Voorzitter Auditcommissie Financiën – financiën, vastgoed, ondernemerschap

tanteLouise
14-04-2022    2022-00049   

Over stichting tanteLouise
Stichting tanteLouise richt zich op kwalitatief hoogstaande langdurige zorg aan met name kwetsbare ouderen. Op basis van vernieuwende inzichten en met inzet van innovatieve zorgtechnologie streeft tanteLouise naar een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor haar cliënten. 

TanteLouise biedt ‘de beste zorg, waar thuis ook is’, in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, ook wel de zogenoemde Brabantse Wal-gemeenten. En eigenlijk zou tante het daarbij willen laten. Want we kunnen wel vertellen dat tanteLouise met 1.800 medewerkers en 850 vrijwilligers misschien wel de grootste werkgever in het werkgebied is met een goede medewerkerstevredenheid, dat tanteLouise een uiterst professionele en financieel gezonde organisatie is met een goed imago die op het gebied van innovatie en vernieuwing tot de toonaangevende zorginstellingen in Nederland behoort. Maar ja, is dat belangrijk? Eigenlijk telt voor tante maar een ding en dat is de zorg aan ruim 1.100 cliënten in onze zorgcentra en verpleeghuizen. Zij verdienen alle aandacht. Net als de meer dan 3.000 klanten die specialistische thuiszorg krijgen van de medewerkers van tanteLouise.

Door de grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het tanteLousie om ook daadwerkelijk ‘de beste zorg’ te realiseren. Dat zegt tante niet zelf, maar dat blijkt uit de goede scores op het gebied van cliënttevredenheid en het vertrouwen dat externe partijen in de organisatie uitspreken. Het ministerie van VWS maar ook de Nederlandse Zorgautoriteit hebben meer dan eens hun waardering uitgesproken voor de aanwezige zorgkennis en het innovatieve, eigenzinnige karakter van tanteLouise. Binnen de organisatie heerst een klimaat waarin men op zoek is naar dingen die er nog niet zijn; broodnodig om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan een alsmaar toenemende zorgvraag.
Die even ambitieuze als avontuurlijke houding maakt dat tanteLouise binnen het eigen werkveld toonaangevend is als het gaat om de ontwikkeling van innovatieve of vernieuwende zorgtechnologie. Op het gebied van vrijheid bij dementie behoort tanteLouise landelijk tot de koplopers. Zozeer dat tal van delegaties uit Nederland, Europa en landen als China en Japan een werkbezoek brachten aan tanteLouise om kennis te nemen van visie, aanpak en (soms baanbrekende) innovaties.

Om de beste zorg voor nu en in de toekomst te garanderen, heeft tanteLouise bindende afspraken vastgelegd in het Kwaliteitsplan 2021. Dat is een levend document dat zo nodig wordt geactualiseerd. Het kwaliteitsplan en andere relevante documenten kunt u vinden op website van tanteLouise. 

Momenteel zijn voor tanteLouise onder meer de volgende thema’s actueel:

 • de doorontwikkeling van de visie op zorg en de dementievisie “Leven in verantwoorde vrijheid”;
 • het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan en het in een gepast tempo, met aandacht voor de medewerkers en een juiste balans in de organisatie, implementeren van het plan in de komende vier jaar;
 • het aangaan van uitdagingen om de zorg ook op termijn organiseerbaar en betaalbaar te houden;
 • een passend antwoord formuleren op het arbeidsvraagstuk door innovatieve oplossingen en de inzet van moderne zorgtechnologie, in nauwe samenwerking met externe partners, zowel nationaal als internationaal;
 • een ambitieus huisvestingsbeleid met een grote en meerjarige ontwikkelportefeuille, met meerdere gemeenten, aannemers en andere partijen. Doel is de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg, de ontwikkeling van nieuwe vormen van dagverzorging en het ombouwen van verzorgingshuizen naar eigentijdse en toekomstbestendige verpleeghuizen die ondersteunend zijn aan de dementievisie Leven in verantwoorde vrijheid. De huisvestingsopgave is in lijn met de demografische ontwikkelingen in de regio en de trend dat cliënten langer zelfstandig thuis willen, moeten en kunnen wonen.

Bestuur en toezicht
Stichting tanteLouise kent een tweehoofdig Raad van Bestuur, Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de totale onderneming en het realiseren van de gewenste maatschappelijke prestaties tegen aanvaardbare bedrijfskosten. In die balans tussen het maatschappelijk presteren en het bedrijfseconomisch functioneren staat het belang van de cliënt te allen tijde centraal.

Stichting tanteLouise heeft een zeshoofdige Raad van Toezicht bestaande uit de volgende leden:

 • Miranda de Vries, voorzitter
 • Piet van der Maas
 • Robbert Huijsman
 • Liselotte Aarts
 • Daan van Opstal: aftredend
 • Jacco de Braal: aftredend

De Raad van Toezicht stelt zichzelf ten doel om te toetsen of – en daarmee te bevorderen dat – de Raad van Bestuur de organisatiedoelstellingen doelgericht, effectief en efficiënt realiseert. De Raad van Toezicht toetst het beleid van het bestuur systematisch tijdens haar tweemaandelijkse vergaderingen met de bestuurders. In deze vergaderingen worden lopende zaken van strategisch belang besproken, onder andere aan de hand van concrete en actuele vraagstukken.

De Raad van Toezicht werkt verder met vijf commissies:

 • Agendacommissie: de voorzitter van de Raad van Toezicht overlegt voorafgaand aan elke vergadering met de Raad van Bestuur over de te bespreken onderwerpen.
 • Remuneratiecommissie: deze commissie geeft uitvoering aan de werkgeversrol en vergadert twee keer per jaar. De commissie houdt toezicht op en geeft advies over het persoonlijk functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht. 
 • Auditcommissie Financiën: deze commissie houdt toezicht op en geeft advies over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet van de financiële middelen, het huisvestingsbeleid (onder andere nieuwbouw en verkoop) en de lopende samenwerkingsverbanden. De commissie vergadert twee tot vier keer per jaar over de begroting, het jaarverslag, de huisvesting en eventuele andere financiële aangelegenheden.
 • Auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie: deze commissie houdt toezicht op en geeft advies over de kwaliteit, de veiligheid en de innovatie van de zorg en de woonconcepten. De commissie vergadert twee tot vier keer per jaar over zorginhoudelijke en maatschappelijke thema’s, interne audits en innovatieve projecten.
 • Raadscommissie: dit is een integrale commissie die vanuit de verschillende expertises twee keer per jaar brede thema’s uitdiept, zoals over de integrale veiligheid en de visie op dementie in relatie tot huisvesting.

Buiten deze vergaderingen om hebben de voorzitter van de Raad van Toezicht en de leden Raad van Bestuur onderling contact. Tevens heeft de Raad van Toezicht periodiek contact met het Management Team, de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad van tanteLouise.

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur staan beschreven in het bestuursreglement. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in het reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt volgens haar toezichtsvisie in overeenstemming met de Governancecode Zorg 2022 en de Wet normering topinkomens (WNT).

Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor consistente, goede zorg. De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van tanteLouise. Daarbij hanteert de Raad van Toezicht, net als de Raad van bestuur, de waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie. 

De leden van de Raad van Toezicht zijn vanuit de eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie en werken permanent aan de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en deskundigheid. Dit betekent voor de Raad van Toezicht van tanteLouise dat ieder lid:  

 • beschikt over gedegen kennis en ervaring om het totale beleid op hoofdlijnen te beoordelen;
 • beschikt over een eigen specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak en die complementair is aan die van de andere leden van de Raad;
 • beschikt over een fijngevoelige antenne voor maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst, 
 • is in staat om voldoende mee te bewegen met de complexiteit van de samenleving en die van de organisatie;
 • (keten)samenwerking en innovatie omarmt als noodzakelijke voorwaarde voor duurzame, kwalitatief hoogwaardige zorg en de toonaangevende rol die tanteLouise daarin als lerende organisatie heeft binnen de sector;
 • nieuwsgierig is naar de zienswijzen van de andere leden van de Raad en bereid is de eigen inzichten daaraan te toetsen;
 • een actieve toezichthouder is die vooruit kijkt, initiatief neemt en de moed heeft om onafhankelijk en op opbouwende wijze het beleid kritisch te belichten en vastberaden en vasthoudend is om de benodigde informatie te verkrijgen;
 • beschikt over discipline en rust weet te bewaren, ook op momenten dat het spannend wordt;
 • voldoende tijd besteedt aan (bij)scholing, het eigen optreden evalueert en bij voortduring de eigen visie herijkt;
 • bereid is om verantwoording af te leggen over zijn of haar werkzaamheden en aanspreekbaar is op het eigen functioneren;
 • een teamspeler is die bijdraagt aan een cultuur van vertrouwen, openheid, scherpte en saamhorigheid binnen de Raad van Toezicht.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige formatie die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. In de samenstelling van de Raad van Toezicht is aandacht voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en leeftijd.

Over de vacatures 
Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijnen van twee leden van de Raad van Toezicht in oktober 2022 ontstaan er twee vacatures in de auditcommissie financiën. 
Binnen de auditcommissie financiën dient expertise op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en vastgoed geborgd te zijn. 
Bij de vastgoedexpertise gaat het over het zich kunnen verplaatsen in de cliëntengroep van tanteLouise in relatie tot vastgoed- en/of projectontwikkelingsvraagstukken, om mee te kunnen denken over de bestaande vastgoedportefeuille, het onderhoud, de strategische ontwikkeling van het vastgoed en nieuwe huisvestingsconcepten rekening houdend met de positionering van tanteLouise in de regio en demografische ontwikkelingen.
Indien deze expertise bij de voorzitter van de auditcommissie kan worden belegd is er ruimte voor een lid met een meer op ondernemerschap en (digitale) innovatie gericht profiel. Indien bij de nieuwe voorzitter de benodigde vastgoedexpertise ontbreekt is het van belang dat het lid wel over deze expertise beschikt. Kijk voor het uitgebreide profiel van lid Auditcommissie Financiën op onze website.

Voorzitter Auditcommissie Financiën
De voorzitter van deze auditcommissie neemt ook deel aan de remuneratiecommissie en vervult daarmee de werkgeversrol richting de bestuurder met de bedrijfsvoerende portefeuille. 
De voorzitter is een ervaren toezichthouder die beschikt over de volgende achtergrond, ervaring en overige kwaliteiten:  

 • stevige financiële en bedrijfsmatige deskundigheid op bestuurlijk of directieniveau in een complexe organisatie of onderneming;
 • bij voorkeur ervaring (vanuit hoofd-of nevenfunctie) met zorgfinanciering en -bekostiging;
 • in staat om de eigen ervaring realistisch te projecteren op de tanteLouise, over het zorgveld te kijken en te begrijpen wat het betekent om te besturen in een turbulente omgeving en een complex stakeholderveld;
 • vastgoed expertise zoals hierboven genoemd is een pré;
 • de beschikking over tijd en agendaflexibiliteit voor de Raad van Toezicht vergaderingen, eventuele informele bijeenkomsten en voor de invulling van de sparringpartnerrol voor de Raad van Bestuur.

Het is de wens om de twee nieuwe leden van de auditcommissie financiën te benoemen en verwelkomen in de vergadering van de Raad van Toezicht op 30 juni a.s..

De procedure
TanteLouise laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt van Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens wordt de best passende combinatie van kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Daarna volgt een keuze voor de kandidaten die in potentie benoembaar zijn en kennis gaan maken met de te betrekken gremia.
Het inwinnen van referenties kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de link SOLLICITEER.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Karen Kragt, Partners at Work op 035 – 548 0760.

Uiterste reactiedatum: 18 mei 2022

Bronnen
• Over tanteLouise : https://tantelouise.nl/organisatie/jaarverslagen-en-kwaliteitskader/ 
• De exclusiecriteria voor de raad van toezicht tanteLouise: art. 12.3 Statuten tanteLouise
• De belangrijkste wet- en regelgeving Wet Langdurige Zorg: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz 
• De Governancecode Zorg 2022: https://www.governancecodezorg.nl/ 
• De Wet Bestuur en Toezicht omtrent het maximaal aantal commissariaten bij ‘grote rechtspersonen’ is van kracht op deze vacature: https://vtoi-nvtk.nl/actueel/de-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr

Solliciteer