Bestuurder OKT Amsterdam

Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam
29-04-2024    2024-00054   

Introductie 
De Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam ondersteunt bij opvoeden en opgroeien. We doen hierbij wat nodig is, in de volle breedte. Van opvoedtips tot signaleren en handelen bij onveilige situaties, van een eenmalige training, ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders voor langere tijd, het bieden van regiehulp bij gezinnen met problemen op meerdere gebieden of het opzetten en uitvoeren van collectieve wijkgericht oplossingen. We doen dat voor kinderen van – 9 maanden tot 18 jaar en hun ouders. We zitten in alle wijken van Amsterdam en zijn aan alle scholen verbonden.

De Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam werkt intensief samen met de jeugdgezondheidszorg van de GGD en SAG. Gezamenlijk zijn wij de Ouder- en Kindteams Amsterdam. In de wijk werken we in gezamenlijke teams aan onze opdracht. Dat doen we in nauwe samenwerking met Buurtteam Amsterdam, de wijkteams voor ondersteuning van volwassenen. Samen vormen we de toegang naar zorg en ondersteuning voor alle Amsterdammers.

Het OKT ziet jaarlijks ca 10% van het totaal aantal jongeren tussen 0 – 18 jaar in Amsterdam. We bestaan uit 23 wijkteams en 3 ondersteuningsteams, met in totaal ongeveer 550 medewerkers.

Visie en missie Stichting Ouder- en Kindteams
Kinderen en jongeren in Amsterdam groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. 

Wij helpen kinderen en jongeren om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Dat doen we samen met hen, hun ouders en omgeving, daar waar zij zijn. Wij doen wat nodig is zodat kinderen, jongeren en hun ouders grip houden of krijgen op hun leven. Wij streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Om gelijke kansen te creëren moeten we ongelijk investeren. Daarom spannen we ons extra in voor die wijken, kinderen, jongeren en ouders die onze ondersteuning het meest nodig hebben. 

Wat we doen, doen we vanuit onze kernwaarden: laagdrempelig, aansluiten en versterken. 

Strategische doelen
Vanuit onze missie helpen wij als Ouder- en Kindteams Amsterdam kinderen en jongeren in onze stad gezond en veilig op te groeien en te ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Dit doen we door keer op keer in te zetten op onze drie strategische doelen. Het versterken van het alledaagse leven en de integrale ondersteuning over de domeinen heen. Dit doen we door:

 • Het netwerk van het gezin en (in)formele partners in de wijk meer te benutten, door breed te signaleren op alle leefgebieden, tijdig de juiste hulp erbij te halen en door samen te werken op basis van de leidende principes in het Amsterdamse stelsel; 
 • Het geven van ruimte aan het wijkvakmanschap en het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van onze professionals en teams; 
 • Het vergroten van kansen door meer te focussen op gezinnen in een kwetsbare positie en onze inzet te differentiëren tussen wijken.

Onze opgaven
De wereld en het jeugdstelsel waarin Ouder- en Kindteams Amsterdam opereert verandert en blijft in beweging. Het Jeugdstelsel is volop in ontwikkeling en de komende jaren staan er grote veranderingen in het stelsel op de planning. Landelijk bijvoorbeeld de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Op gemeentelijk niveau de Ontwikkelagenda Jeugd en de Gebiedsgerichte Opgave. Deze ontwikkelingen hebben effect op onze organisatie, maar wij leveren hier ook onze bijdrage aan. 

De Ouder- en Kindteams zijn samen met de Buurtteams, als wijkteams, de spil in de het sociaal domein in Amsterdam. In het dynamische stelsel vormen zij de komende jaren een stabiele factor. We zetten in op gebiedsgerichte samenwerking met al onze informele en formele partners om samen de ondersteuning aan ouders en kinderen in het dagelijks leven zo goed mogelijk vorm te geven. Dat is met onze brede opdracht en vele partners een uitdaging waar we stap voor stap aan werken. We zetten daarbij stevig in op preventie en proberen samen de beweging ‘naar voren’ te maken.

Tegelijkertijd kampen we met uitdaging van personeelskrapte en werkdruk, waarbij we streven naar kwaliteit en continuïteit in onze teams. We zien dat de behoefte aan inzet van de Ouder- en Kindteams toeneemt, zowel op het preventieve vlak als in de jeugdhulp. Met de gemeente blijven we in gesprek over de juiste keuzes en omvang van het OKT.

Om goed gevolg te kunnen geven aan onze strategische doelen, bezien in het licht van de beschreven ontwikkelingen, zetten we in het Jaarplan 2024 – getiteld 'Koers houden’ – in op drie pijlers: 

 1. Sterke professionele basis en teams; 
 2. Gebiedsgericht samenwerken met onze partners binnen het sociaal domein; 
 3. Aantrekkelijk werk en werkomgeving en verstevigen van de organisatie. 

Met de strategische pijlers bouwen we voort op de koers die al is ingezet en waar we stap voor stap aan werken. We zoeken daarin een goede balans tussen de gewenste uniformiteit en de ruimte voor de professionals en teams om in te spelen op de vraagstukken van ouders en kinderen in de wijk.

Over de Organisatie

Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam wordt geleid door een directeur-bestuurder en twee directeuren. Een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene zaken van de stichting. De RvT staat het bestuur met raad en daad terzijde, houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid, strategie en financiën, vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder en keurt het meerjarig beleidsplan goed en het jaarlijkse budget. 

Het OKT heeft een besturingsfilosofie waarin staat beschreven hoe er binnen en buiten de Stichting Ouder- en Kindteams samengewerkt wordt. De toezichtsfilosofie van de RvT is een doorvertaling van de besturingsfilosofie van OKT Amsterdam naar de werkwijze van de RvT. Door deze werkwijze aan te laten sluiten, werken alle betrokkenen – RvT, bestuur en organisatie – vanuit dezelfde uitgangspunten met elkaar aan de maatschappelijke opgave van OKT Amsterdam. 

Die besturingsfilosofie bestaat uit de volgende vier uitgangspunten: 

 1. Autonomie & reflectie 
 2. Samenwerking & verbinden 
 3. Ernaast, erachter & ervoor 
 4. Alledaags & divers

Wat deze uitgangspunten betekenen voor het bestuur en toezicht van de Ouder- en Kindteams, lees je verder in de visie-uitgave ‘Doen wat nodig is – hoe doen we dat?’

Functie 
De gemeente Amsterdam is de enige opdrachtgever van de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. Dit houdt in dat zij zeggenschap heeft over o.a. de aanstelling van de bestuurder. Met behulp van medezeggenschap, bestaande uit de OR, ouders, kinderen en medewerkers en externe netwerkpartners, wordt het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd geadviseerd. Daarnaast houdt een onafhankelijke raad toezicht op Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.

De bestuurder geeft samen met de twee directeuren leiding aan de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam. De portefeuilles en managers zijn tussen de bestuurder en directeuren verdeeld en zij dienen elkaar te allen tijde te kunnen vervangen. De bedrijfsvoeringsportefeuille valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

De bestuurder is eindverantwoordelijk en rapporteert aan de RvT. Tevens is de bestuurder de eerste gesprekspartner voor de gemeente Amsterdam. Het werk bestaat uit brede ondersteuning van het netwerkgericht wijkteam met collectief preventief aanbod en jeugdhulp. De aan te trekken bestuurder heeft als speciale opdracht om vanuit de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam een actieve bijdrage te leveren aan de transformatie in het brede sociaal domein en het jeugddomein in Amsterdam.

Resultaatgebieden: 

 • Bestendigen en verstevigen van de strategische koers. 
 • Realiseren van een goede samenwerking binnen het veld en de verschillende domeinen: gemeente, sociaal domein en buurtteams Amsterdam, onderwijs, welzijn, jeugdzorg en de veiligheidsketen. Doorontwikkelen van de interne organisatie met als doel om kwalitatief goede samenwerkingsgerichte dienstverlening te kunnen bieden. 
 • Medezeggenschap (OR) en participatie door jongeren en ervaringsdeskundigen verankeren.

Profiel 
Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam zoekt een bestuurder die vanuit verbinding de samenwerking zoekt met de verschillende partijen, zowel intern als in het veld. Een boegbeeld die de visie van Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam uitdraagt en vertegenwoordigt en het vermogen heeft om aansluiting te vinden bij zowel de in- als externe stakeholders. Iemand die luistert, met oog voor de medewerkers en kinderen, jongeren en gezinnen, in staat is hen te bereiken en mee te nemen in veranderingen. Dit alles vanuit passie voor de doelgroep en de dienstverlening van Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Functie-eisen 

 • Ervaring als bestuurder of als directeur binnen een complexe organisatie. 
 • Ervaring met verandermanagement, met name gericht op het bestendigen en doorontwikkelen van de reeds ingezette ontwikkelingen. 
 • Een heldere visie op de veranderingen in het stelsel voor voorzieningen voor jeugd de plek van de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam.
 • Ervaring met het politiek bestuurlijke krachtenveld. Iemand met bestuurlijke sensitiviteit die om kan gaan met de complexe (gemeente)politiek en uiteenlopende belangen. 
 • Bewezen vermogen om moeiteloos te kunnen schakelen tussen strategie en praktische oplossingen die de uitvoering ondersteunen. Tevens in staat om de geluiden van de praktijk bestuurlijk te agenderen 
 • Bedrijfskundige en organisatorische kennis om de strategie te realiseren
 • Inhoudelijke kennis van en ervaring in sociaal domein of (preventieve) jeugdhulp. 
 • Bewezen ervaring op het gebied van het stellen van prioriteiten met opdrachtgevers en een actief netwerkpartner te zijn op zowel gebieds- als stedelijk niveau. 
 • Kennis van Amsterdam is een pré.

Persoonskenmerken 

 • Omgevingssensitief. Gericht zijn op samenwerking met verschillende partijen, zowel intern als extern. Ruimte kunnen geven aan professionals. 
 • Cultuursensitief. Oog en oor voor diversiteit in de volle breedte en daarmee om kunnen gaan. 
 • Visiegedreven. 
 • Toegankelijk, betrouwbaar en communicatief sterk. 
 • Een warme persoonlijkheid met een groot hart voor de sector: een mensenmens en verbinder. 
 • Makkelijk kunnen schakelen en adaptief zijn. 
 • Dienstbaar leiderschap. 
 • Persoonlijke betrokkenheid en passie voor de meest kwetsbare gezinnen in de stad. 
 • Passen in een grootstedelijke omgeving. 
 • Heeft relativeringsvermogen, energie en humor, passend in de Amsterdamse context.

Inzet en vergoeding 
Het betreft een fulltime positie met een bezoldiging volgens de WNT zorg, klasse II (max € 158.000,-)

De procedure
Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Christine Changoer en Karen Kragt van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij OKT geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via SOLLICITEER

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Christine Changoer of Karen Kragt.

Uiterste reactiedatum: 27 mei

Solliciteer