de zes bestuursleden zijn er drie uitvoerend en drie niet-uitvoerend. De uitvoerende bestuursleden zijn belast met de dagelijkse gang van zaken, de algemene aansturing van het fonds en de uitvoering van het vastgestelde beleid. De niet-uitvoerende bestuursleden hebben naast de bestuurstaken tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de uitvoerende bestuursleden en de algemene zaken van het fonds.

Het uitvoerend bestuur kent drie soorten thematische vergaderingen. Het UB-Vermogensbeheer, het UB- Pensioen & Communicatie en het UB Risk & Finance.
Daarnaast zijn er drie commissies met bestuurlijke betrokkenheid: de beleggingsadviescommissie, de ALM commissie en de klachten- en geschillencommissie. 
Tot slot kent het fonds een Interne auditcommissie met een onafhankelijk voorzitter, naast twee niet-uitvoerende bestuursleden. Er is een bestuursbureau aanwezig dat het bestuur en de bestuurscommissies ondersteunt. Het bestuursbureau ondersteunt het uitvoerend bestuur in haar beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken en verzorgt de secretariële werkzaamheden voor de organen van het fonds, waaronder de belanghebbendenorganen.
Ten behoeve van de benoeming van geschikte personen voor de functie van uitvoerend bestuurslid is dit functieprofiel opgesteld. Dit functieprofiel bestaat uit algemene eisen aangevuld met specifieke eisen voor de specifieke functie.

Het uitvoerend bestuur bestrijkt gezamenlijk alle aandachtsgebieden van het fonds. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen de aandachtsgebieden waarbij iedere uitvoerend bestuurslid primair verantwoordelijk is voor de aan hem of haar toebedeelde gebieden. 

Voor de uitvoerende bestuursleden geldt de volgende onderlinge taakverdeling:
Uitvoerend bestuurslid 1: Pensioenbeleid, Actuariaat, Finance & Control;
Uitvoerend bestuurslid 2: Vermogensbeheer, Relatiemanagement, Acquisitie;
Uitvoerend bestuurslid 3: Pensioenadministratie, Pensioencommunicatie, Governance & AO/IC, Risicobeheer, ICT & Compliance, HR.

Voor de vacante functie binnen het bestuur is het fonds op zoek naar een uitvoerend bestuurslid 2. 
De onderlinge taakverdeling kan worden aangepast, afhankelijk van de kennis en ervaring van het nieuw aan te trekken bestuurslid. Dit betreft ook de acquisitie taak, nu opgenomen in de portefeuille van UB-2.

Taken UB-2 met vermogensbeheer
In onderstaande tabel zijn de aandachtsgebieden en de daarbij behorende taken van het uitvoerend bestuur opgenomen.

Vermogensbeheer

 • Voorbereiden van en uitvoering geven aan het beleggingsbeleid en de beleggingsplannen.
 • Zorgdragen voor een juiste vertaling en adequate uitvoering hiervan in beleggingsrichtlijnen en mandatering. 
 • Afspraken maken met betrekking tot opdrachten, uitbesteding en SLA’s. 
 • Monitoring en bijsturing van de fiduciair beheerder, custodian en vermogensbeheerders.
 • Beheersing financiële risico’s en operationele risico’s vermogensbeheer.

Relatiemanagement

 • Zorgdragen voor optimale relaties met BO’s en aangesloten werkgevers. 
 • Vervullen rol van aanspreekpunt vanuit het bestuur voor BO’s en werkgevers.
 • Communicatie en onderhouden van contacten met prospecs. 

Acquisitie

 • Toezichthouden op de acquisitie strategie van het fonds en waar nodig betrokken bij sales trajecten

Gevraagde deskundigheid UB-2 vermogensbeheer 
Inhoudelijke bestuurder 

 • Heeft langjarige werkervaring met institutioneel vermogens (pensioen)beheer in een leidende positie
 • Heeft gevoel voor pensioenfondsvraagstukken (balansmanagement)
 • Heeft actuele kennis van werking van financiële markten, beleggingsproducten en financiële instrumenten
 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring, is besluitvaardig en heeft overtuigingskracht
 • Is een hands on type 
 • Beschikt over goede communicatieve en presentatie vaardigheden

Belangrijke competenties:

 • Communicatief vermogen: Meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift
 • Omgevingsbewust
 • Strategische sturing, leiderschap
 • Klant- kwaliteit en resultaatgerichtheid
 • Multidisciplinair denken en oordeelsvorming
 • Reflecterend vermogen: Handelen in het bewustzijn van de professionele taak en van de eigen positie, kennis en vaardigheden
 • Onderhandelingsvaardigheid en besluitvaardigheid
 • Loyaal: Een grote morele betrokkenheid
 • Onafhankelijkheid en authenticiteit

Het uitvoerend bestuurslid moet deskundig zijn op de volgende voor pensioenfondsen relevante aandachtsgebieden.

 1. het besturen van een organisatie; 
 2. relevante wet- en regelgeving; 
 3. pensioenregelingen- en pensioensoorten; 
 4. vermogensbeheer;
 5. actuariële begrippen en financiële verslaglegging; 
 6. administratieve organisatie en interne controle; 
 7. uitbesteden van werkzaamheden; 
 8. risicobeheer;
 9. communicatie. 

De deskundigheid moet op alle onderwerpen ten minste op het geschiktheidsniveau A (kennis, inzicht en oordeelsvorming aandachtsgebieden) zijn zoals dat is vastgelegd in de eindtermen van het Plan van aanpak geschiktheid van de Pensioenfederatie. Voor de aandachtsgebieden waarvoor het uitvoerend bestuurslid primair verantwoordelijk is, moet de geschiktheid ten minste niveau B (verdieping door ervaring, aanvullende opleidingen of combinatie van beide) zijn. 
In dit geval betreft dat vermogensbeheer.

In de samenstelling van het bestuur worden alle bestuurders geacht in ieder geval een goede gesprekspartner te zijn voor belanghebbendenorganen, aangesloten werkgevers, prospects, adviseurs, uitbestedingsrelaties en toezichthouders. 

Competenties
Alle bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: ‘the tone at the top’. Bestuurders hebben oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren (bestuurlijke evaluatie).

De genoemde competenties zullen bij een meerderheid van het bestuur aanwezig dienen te zijn en voldoende gespreid te zijn over de bestuursleden. De kandidaat zal zich gaan bezighouden met thema’s rondom vermogensbeheer en heeft contacten met relaties van het pensioenfonds. In dat licht wordt van de kandidaat verwacht dat hij beschikt over uitstekende communicatieve en strategische vaardigheden.

Ervaring
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij aantoonbare ervaring heeft op vermogensbeheer voor pensioenfondsen. All-round managementervaring is een must en bestuurlijke ervaring in een pensioenfonds is nadrukkelijk een pré. 

Tijdsbeslag
Wij zoeken een uitvoerend bestuurslid met een beschikbaarheid van 32 uur in de week (0,8 fte).

Toetsing
De kandidaat wordt geselecteerd en benoemd door de Vergadering van Belanghebbendenorganen. Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het nieuwe bestuurslid aan bij DNB. DNB toetst de beoogde bestuurder op betrouwbaarheid en geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde bestuurslid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het overige bestuur. 

Zittingstermijn
Bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar, en kunnen daarna maximaal tweemaal worden herbenoemd. In onderling overleg kan het bestuur een afwijkend aftredingsschema overeenkomen om de continuïteit in het bestuur te waarborgen.

Remuneratie
De bestuurders wordt een passende beloning geboden die recht doet aan de gevraagde zwaarte van het profiel.

De procedure
Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Ingrid Reichmann en Nicolette van Helsdingen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen selectiegesprekken zijn met o.a. het UB, het NUB en de VBO. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Een assessment gericht op persoonlijkheid/competenties en complementariteit met het team maakt onderdeel uit van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de link SOLLICITEER

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicolette van Helsdingen op 035 – 548 0760.

Belangrijke data
1e selectiegesprekken: 30/8 9.00-13.00 of 31/8 13.00-17.00

Solliciteer