Voorzitter Raad van Toezicht NHF

DMFCO
14-11-2022    2022-00235   

Over het Nederlands Hypotheken Fonds
Het Nederlands Hypotheken Fonds (‘NHF’) is in 2014 opgericht om Nederlandse pensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om te investeren in Nederlandse woninghypotheken. DMFCO treedt op als beheerder van het NHF en verstrekt deze hypotheken onder haar eigen label MUNT hypotheken. Het NHF beheert op deze manier inmiddels voor EUR 26 miljard aan hypotheken voor meer dan 20 van de grootste pensioenfondsen van Nederland.
Het fonds heeft een gelaagde governance structuur met een participantenvergadering en investor comité bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende pensioenfondsen. De Raad van Toezicht (‘RvT’) is het derde gremium en bestaat uit onafhankelijke leden die aangesteld worden door deze pensioenfondsen.

Over DMFCO
DMFCO Asset Management is een onafhankelijke asset manager die in de afgelopen jaren het vertrouwen heeft gewonnen van institutionele beleggers die willen beleggen in Nederlandse woninghypotheken. Hiervoor heeft zij haar eigen label MUNT Hypotheken, een innovatieve en moderne hypotheekaanbieder die sinds 2014 hypotheken aanbiedt met goede en eerlijke voorwaarden. Het vernieuwende karakter en de eerlijke productvoorwaarden van MUNT Hypotheken hebben in de afgelopen jaren voor grote veranderingen op de Nederlandse hypotheekmarkt gezorgd.

De Raad van Toezicht
Het NHF kent een RvT die bestaat uit minimaal 3 tot maximaal 5 leden. Vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van de voorzitter heeft de RvT een vacature.
De samenstelling van de RvT dient zodanig te zijn dat de RvT in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen. In algemene zin heeft de RvT tot taak toezicht te houden op het beleid van de Beheerder en richt zich bij zijn taakvervulling naar het belang van de participanten.

Daarnaast zullen o.a. de volgende zaken aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd:

 • Aanpassingen van de bestaande procedures en beleid inzake bijzonder beheer, allocatie en maatschappelijk verantwoord beleggen, etc.;
 • Beslissingen over praktische zaken als opschorting van uitgifte van participaties, inkoop door de Beheerder, weigering uitkering te doen middels overdracht hypotheken, opschorting bepalingen Netto Vermogenswaarde, etc.; en
 • Toetreding van nieuwe pensioenfondsen, exclusiviteit, belangenconflicten en wijziging in de zeggenschap van de Beheerder.

Het streven is dat de RvT zodanig is samengesteld dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de RvT als hecht team kan opereren. Tot op heden is gekozen voor een Raad van drie leden.

Functieprofiel voorzitter Raad van Toezicht
De kandidaat voor de voorzitter van de RvT dient te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • Achtergrond in de financiële sector en affiniteit met de pensioensector;
 • Aantoonbare voorzitterservaring en voorzitterskwaliteiten;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met governance;
 • In staat zijn de toepassing van algemene maatschappelijke- en in het bijzonder de in de pensioensector geldende, sociale en ethische normen te beoordelen;
 • Beschikken over de ‘helikopterkwaliteiten’ van een toezichthouder en in staat zijn om hoofd- en bijzaken te scheiden en daarop te acteren;
 • Een goed gevoel hebben voor afwegingen van algemeen belang versus individuele belangen;
 • Enthousiasme om samen te werken met de pensioenfondsen en onze organisatie.
 • Gezien de samenstelling van de RvT, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw
 • Voor elke kandidaat gelden de volgende randvoorwaarden:
 • Onafhankelijk zijn van DMFCO en de individuele pensioenfondsen; en
 • Over voldoende tijd beschikken om de gevraagde inzet te leveren

Binnen de RvT dienen de volgende competenties aanwezig te zijn (bij afzonderlijke leden of gecombineerd bij één lid):

 • Voorzitterskwaliteiten als groepsgericht leiderschap, verslag kunnen doen in heldere en samenhangende bewoordingen, beheersing van vergadertechnieken
 • Kennis- en toepassing van governance op een zodanig niveau dat de verhoudingen tussen Participanten, Beheerder en RvT op professionele wijze geborgd worden;
 • Kennis van- en ervaring met de verschillende aspecten van Nederlandse woninghypotheken;
 • Kennis van- en ervaring bij beleggingsinstellingen; en
 • Ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen.

Aanbod
De leden van de RvT worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal vier jaar en kunnen eenmalig worden herbenoemd.
De vergoeding voor de voorzitter van de RvT bedraagt € 22.500 per jaar.
De benoeming gebeurt door de Participantenvergadering van het NHF.

De procedure
Nederlands Hypotheken Fonds DMFCO laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Josephine van der Vossen (Lead) en Ingrid Reichmann, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij DMFCO geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Het eerste gesprek met de RvT vindt plaats op 16 december a.s. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de link SOLLICITEER

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Josephine van der Vossen via 035 – 548 0760.

Solliciteer