Voorzitter Raad van Bestuur – Vivium

Vivium Zorggroep
15-03-2023    2023-00046   

Over Vivium Zorggroep
Vivium Zorggroep is de zorgspecialist in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid en heeft als missie het helpen van mensen om hun eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Of het nu gaat om zelfstandig wonen, revalideren, goede zorg een passende woonsituatie of een plezierig leven. 

Vivium staat voor: Lef & Liefde. De kernwaarden zijn: Verbinden, Vertrouwen en Vakmanschap.
Positieve begrippen die onze manier van werken én de doelstellingen achter onze zorg en diensten onderschrijven. 

De dienstverlening van Vivium Zorggroep concentreert zich op onderstaande klantgroepen:

 • Klantgroep Zorgeloos wonen/Zorg aan Huis: prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij. Daarnaast geldt voor Torenhof: een zo volwaardig mogelijk leven bij ernstige somatische problemen.
 • Klantgroep Psychogeriatrie: een nieuw thuis voor mensen met dementie
 • Klantgroep GRZ: revalideren is samenwerken aan de toekomst. Daarnaast zien we een nieuwe propositie ontstaan naar behandel intensieve zorg zoals bij Parkinson.
 • Klantgroep Advies- en Behandel Centrum (ABC): multidisciplinaire zorg door een specialist ouderengeneeskunde naast de huisarts gericht op kwaliteit van leven/welzijn voor kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag.

Bij de organisatie werken ongeveer 2.900 medewerkers. In 2021 werden bedrijfsopbrengsten van 
€ 165 miljoen en een positief bedrijfsresultaat van € 8 miljoen gerealiseerd. De organisatie is financieel solide en Vivium wordt ervaren als een kwalitatief hoogstaande organisatie met de durf om nieuwe paden te betreden. Vivium speelt een belangrijke rol in de regio om de samenwerking op een hoger niveau te brengen en kijkt over de eigen grenzen heen.

Hoewel de uitgangspositie van Vivium goed is, zijn de externe uitdagingen waar Vivium en de ouderenzorg voor staat groot. De komende jaren zal als gevolg van vergrijzing de zorgvraag sterk toenemen, maar ook steeds complexer worden, en blijft de beschikbaarheid van zorg gelijk. De onderliggende trend in de zorgverlening is een beweging van zorg die nu nog intramuraal in een instelling wordt verleend naar zorg die in de wijk/thuis wordt verleend. Deze trend heeft invloed op (de zorgverlening aan cliënten van) alle klantgroepen van Vivium. 

In de Gooi en Vechtstreek zijn afspraken gemaakt om steeds meer medisch specialistische zorg buiten de muren van de fysieke ziekenhuislocatie te verrichten. Vivium en de andere VVT-aanbieders in de regio hebben zich verenigd in het programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek voor de OuderenZorg (JZJP-OZ).

De maatschappelijke opgave om de groeiende zorgvraag in een krappe arbeidsmarkt op te vangen vraagt veel van de zorgorganisatie. Vivium staat ook voor de uitdaging om anders en slimmer te werken. Dat is omgezet in uitgangspunten: zo zelf mogelijk, zo lang thuis als mogelijk, zo digitaal mogelijk en zo informeel mogelijk. Dit met zo min mogelijk administratieve lasten. Wat dat betekent is uitgewerkt vanuit het perspectief vanuit de veranderende vraag waar de klantgroepen mee te maken hebben en in drie Viviumbrede programmalijnen, bekwaam is bevoegd, administratieve lasten verminderen en technologische innovatie.

De maatschappelijke opgave voor Zorgeloos Wonen is om de propositie bestendig te maken voor de toekomst. De propositie bestaat uit wonen, woondiensten zoals eten/drinken/schoonmaak en zorg. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het kwalitatief op peil houden van de betreffende locaties. Voor Zorg aan Huis is de maatschappelijke opgave om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in opleiding en training om in de wijk te kunnen werken op basis van deze opgave. Landelijk gezien behoort Vivium tot de koplopers in het verhogen van de zelfredzaamheid van cliënten en doelmatig werken.

Binnen de klantgroep wonen voor mensen met dementie zien we nu al dat bewoners langer thuis blijven. Bij opname is steeds vaker sprake van een complexe zorgvraag. Voor de meest kwetsbare mensen met dementie willen we, in samenwerking met mantelzorg en vrijwilligers, een fijne woonplek blijven bieden.

De GRZ heeft de ambitie om twee keer zo veel cliënten te helpen zonder het aantal bedden of medewerkers te verdubbelen en zonder toename van werkdruk. GRZ doet continu wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar onze eigen zorg (onder meer met VUmc). Zo bereiden we ons voor op de zorgvraag van morgen.

Naast de veranderende cliëntvraag heeft Vivium net als andere zorgaanbieders te maken met de gevolgen van een grote krapte op de arbeidsmarkt en zal de komende periode grootschalig geïnvesteerd worden in vastgoed en technologische vernieuwing.

Organisatiestructuur
Vivium hanteert de uitgangspunten van Rijnlands organiseren voor de besturing van de organisatie. Dit houdt in dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie zijn belegd en nadruk wordt gelegd op samenwerking van organisatieonderdelen. In de structuur en besluitvorming wordt veel overgelaten aan het initiatief en inzicht van medewerkers. Dit zie je terug in de organisatie. Vivium werkt continu aan een organisatievorm die medewerkers ondersteunt om in hoge mate zelfstandig beslissingen te nemen, waarbij werkprocessen de ruimte bieden voor eigen keuzes en de besluitvorming op samenspraak is ingericht. Daarbij passen de kernwaarden Vertrouwen, verbinden en vakmanschap

Godfried Verkerk is sinds 2011 de voorzitter van de raad van bestuur en de enige statutair bestuurder van Vivium Zorggroep. Hij is primus interpares en gelijke onder zijn management team leden. De bestuurder is voorzitter van het ConcernOverleg (het COv) dat sinds 2012 bestaat uit drie directeuren die elk verantwoordelijk zijn voor een klantgroep, de directeur Bedrijfsvoering en Ondersteuning, de directeur Financiën en ICT, de concernadviseur Kwaliteit, de medisch adviseur/manager Behandelzaken en de concernadviseur P&O die tevens de rol van secretaris heeft. Het COv is het besluitvormend gremium waarbij het uitgangspunt is dat er volledig draagvlak is bij alle leden voor belangrijke beslissingen en de leden zich committeren aan een gezamenlijk genomen besluit.

Binnen Vivium Zorggroep is de cliëntmedezeggenschap actief en goed georganiseerd. De Locale Cliëntenraden (LR) behartigen actief de cliëntenbelangen van de verschillende locaties. Op centraal niveau is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) die bestaat uit een afvaardiging van de LR. De CCR heeft regelmatig overleg met de bestuurder en is nauw betrokken bij de Viviumbrede beleidsontwikkelingen. 
Verder kent Vivium een actieve en goed georganiseerde Ondernemingsraad (OR) met vertegenwoordigers uit de verschillende klantgroepen. Op thema’s wordt samengewerkt met het kernteam dat bestaat uit medewerkers uit de organisatie om zo zeggenschap optimaal vorm te geven. 

De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en het beleid van Vivium. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De centrale cliëntenraad heeft daarvan één lid voorgedragen. 

Over de vacature
Per 1 juli gaat Godfried Verkerk de organisatie verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

De voorzitter van de raad van bestuur:

 • draagt de statutaire eindverantwoordelijkheid voor Vivium en de maatschappelijke en financiële resultaten; 
 • is voorzitter van het COv, geeft direct leiding aan de leden en draagt daarbij zorg voor draagvlak en adequate besluitvorming in het COv volgens het gekozen besturingsmodel;
 • zet de ingezette koers voort en neemt daarin een voortrekkersrol in het verder ontwikkelen en implementeren van een gedragen strategie;
 • maakt gebruik van de kracht die er in de organisatie bestaat;
 • geeft van nature vertrouwen, zet anderen in positie en stimuleert de samenwerking tussen de verschillende delen van Vivium en met externe partijen;
 • is het eerste aanspreekpunt voor de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad en vindt participatie en medezeggenschap in de organisatie vanzelfsprekend. Hij/zij hecht aan een open en constructieve relatie met de medezeggenschapsorganen;
 • heeft een belangrijke externe oriëntatie, is het boegbeeld van de organisatie. Hij/zij onderhoudt effectief contact met voor Vivium belangrijke externe organisaties waaronder andere zorgaanbieders, gemeenten, het zorgkantoor en de zorgverzekeraars en andere partners. Hij/zij vervult met verve de ambassadeursrol en enthousiasmeert externe partijen voor Vivium;
 • vervult net als de andere leden van het COv directiediensten en zal mede om die reden op een bereisbare afstand van het verzorgingsgebied van Vivium moeten wonen.

Profielwensen
De nieuwe voorzitter raad van bestuur van Vivium heeft:

 • leidinggevende ervaring als bestuurder van een complexe organisatie met professionals;
 • affiniteit met de ouderenzorg en in staat om het stakeholderveld waar Vivium mee te maken heeft snel te doorgronden;
 • ervaring in het netwerken met diverse externe stakeholders en het laten werken van samenwerkingsverbanden. 

Als bestuurder: 

 • bent u strategisch goed onderlegd en koersvast;
 • bent u zichtbaar in de organisatie en heeft u oog voor alle onderdelen van Vivium;
 • weet u samen met het management team Vivium goed te positioneren in de externe omgeving en focus aan te brengen in de ingezette strategie;
 • beschikt u over het vermogen om de ingezette koers te concretiseren en te implementeren in een complexe regionale context in nauwe samenwerking met andere partijen;
 • brengt u de buitenwereld binnen bij Vivium;
 • bent u in staat om in te spelen op het steeds veranderende speelveld en heeft u een antenne en een groot aanpassingsvermogen;
 • ziet u kansen voor Vivium, durft u ook bepaalde risico’s te nemen, stimuleert u innovatie en ondernemerschap en bent u ook resultaatgericht;
 • bent u een netwerker die met souplesse op bestuurlijk niveau kan acteren en snel het vertrouwen weet te wekken;
 • heeft u groot vertrouwen in de mogelijkheden van de individuele ontwikkeling van mensen;
 • past u in de organisatiecultuur en gelooft u in het Rijnlandse model. U faciliteert een open dialoog in het COv en zorgt ervoor dat het scherpe gesprek gevoerd kan worden in een sfeer van vertrouwen. U luistert naar anderen, deelt dilemma’s met collega’s, toont humor en relativeringsvermogen, stelt u kwetsbaar op en stuurt op waarden en visie. Fouten maken mag;
 • laat u net als alle medewerkers binnen Vivium zien dat u met lef en liefde uw werk doet.

Als mens bent u: 

 • toegankelijk en heeft interesse in wat er bij cliënten en medewerkers speelt;
 • een ontspannen persoonlijkheid en creëert u ruimte voor plezier in de organisatie;
 • ambitieus en legt u de lat voor uzelf en de professionele hoog;
 • daadkrachtig in uw optreden en pakt u door wanneer het nodig is;
 • zowel verbindend als doortastend. 

Over de procedure
Vivium Zorggroep laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen, partners van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met kandidaten. Vervolgens worden de in potentie best passende kandidaten aan de selectiecommissie geïntroduceerd, waarna een keuze wordt gemaakt wie er door gaan voor de selectiegesprekken. Het vervolg van de procedure ziet er dan als volgt uit: 

 • eerste gesprek met (delegatie) raad van toezicht;
 • tweede gesprek in carrousel-vorm met diverse adviescommissies bestaande uit een delegatie van de COv, OR en CCR;
 • Talenten Motivatie Analyse (TMA) door Partners at Work;
 • laatste verdiepingsgesprek benoembare kandidaat/kandidaten met de raad van toezicht;
 • verificatie van referenties.

Bent u geïnteresseerd in deze mooie organisatie en uitdagende functie, dan kunt u uw kandidatuur kenbaar maken door uw CV en motivatie (vrije vorm: brief-filmpje etc.) te uploaden bij deze vacature via SOLLICITEER.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760.

Uiterste reactie datum: 12 mei 2023

1e selectie ronde: 31 mei 13.00-17.00 uur én 1 juni 8.00 -12.00 uur

Solliciteer