Bestuurslid Financiën & audit – Penningmeester Natuurmonumenten

Natuurmonumenten
18-06-2024    2024-00093   

Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is de vereniging voor mensen met hart voor natuur. Wij geven natuur in Nederland de ruimte. We beschermen natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Natuurmonumenten is een vereniging van 800.000 leden, 702 medewerkers, 6410 vrijwilligers en met ruim 100.000 hectare natuur in beheer.

Meer informatie: https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten

In de Meerjarenstrategie ‘Nederland Natuurrijker!’, spreekt Natuurmonumenten de ambitie uit dat in 2030 de biodiversiteit sterk toegenomen is omdat ecosystemen zich beginnen te herstellen, iedereen natuurinclusief werkt en er meer robuuste natuur is. Natuurmonumenten gelooft dat de natuur moet en kán herstellen.

Naast het beschermen en beheren van 113.000 hectare natuurgebied, spant Natuurmonumenten zich in om de natuurgebieden en haar cultureel erfgoed toekomstbestendiger te maken door robuustheid, kosteneffectiviteit en klimaatslim beheer. De afgelopen 119 jaar is het in eigendom verwerven en daarna liefdevol beheren van natuur en cultureel erfgoed het handelsmerk van Natuurmonumenten geweest. Dit blijft de kern van ons werk. Daarnaast verbreden onze ambities zich. Zo streven we ernaar dat de kwaliteit van lucht, water en bodem in 2030 sterk is verbeterd omdat we een afname van drukfactoren hebben gerealiseerd en de natuurkwaliteit in onze gebieden is verbeterd omdat we die goed hebben beheerd en we aan natuurherstel hebben gewerkt. Ook zullen in 2030 veel meer mensen hebben ontdekt wat zij voor de natuur kunnen doen omdat ze de natuur hebben beleefd en minder hebben verstoord. We willen met een systematische aanpak met iedere euro het maximale verschil maken voor de natuur.  

Achtergrond
De Vereniging
De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten werd in 1905 opgericht. De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging. De Ledenraad komt tenminste twee keer per jaar bijeen, kiest de bestuursleden en keurt begroting en jaarverslag goed. Daarnaast bespreekt de Ledenraad belangrijke thema’s met bestuur en directie. In twaalf regio’s heeft de vereniging ledencommissies.
Afhankelijk van het aantal leden in de regio, hebben leden van de ledencommissies zetels met stemrecht in de Ledenraad. 

Het Bestuur 
De Ledenraad kiest het bestuur. Deze bestuursleden worden extern geworven en de ledenraad benoemt hen voor vier jaar, met eenmalige mogelijkheid voor herbenoeming. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar belangen. Het is daarbij over het gevoerde beleid en beheer verantwoording schuldig aan de Ledenraad.

Het bestuur vervult deze taak door te 'besturen op hoofdlijnen, maar met behoud van betrokkenheid'. De werkorganisatie, onder leiding van de door het bestuur benoemde directie, heeft mandaat voor de uitvoering van het beleid binnen de vastgestelde beleidskaders. De directie is daarover verantwoording schuldig aan het bestuur.

Het bestuur komt ongeveer zes maal per jaar bij elkaar om de hoofdlijnen van het beleid te bespreken. 
Het bestuur kent vier bestuurscommissies die zich bezighouden met Beheer & Ontwikkeling, Marketing & Communicatie, Financiën & Audit en een Commissie voor de Directie. Deze laatste wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. De bestuurscommissies zijn adviseur/klankbord voor de directie en bereiden formele besluiten voor het bestuur voor. 

Het profiel
Profiel voor het bestuur als geheel:

 • het bestuur beschikt over inzicht in en gevoel voor wat er bij de leden en de Ledenraad leeft;
 • de samenstelling van het bestuur moet de brede maatschappelijke verankering en het verenigingskarakter van Natuurmonumenten weerspiegelen. We streven dan ook naar een divers bestuur in de ruimste zin van het woord;

Het bestuur beschikt over voldoende bestuurlijke capaciteit en inhoudelijke deskundigheid om de taken met betrekking tot de hoofdactiviteiten te kunnen vervullen. Belangrijk zijn de gezamenlijke ervaring en deskundigheid ten aanzien van natuur, landschap en cultuurhistorie, financiën, openbaar bestuur, politiek en communicatie en marketing.

Algemeen profiel voor een bestuurslid:

 • is lid van de vereniging Natuurmonumenten;
 • onderschrijft de (statutaire) doelstellingen van de vereniging;
 • is betrokken bij en heeft enthousiasme en gevoel voor de natuur;
 • heeft oog voor het belang en de kenmerken van het verenigingskarakter van Natuurmonumenten en het draagvlak voor Natuurmonumenten in de samenleving;
 • beschikt over bestuurlijk inzicht;
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
 • beschikt over een netwerk in voor Natuurmonumenten relevante maatschappelijke sectoren;
 • kan goed omgaan met gedeelde bestuursverantwoordelijkheid en beschikt over teamgeest.

Specifiek profiel vacature bestuurslid Financiën en Audit, tevens penningmeester
Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat:

 • Met gedegen financiële deskundigheid en ervaring. Kennis en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën, financiële cijfers te kunnen interpreteren en kunnen beoordelen van de strategische implicaties voor de langere termijn. RA of RC is een pré. 
 • Met ervaring in de verschillende aspecten van de planning en control cyclus: begroten, monitoren en verslagleggen.
 • Affiniteit met het managen van vermogens via beleggingen, op een duurzame wijze. 
 • Met ruime bestuurlijke ervaring.
 • Die gewend is om vraagstukken die Natuurmonumenten raken (klimaat, watermanagement, landbouw, veiligheid, vastgoed etc) in een bredere maatschappelijke context te plaatsen.
 • Die in staat is om de rol als bestuurder te combineren met rol als klankbord voor de directie en in het bijzonder de directeur Financiën en Bedrijfsvoering.
 • Die beschikt over een maatschappelijk netwerk en werkzaam is in een relevante functie.

De bestuurder die wij zoeken is tevens penningmeester van de vereniging. De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de vice-voorzitter het dagelijks bestuur en treedt in voorkomende gevallen ook extern namens de vereniging op. De penningmeester zal zitting hebben in twee bestuurscommissies: de Bestuurscommissie Financiën en Audit (BCFA) en de Commissie voor de Directie. 

De beoogde benoemingsdatum is 23 november 2024.

De procedure
Natuurmonumenten laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Christine Changoer en Nicole Boevé, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Natuurmonumenten geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Christine Changoer of Nicole Boevé, op 035 – 548 0760 of per email n.boeve@partnersatwork.nl of c.changoer@partnersatwork.nl 

De uiterste reactiedatum is: 16 juli 2024

De planning is:
De 1e gesprekken zijn gepland op woensdag 21 augustus 2024 tussen 09.00 – 11.00 uur in Eindhoven.

Solliciteer