Lid Raad van Toezicht

Revalidatie Centrum De Hoogstraat
05-08-2021    2021-00155  

Algemeen
De Hoogstraat Revalidatie (hierna De Hoogstraat) is hét medisch specialistische revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen. Landelijk bekend om succesvolle integratie van patiëntenzorg, innovatieve projecten en kennisontwikkeling door wetenschappelijk onderzoek. Partners, ouders, kinderen en vrienden zijn actief betrokken en spelen een cruciale rol. De Hoogstraat wil jong en oud verder helpen. Zij ondersteunen hun patiënten en cliënten met gerichte informatie, behandeling, persoonlijke training en slimme-technische-aanpassingen. Met als doel revalidanten naar een zo groot mogelijk zelfredzaamheid te helpen. Ruim 670 medewerkers en ruim 50 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de medische specialistische revalidatiezorg voor zowel jeugd als volwassenen. De omzet van De Hoogstraat bedraagt ruim 48 miljoen. 

Stichting De Hoogstraat Revalidatie bestaat onder andere uit; het revalidatiecentrum aan de Rembrandtkade, De Hoogstraat Orthopedietechniek met locaties in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, De Hoogstraat locatie De Kleine Prins, De Hoogstraat Sport, Kinderfysiotherapiepraktijk Jan van Rijn, Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht in samenwerking met het UMC Utrecht en de revalidatieafdelingen in het Diaconessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. Binnen al deze locaties van De Hoogstraat wordt een hoogwaardig aanbod aan poliklinische revalidatie -zorg, consult, advies en behandeling geleverd. 

Missie, visie en strategie
De ambitie van De Hoogstraat is :
 “Wij willen wat moeilijk gaat tóch mogelijk maken zodat kinderen en volwassenen die bij ons revalideren hun beperkingen overwinnen en naar hun volle vermogen mee kunnen doen in de maatschappij”. 

De visie is dat de revalidatiezorg door de organisatie samen met de patiënt wordt vormgegeven. Men is gericht op de patiëntwaarde, ofwel het in kracht groeien van de patiënt om in de samenleving te participeren. De revalidatiegeneeskunde maakt onlosmakelijk deel uit van de zorgketen en het netwerk van revalidatiezorg. Binnen de netwerken levert De Hoogstraat expertise en regie op het revalidatieproces. Om een expertisecentrum te zijn voor excellente complexe Medisch Specialistische Revalidatie, zijn het opzetten, uitbouwen en versterken van netwerken essentieel. Samenwerking is hét kenmerk van de revalidatiegeneeskunde in plaats van alles zelf te willen doen.

Daarbij hanteert De Hoogstraat de volgende werkwijze:

 • Goed luisteren naar de patiënt en zijn naasten, hun verhalen kennen en hun kennis, ideeën, vragen en wensen gebruiken in de zorg. Luisteren hoe en waar zij de zorg kunnen verbeteren. En luisteren naar vragen van patiënten, die weer kunnen leiden tot onderzoeksvragen. 
 • Deskundig analyseren van mogelijkheden en beperkingen (voor nu en in de toekomst), gezamenlijk doelen stellen, een persoonlijk behandelplan aanbieden vol oefening, training, compensatie, aanpassing, adviezen en ontspanning. 
 • Geen behandelingen aanbieden die niet helpen bij het overwinnen van beperkingen. 
 • Het werk steeds verbeteren, hun kennis steeds vergroten, nieuwe collega’s opleiden, helpen nieuwe kennis te ontwikkelen en leren van de patiënt en zijn naasten. 
 • Meewerken aan onderzoek naar nieuwe kennis die meteen wordt benut voor een betere zorg. 
 • Bouwen aan waardevolle samenwerkingsverbanden met mensen en organisaties die met hun mee willen doen. 

Waarbij hun motto is: Kom verder!   
Met de volgende gedragswaarden:
Gastvrij zijn, luisteren en aansluiten. 
Nieuwsgierig zijn, Initiatieven nemen en creatief zijn. 

De kernkwaliteiten van De Hoogstraat zijn als volgt te omschrijven:

 • Een behandelaanbod voor patiëntengroepen waarvoor zij deskundig kunnen zijn en blijven. 
 • Snelle toegang, ook bij complexe zorgvragen. 
 • Aantoonbaar goede resultaten met hoge waardering van patiënten en naasten. 
 • Klein genoeg voor persoonlijke aandacht groot genoeg voor veel ervaringskennis. 
 • Orthopedietechniek als integraal onderdeel van het zorgaanbod. 
 • Vernuftige technische uitvindingen als antwoord op bijzondere hulpvragen. 
 • Aandacht voor leefstijl (beweging, voeding, slaap, niet roken) en gezondheidsvaardigheden. 
 • Onderzoek en innovatie in het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. 
 • Opleiding van nieuwe collega’s in de belangrijkste professies in de revalidatie.

De Hoogstraat heeft in de afgelopen jaren scherpe strategische keuzes gemaakt: zij focussen hun aanbod voor de patiënten op complexe medisch specialistische revalidatie en willen hun zorg voortdurend verbeteren middels innovatie, kennisdeling en wetenschappelijke onderbouwing. De Hoogstraat behoort tot een selecte groep instellingen die de beste revalidatiegeneeskundige zorg in Nederland levert. De grondslag voor deze kernstrategie vormt hét contact tussen de patiënt, de medisch specialist en het gespecialiseerde behandelteam. Deze primaire zorg vormt dé kern van hun organisatie. 

Strategisch beleid 2021-2023
De Hoogstraat vindt het belangrijk om continu te blijven ontwikkelen. De drie thema’s in onze nieuwe strategische focus van 2021-2023 vormen een kapstok voor de verdere activiteiten binnen onze clusters en De Hoogstraat-breed.

Thema 1: we zijn samen sterk
We richten zorg, beleid en onderzoek in op de wens en ervaring van de revalidant. De revalidant is onderdeel van het team en is leidend in het zorgproces: de zorg en ondersteuning volgt. Ook stellen we altijd de vraag: wat voegt het toe voor de revalidant?

Daarnaast gebruiken we zowel onze eigen expertise als die van onze samenwerkingspartners voor een passend aanbod op de hulpvraag, de behandeling en het herstel van de revalidant. We garanderen met onze partners de juiste zorg op de juiste plaats. We betrekken en verbinden de revalidant, de zorgprofessional, het regionale netwerk en samenwerkingspartners voor de optimale route naar herstel. Zo zijn wij samen sterk.

Thema 2: we zetten in op de vitale medewerker en vrijwilliger
Alle medewerkers en vrijwilligers zijn de dragers van onze organisatie. In De Hoogstraat leveren we de beste zorg als we gezond, vitaal en gemotiveerd zijn. Daarbij is het belangrijk dat de medewerkers hun vak verstaan en daar plezier aan beleven.

De Hoogstraat wil een uitdagende, gezonde en veilige werkplek bieden, waarbij we balans bewaken tussen werk/privé en inspanning/herstel. Daarbij zetten wij ons talent in en besteden wij aandacht aan persoonlijke en werkinhoudelijke ontwikkeling.

Thema 3: we leren en verbeteren continu
We bieden toegankelijke en hoogwaardige zorg gebaseerd op juiste data en met aantoonbare resultaten. We zijn ingebed in de academische wereld, voeren toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en passen de bevindingen toe. Wetenschappelijk onderzoek is namelijk een belangrijk fundament voor het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg. Het is dan ook van groot belang de expertise van het Kenniscentrum Revalidatie Utrecht (KCRU) binnen de muren van De Hoogstraat optimaal te benutten. Daarmee behouden we onze positie als top klinisch revalidatiecentrum.
Daarbij proberen we nieuwe technieken en hulpmiddelen uit en implementeren deze waar mogelijk. Het is van belang dat relevante nieuwe kennis en innovaties gesignaleerd, op waarde onderzocht en geïmplementeerd kunnen worden.

Toekomst en organisatiestructuur
Om De Hoogstraat voor te bereiden op de toekomst is er gezocht naar een passende aansturing van de organisatie met als doel om de zorg naar een hoger niveau te brengen. Dit is vormgegeven in het beleidsdocument ‘De nieuwe fit’. Hierin staan voor De Hoogstraat de volgende drie thema’s centraal: (1) het huis op orde, (2) het goede behouden en (3) het bepalen van het ‘next level’ van De Hoogstraat. 

De strategische en zorginhoudelijke ambities van De Hoogstraat richten zich allereerst op het behoud van wat er al goed gaat (en dat is veel). Daarbij is van belang de zorg- en administratieve processen goed te laten aansluiten op de ambities en strategische thema’s van De Hoogstraat. Het vraagt voortdurend aandacht en inspanning om het huis op orde te houden. Binnen de bedrijfsvoering ligt het zwaartepunt dan met name op verdere ontwikkeling van strategische HRM, ICT en financiële toekomst bestendigheid én stabiliteit. Dit is nodig om hun ambities voor het ‘next level’ in de ontwikkeling van De Hoogstraat als medisch specialistisch revalidatiecentrum voor zorg en behandeling van hoog-complexe patiënten, innovatie, kennisdeling en wetenschappelijke onderzoek te kunnen realiseren. Tevens is het ‘next level’ nodig om de huidige koppositie landelijk te versterken en revalidanten, verwijzers en financiers ervan te overtuigen dat ze voor zorg in De Hoogstraat willen kiezen. In 2020 is gestart met de formulering en ontwikkeling van de strategische focus voor de komende jaren.  

De zorgorganisatie van De Hoogstraat bestaat momenteel uit 3 clusters; neuro, dwarslaesie en orthopedie en kind en jeugd. De clusters worden aangestuurd door een integraal clustermanagement bestaande uit medisch manager, verpleegkundig manager en zorgmanager. De zorgmanager is het aanspreekpunt voor de raad van bestuur met betrekking tot de bedrijfseconomische resultaten en vertegenwoordigd het cluster in het Management Team. Het Management Team bestaat uit de 3 zorgmanagers namens het clustermanagement en 2 managers van de ondersteunende diensten namens de ondersteunende diensten, aangevuld met de secretaris raad van bestuur en de raad van bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit dr. Jan Willem Meijer, revalidatiearts en ir. Kobien Mijland-Bessems. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Centraal staat het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat De Hoogstraat haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de Raad van Bestuur, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.

In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden, zoals cliënten en werknemers, en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Algemeen profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met verschillende achtergronden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Uitgangspunt voor het functioneren van de Raad van Toezicht is het als raad uitvoeren van de statutaire taken. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van de Hoogstraat uit de volgende personen: 
Mr. dr. M.E. (Mirjam) de Bruin, voorzitter
Prof. dr. W.J.M. (Willy) Spaan, vicevoorzitter
Drs. E. (Ellis) Kastelein, RA
Drs. N.H. (Nico) Klay, MBA
Drs. A.E. (Arno) Timmermans

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Auditcommissie Financiën, de Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en de Remuneratiecommissie. Ze ondersteunen en verdiepen de toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht voor het specifieke deelterrein.

Diversiteit
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid van de leden. Ook streeft de Raad bij zijn samenstelling naar diversiteit in leeftijd, geslacht en sociaal-culturele en etnische achtergrond.

Competenties
De volgende competenties zijn een vereiste voor alle leden:

 • Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties.
 • Kennis en ervaring om de zorginstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen.
 • Voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment.
 • Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels.
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.
 • Evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid.
 • Teamplayer met gevoel voor humor.

Voorts gaat de voorkeur uit naar leden met de volgende aanvullende competenties: 

 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Inzicht in het veld van stakeholders (maatschappij/politiek).
 • Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken. 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Belangrijke thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn:

 • De langjarige strategische koers van De Hoogstraat en het expliciteren van maatschappelijk ondernemerschap op een zodanige wijze dat De Hoogstraat kan blijven bijdragen aan toegankelijke en betaalbare zorg van kwalitatief hoog gehalte.
 • De digitalisering en daarmee de interactie met patiënten.

Profielschets Lid Raad van Toezicht: aandachtsgebied bedrijfsvoering, ICT, ondernemerschap, innovatie en bedrijfsvoering, tevens lid van de auditcommissie
Momenteel is er een vacature binnen de Raad van Toezicht en zij zijn een open en transparante wervingsprocedure gestart waarbij zij zich laat begeleiden door Partners at Work die in brede kring gaat werven. Graag komt De Hoogstraat in contact met kandidaten die ervaring hebben opgedaan met ondernemerschap, innovatie en ICT in een brede maatschappelijke context waarbij service-en klantgerichtheid centraal staat. 

De kandidaat die wij zoeken:

 • Heeft ervaring opgedaan met bedrijfsvoering in een brede, sociaal-maatschappelijke omgeving, kan daarmee de dynamiek in de samenleving inschatten en goed invullen wat service- en klantgerichtheid kan betekenen voor een organisatie als De Hoogstraat;
 • Heeft ervaring opgedaan met innovatie en ondernemerschap en kan dit goed vertalen richting de bedrijfsvoering (financiën) van De Hoogstraat;
 • Heeft bestuurlijke en/of ruime management ervaring in een maatschappelijke en/of bedrijfsmatige context waarbij ervaring met ICT vraagstukken een absolute pré is;.
 • Bezit de ervaring en de kennis om domein zorg goed in te kunnen schatten en daarmee dynamiek met zorgverzekeraars; 
 • Beschikt over voldoende senioriteit en statuur en een aantal voor de organisatie relevante netwerken.

De vacature in de Raad van Toezicht vraagt om een academisch denk- en werkniveau. De kandidaat is oprecht betrokken, communicatief vaardig en worden gekarakteriseerd als ‘een prettig en uitgebalanceerd mens’ die beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. De kandidaat beschikt over een groot probleemoplossend vermogen en is in staat om goed om te gaan met verschillende belangen. Tevens heeft de kandidaat ruime kennis en/of ervaring op het gebied van cliëntparticipatie en medezeggenschap in de gezondheidszorg. De kandidaat beschikt over een allround financieel-economisch inzicht en heeft een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, arbeidsmarktproblematiek, de financiële gevolgen van de vele externe ontwikkelingen en veranderingen in de curatieve zorg en de daarbij behorende verantwoording en informatiestromen. Een groot analytisch vermogen om verbanden te leggen in en tussen complexe en gevarieerde probleemgebieden en het vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden is eveneens onmisbaar. 

Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. De Hoogstraat hanteert hierbij de adviesbedragen NVTZ conform indeling in WNT klasse IV.

De procedure 
De Hoogstraat laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.
Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden via onderstaande knop SOLLICITEER. De reactietermijn sluit op 29 augustus 2021

De planning
De eerste selectiegesprekken met de selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en lid Raad van Bestuur van De Hoogstraat vinden plaats op
woensdag 29 september 2021 van 16.00 – 21.00 uur in Utrecht.

Apply