Voorzitter Raad van Commissarissen

NV Afvalzorg Holding
24-12-2021    2021-00215   

NV Afvalzorg Holding
Afvalzorg is een dienstverlenend bedrijf in een afgebakend segment van de afval- en bodemsector. Afvalzorg heeft thans twee aandeelhouders: de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Positionering, Ambities en Doelstellingen
De missie van Afvalzorg is de volgende: Afvalzorg wil als schakel in de circulaire economie en in harmonie met haar omgeving, mooie en veilige landschappen nalaten. 

De strategie van Afvalzorg is gebaseerd op de volgende pijlers:

 • Afvalzorg is marktleider op het gebied van het storten van residuen en tevens kennisleider storttechniek.
 • Op alle locaties heeft Afvalzorg een portfolio van activiteiten gericht op het omzetten van afvalstoffen in secundaire grond- en bouwstoffen met een focus op minerale stromen.
 • Het benutten van haar expertise
  • om van stortlocaties veilige en functionele landschappen te maken waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van secundaire grond- en bouwstoffen; 
  • voor beheer en nazorg van verontreinigde locaties en stortlocaties.
 • Met Duurzaam Stortbeheer zorgt Afvalzorg dat toekomstige milieurisico’s van stortplaatsen worden geminimaliseerd.

Afvalzorg richt zich primair op het storten van afval en de daarmee samenhangende activiteiten; zij is daarin uniek. Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt zorgen zij met 120 collega’s voor opslag, recycling en storten van afval. De specialisten van Afvalzorg buigen zich ook over nazorg van verontreinigde locaties. Gesloten stortlocaties geven ze een veilig en duurzaam tweede leven. Elke uitdaging rond afval is bij Afvalzorg in goede handen.

Afvalzorg streeft binnen dat segment naar het behouden en zo mogelijk uitbouwen van haar huidige positie in de markt. Hierbij richt Afvalzorg zich op marktaandeel en kwaliteit- en kostprijsleiderschap. Zij vindt het belangrijk – ook via haar aandeelhoudersstructuur – een onafhankelijke positie in de markt te behouden, zodat zij voor alle marktspelers een acceptabele partner is.

Storten wordt in Nederland beleidsmatig in toenemende mate gezien als achtervang. In geval van calamiteiten en/of tijdelijke ondercapaciteit in één of meer schakels van de afvalketen moet er voldoende stortcapaciteit voorhanden zijn om het overschot op een aanvaardbare wijze te verwerken. Het zorgdragen voor voldoende extra capaciteit is een taak van de overheid.

Het afvalbeleid zorgt ervoor dat het reguliere aanbod op stortlocaties zal blijven dalen waardoor het exploiteren van stortlocaties voor marktpartijen steeds minder aantrekkelijk wordt. Het in stand houden van het vangnet zal daarom ook niet meer automatisch door de markt worden opgepakt. Omdat de nazorgverantwoordelijkheid voor stortplaatsen bij de overheid ligt, zal het beheer van de landelijke stortcapaciteit meer en meer een nutsactiviteit blijken. Afvalzorg richt zich met haar strategie onder meer op die nutstoekomst. 

Het is voorts de visie van Afvalzorg dat de veiligheid van stortlocaties tot ver in de toekomst dient te worden gewaarborgd. Bij het beheer en de exploitatie van haar locaties streeft Afvalzorg voortdurend naar innovaties en vernieuwing waarbij duurzaamheid en lange termijn milieukwaliteit voorop staan. Door de inzet van deze specifieke kennis en ervaring buiten de eigen locaties wordt invulling gegeven aan een breder maatschappelijk belang en behoefte terzake van de verbetering van de kwaliteit, de veiligheid alsmede de duurzaamheid van het storten en de uitvoering van de nazorg in het algemeen.

Afvalzorg streeft naar een efficiënte uitvoering van haar taken tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten. Hiertoe wordt het netwerk van haar locaties onder meer ingezet voor de opslag en bewerking van grondstromen en bouwstoffen, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar synergievoordelen.

Dit alles draagt bij tot het waarborgen van de primaire taak van Afvalzorg, te weten zorg dragen voor de continuïteit van de eindverwerking. Waarbij de diensten om deze taak te realiseren steeds meer andere diensten zijn dan het storten op zich. Zo ontwikkelt Afvalzorg zich tot een steeds meer circulaire dienstverlener. Dit is ook zichtbaar in de omzet per activiteit die steeds meer opschuift naar andere diensten dan storten.

Governance structuur
Afvalzorg heeft een eenhoofdige statutaire directeur, de heer A.H. Krom. Het management team bestaat uit vier leden inclusief de algemeen directeur. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende vijf leden:

 • Mw. G. van der Lee-Heerkens (voorzitter)
 • Dhr. S.M. van Vliet (versterkt aanbevelingsrecht OR)
 • Dhr. T.G. Tiessen 
 • Mw. M.E. Haak
 • Mw. N Kabalt

De Raad van Commissarissen vergadert minimaal vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn overdag. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats en een strategievergadering met de ondernemingsraad en aandeelhouders. 

De huidige permanente commissies van de raad van commissarissen zijn de remuneratie- alsmede de auditcommissie, wier taken en werkwijze in een Reglement van respectievelijk de remuneratie- en de auditcommissie zijn vastgelegd.

Over de vacature
In verband met het aftreden van de voorzitter ontstaat in het tweede kwartaal van 2022 een vacature in de Raad van Commissarissen: de positie van voorzitter. 

Algemene profielschets
In de Profielschets van de Raad van Commissarissen (zie bijlage 1) zijn zowel de omvang en samenstelling van de raad, als de generieke en specifieke eisen vastgelegd, die worden gesteld aan individuele commissarissen. De taken van de raad van commissarissen, alsmede zijn werkwijze zijn neergelegd in de statuten van de NV en in het “Reglement Raad van Commissarissen NV Afvalzorg Holding”.

In het kader van deze vacature is relevant om te noemen dat van alle leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht wordt dat zij:

 • voldoende basiskennis hebben van afvalverwerking, de markt als ook de belanghebbende partijen daarbinnen;
 • over bestuurlijk inzicht en maatschappelijke sensitiviteit beschikken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en oog hebben voor de diverse belanghebbenden. Hieronder vallen persoonlijke kwaliteiten zoals: onafhankelijke oordeelsvorming en helicopterview, integriteit en moreel besef;
 • het vermogen hebben om op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega’s van gedachten te kunnen wisselen. Hieronder vallen persoonlijke kwaliteiten zoals zelfreflectie en het positief kritisch geven en ontvangen van feedback;
 • bereid zijn om zichzelf te blijven ontwikkelen door middel van cursussen en trainingen (permanente educatie).

Specifieke profielvereisten
Aanvullend op de algemene profielvereisten wordt van de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen verwacht dat hij/zij beschikt over volgende kenmerken:

 • bestuurlijke /eindverantwoordelijke ervaring bij voorkeur in een commerciële onderneming in een publiek-private context;
 • passie voor de energie transitie en circulaire economie;
 • een relevant bestuurlijk netwerk;
 • ervaring als voorzitter en toezichthouder / commissaris.

De commissaris beschikt daarnaast over de volgende competenties:

 • goede communicatieve vaardigheden en openstaand voor een dialoog met alle belanghebbenden, ruimte gevend aan ieders inbreng;
 • omgevingsbewustzijn en organisatie-sensitiviteit met gevoel voor intermenselijke relaties;
 • open oordeelsvorming, geduld, een kritische en onafhankelijke houding;
 • besluitvaardigheid en daadkracht;
 • samenwerken, stimulerend naar de directie, hij/zij zorgt ervoor dat de raad als een team functioneert;
 • impact, gezag, modern leiderschap.

De Nederlandse Corporate Governance Code
Hoewel de Corporate Governance Code van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen en er derhalve voor Afvalzorg geen wettelijke plicht is om aan de Code te voldoen, acht Afvalzorg het wenselijk de Code als leidraad te hanteren bij de inrichting van haar governance. Gezien het feit dat Afvalzorg opereert in een complex politiek-maatschappelijk veld, met soms conflicterende belangen, wordt een goede corporate governance van belang geacht. Dit betekent niet dat het wenselijk is alle bepalingen uit de Code over te nemen.

De profielschets vertoont op vele punten overeenkomsten met de Code, maar er kunnen ook verschillen zijn. Daar waar de profielschets beperkter is uitgewerkt dan de bepalingen van de Code, zullen, indien van toepassing, deze verschillen vanuit een oogpunt van transparantie en het vermijden van discussie in de toekomst inzichtelijk gemaakt worden.

De procedure
De raad van commissarissen draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen, herbenoemen van bestuurders en commissarissen en voor een gedegen plan voor opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid. Afvalzorg laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de benoemingscommissie en adviescommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Nicole Boevé op 035 – 548 0760.

Planning
De 1e selectiegesprekken zijn gepland op maandag 14 februari 2022 van 13.30-18.00 uur in Baarn.

Solliciteer