Algemeen directeur – WVS

WVS
24-04-2024    2024-00008   

Over WVS
Als sociaal ontwikkelbedrijf biedt WVS werkzoekenden in West-Brabant een stevige opstap naar passend werk. Dat doen ze onder WVS Academie met ontwikkeltrajecten waarmee je kunt groeien als mens, een vak leert in de praktijk en zo je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Daarnaast gaan de collega’s van WVS Diensten dagelijks met extra ondersteuning samen aan de slag voor èn bij honderden opdrachtgevers. WVS helpt mensen uit zichzelf te halen wat erin zit.

Met de komst van de Participatie wet in 2015 werd het de taak van gemeenten om mensen met een (arbeids)beperking te helpen naar regulier werk. Dat is een kansrijke, maar zeker geen gemakkelijke opgave. Om gemeenten hierbij te kunnen ondersteunen, biedt WVS een tal van diensten en instrumenten aan.

WVS is een grote organisatie met een omzet van ruim 30 miljoen en 60 miljoen aan overige inkomsten. Er werken ruim 2500 medewerkers op talloze functies verspreid over vijf locaties.

De missie van WVS is
WVS is een leerwerkbedrijf waar mensen zich ontwikkelen, met als doel het vinden van zo regulier mogelijk werk. Daarnaast is WVS een werkbedrijf voor de doelgroep die aangewezen is op aangepast werk.

In de afgelopen jaren is WVS veranderd van een traditioneel SW-bedrijf in een volwaardig sociaal ontwikkelbedrijf. Recent heeft WVS haar kernwaarden geactualiseerd.

De vijf kernwaarden van WVS zijn;

 1. Je veilig voelen, als je bij ons werkt hoor je erbij precies zoals je bent! Bij WVS mag je jezelf zijn en houden we rekening met elkaar.
 2. Kansen bieden, wij geloven dat je een toekomst verdient die bij je past. Bij ons krijg je de kans om je te ontwikkelen. Je kan meer dan je denkt.
 3. Trots, we zijn trots op ons werk, op onszelf en dat we bij WVS werken.
 4. Werkplezier, we worden blij van de manier waarop we ons werk doen.
 5. Samenwerken, samen kun je meer dan alleen en staan wij sterker.

WVS voert hun activiteiten uit voor de negen gemeenten, Moerdijk, Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Zundert, Roosendaal, Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Deze negen aangesloten gemeenten zijn in de gemeenschappelijke regeling zowel de eigenaren als belangrijke opdrachtgevers voor WVS. WVS onderhoudt contact met wethouders, beleidsambtenaren en raadsleden.

De samenwerking en verwevenheid met de gemeenten krijgt gestalte in twee belangrijke overlegorganen; het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit; Thomas Melisse, voorzitter (Wethouder gemeente Halderberge) Lars van der Beek plts vz (Wethouder gemeente Woensdrecht), Rene van Ginderen (Wethouder gemeente Roosendaal) Geert van der Horst, extern DB-lid, Bas van ’t Wout, extern db-lid.

Het algemeen bestuur bestaat uit; Dominique Hopmans, Wethouder gemeente Bergen op Zoom, René Verwijmeren, Wethouder gemeente Etten-Leur, Thomas Melisse, Wethouder gemeente Halderberge, Bennie Blom, Wethouder gemeente Moerdijk, René van Ginderen, Wethouder gemeente Roosendaal, Laura Matthijssen – de Jong, Wethouder gemeente Rucphen, Nadir Baali, Wethouder gemeente Steenbergen, Lars van der Beek, Wethouder gemeente Woensdrecht en Wesley van Steen, Wethouder gemeente Zundert.

WVS wordt aangestuurd door een algemeen directeur waarbij hij ondersteuning heeft van een directie/managementteam van 8 leden. De organisatie kenmerkt zich door een platte structuur met korte lijnen en een ondernemende familiare cultuur.

Kijkend naar de toekomst van WVS is er vanuit het dagelijks/algemeen bestuur de vraag gekomen om samen met de werkpleinen te komen tot een organisatie waarin meerdere activiteiten van deze bedrijven kunnen worden ondergebracht. Deze vraag zal nader uitgewerkt worden door de nieuwe algemeen directeur. Waarbij het van belang is dat niet alleen de focus hierbij ligt op de competenties van de medewerkers, maar juist op de identiteit van de organisatie en de sociaal maatschappelijke opgave die WVS dan heeft.

De context
Regionale impact
De samenwerking met partners vertaalt zich in een grote betrokkenheid van WVS bij diverse programma’s, projecten en samenwerkingsverbanden die aansluiten op de maatschappelijke transities en ontwikkeling van inwoners van de aangesloten negen gemeenten. Ondernemers krijgen zo vanuit diverse initiatieven handvatten aangereikt om mee te bewegen. Concreet betekent dit dat WVS naast haar eigen structurele ondersteunings- en ontwikkeling programma’s vaak als uitvoeringspartner betrokken wordt bij programma’s en projecten van deze partners. WVS wordt hiermee duidelijk gezien als dé speler in de ontwikkeling van medewerkers en/of begeleiding van medewerkers om de gewenste sociaal maatschappelijke ontwikkeling te bewerkstelligen en draagt daarmee bij aan een sterkere samenleving.

Profiel Algemeen Directeur
De algemeen directeur is de spil in de organisatie en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. De huidige directeur neemt medio september 2024 afscheid in verband met zijn pensioen gerechtigde leeftijd. Dit is dan ook de aanleiding voor deze vacature. De directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en de financiële, sociale en maatschappelijke resultaten van WVS.
De directeur is het boegbeeld van de organisatie en neemt het voortouw in de externe positionering en profilering van WVS. De directeur is het eerste aanspreekpunt van het bestuur en onderhoudt en ontwikkelt het netwerk van relevante publieke en private stakeholders op strategisch niveau. In de contacten is de directeur relatie- en procesgericht. Van de directeur wordt een strategische, actieve en constructieve bijdrage verwacht in het overleg met de directeuren van de werkpleinen en andere sociale ontwikkelbedrijven uit de regio.
Binnen WVS is ontwikkeling van medewerkers van wezenlijk belang. Hierdoor fungeert de directeur als een stimulerende kracht binnen het managementteam, gericht op de verdere professionalisering van de interne organisatie. Hierbij ligt de nadruk op een evenwichtige taakverdeling, ruimte geven aan en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling binnen het team. In de context van de werknemersvertegenwoordiging (WOR) is de directeur tevens het eerste aanspreekpunt voor de ondernemingsraad.

Een belangrijk onderdeel van deze functie is de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Meerjarenstrategie om maatschappelijke impact te realiseren en WVS klaar te maken voor de toekomst. De directeur zet een heldere koers uit, zorgt er voor dat er keuzes worden gemaakt en weet zowel interne als externe partijen hierin mee te nemen en te enthousiasmeren. De directeur neemt, ondersteunt door het management team, het voortouw in deze verantwoordelijkheden.

Profielkenmerken

 • Leidinggevende ervaring en teamontwikkeling in een professionele organisatie in het bedrijfsleven en/of publieke sector. Bij voorkeur kennis van de branche als wel het sociaal maatschappelijk ondernemen.
 • Aantoonbare affiniteit met de doelgroep, het sociale domein.
 • Affiniteit met transities, innovatie en ondernemerschap.
 • Ervaring met maatschappelijk verantwoord ondernemen, de grote maatschappelijke opgaven in West-Brabant en de maatschappelijke transitie die WVS daarin nastreeft.
 • Ervaring met investeren, participaties en de verantwoordingsprocessen die daar uit voortvloeien richting het algemeen en dagelijks bestuur.
 • Ervaring met complex extern (publiek) bestuurlijk stakeholderveld, gevoel voor publiek private dimensie, politieke antenne.
 • Verbondenheid met de West-Brabantse regio en de vraagstukken die er spelen.
 • Bij voorkeur beschikkend over een voor WVS relevant netwerk.

 Persoonlijkheid

 • verbindend, leiderschap, inspireren, enthousiasmeren, energiek, gebruik maken van de kracht van de organisatie, delegeren, uitgaan van vertrouwen;
 • evenwichtige persoonlijkheid en overwicht;
 • zichtbaar en toegankelijk, open communicatiestijl, aandacht voor diversiteit;
 • overzicht, strategisch inzicht, heldere verantwoordelijkheidsverdeling en prioritering;
 • keuzes maken, teamleden in positie brengen, organisatie naar volgende fase leiden, hands-on mentaliteit, uitdragen helder toekomstbeeld, organisatie- en maatschappelijk belang voorop stellen;
 • gevoel voor verhoudingen, dienstbaar richting algemeen en dagelijks bestuur stakeholders;
 • netwerker, bestuurlijke gesprekspartner die de taal spreekt en het vertrouwen krijgt van ondernemers, maatschappelijke organisaties en de politiek;

Competenties

 • Samenbindend leiderschap

Richting en sturing geven aan WVS en interne en externe samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. Je organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat. Je hebt hierbij oog voor de mens.

 • Visionair

Het vermogen om een inspirerend en toekomstgericht beeld te creëren van wat mogelijk is, deze concreet te vertalen naar doelen en acties. Het omvat het hebben van een duidelijke richting en het vermogen om anderen te inspireren.

 • Besluitvaardig

Op het juiste moment beslissingen nemen en standpunten innemen en zich hieraan committeren door ze uit te spreken en/of ernaar te handelen.

 • Communicatieve vaardigheden

Het vermogen om zowel effectief als efficiënt te communiceren met anderen. Deze vaardigheden omvatten het vermogen om zowel mondeling als schriftelijk helder en effectief te communiceren.

 • Resultaatgericht

Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen.

 • Innovatief

Je bent jong van geest en ondernemend, met een onderzoekende en nieuwsgierige geest, je richt je op de toekomstige vernieuwing voor strategie, producten, diensten en markten, die van sociaal maatschappelijke belang zijn voor WVS.

 • Omgevingsbewustzijn / politiek/ bestuurlijk sensitief

Je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. Je treedt zodanig naar buiten dat hiermee het voor WVS gewenste imago tot stand wordt gebracht. Je ontwikkelt en onderhoudt samen het netwerk met de voor de organisatie belangrijke stakeholders.

 • Strategisch inzicht

Je kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kan je concentreren op de hoofdlijnen en het langetermijnbeleid. Je ziet kansen en mogelijkheden. Je hebt een duidelijk lange termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. Je hebt het vermogen jouw visie uit te dragen op een aansprekende wijze, zowel extern als intern.

 • Ondernemerschap

Je signaleert en benut kansen die zich voordoen om maatschappelijke en bedrijfseconomische doelstellingen te bereiken voor WVS en de West-Brabantse regio. Je durft verantwoorde risico’s aan te gaan. Je ontwikkelt een inspirerend en vernieuwend toekomstbeeld. Je hebt een frisse blik en bent onafhankelijk in je oordeelsvorming.
 
Arbeidsvoorwaarden
Deze functie is gewaardeerd volgens schaal 18 van de CAO SGO. De algemeen directeur komt in dienst bij Flexkompaan B.V., waarbij er eerst sprake is van een contract voor een jaar met daarna een dienstverband voor onbepaalde tijd. Uiteraard is er sprake van uitstekende secundaire emolumenten zoals een leaseauto en een tegemoetkoming van de ziektekosten. Ook is een zeer gunstige pensioenregeling bij het ABP. Een positieve VOG-verklaring is een voorwaarde voor de benoeming.

De procedure
WVS laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens introduceert zij de best passende kandidaten bij de selectiecommissie. Op basis hiervan nodigen we kandidaten uit voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en een persoonlijke drijfveren en competentiepotentieel analyse volgens de TMA methode.

Je kunt je interesse voor deze vacature kenbaar maken door je CV en motivatie te uploaden bij deze vacature via SOLLICITEER.
Voor nadere informatie over deze vacature: Nicolette van Helsdingen van Partners at Work via 035 – 548 0760 of per email: n.vanhelsdingen@partnersatwork.nl.

Uiterste reactiedatum: 12 mei 2024.

Solliciteer