Directeur – Bestuurder

Residentie Molenwijck
17-02-2021    2021-00043   

Over de organisatie
De Stichting Residentie Molenwijck in Loon op Zand is een uniek woonconcept voor senioren met een inclusieve voorziening van diensten, waaronder welzijn en zorg. Bewoners wonen zelfstandig, met eigen verantwoordelijkheid.  

Residentie Molenwijck ontving de eerste bewoner in 1976 en is in 1978 officieel in gebruik genomen. Het woonconcept omvat 147 appartementen, vele openbare ruimtes, waaronder een restaurant, het grand café, de wellness en voorzieningen zoals de devotieruimte, de winkel met kapsalon en een fysiotherapieruimte. Het gehele complex is omzoomd door een mooi park, met waterpartijen, grote terrassen en veel groen. Residentie Molenwijck staat bekend om zijn gunstige ligging ten opzichte van het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en het Witte Kasteel uit de 17de eeuw. Het complex is eind 2008 gerenoveerd en met 24 appartementen uitgebreid. Het onderhoudsniveau is hoog. De diensten en de zorg worden geboden vanuit de visie van maximale nabijheid met behoud van afstand. Eigen regie, positieve gezondheid en net even anders zijn belangrijke waarden. Samenvattend is Residentie Molenwijck van en voor bewoners, waarbij de organisatie in samenwerking met de Vereniging van Bewoners het bewoners mogelijk maakt zich gelukkig te voelen. 

In Residentie Molenwijck staan de volgende waarden (de eerste letters van deze 5 waarden vormen het woord “SAMEN”) centraal:

 • Sociaal: bewoners en collega’s hebben oog-en-oor voor elkaar, hebben empathisch vermogen, zij spelen elkaar de bal toe en zijn in hun bejegening vriendelijk en voorkomend
 • Ambitieus: bewoners en collega’s halen alles uit het leven, zij zijn verliefd op het werk en daarnaast zijn zij ook verliefd op het merk Residentie Molenwijck
 • Maatschappelijk: Residentie Molenwijck weet goed aan te sluiten en soms voorop te lopen bij de maatschappelijke thema’s, zoals verbindingen met de buurt, mantelzorg en ontwikkelingen op het gebied van welzijn & zorg
 • Eerlijk: bewoners en collega’s zijn open en transparant; zij zeggen wanneer het goed is en zij zeggen wanneer het beter kan
 • Natuurlijk: eigen regie, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn vanzelfsprekend. Kwaliteit van wonen en kwaliteit van dienstverlening zijn van niveau en worden vanzelfsprekend met regelmaat (intern en extern) getoetst (ISO-9001 certificaat, Gouden Keurmerk Voedselveiligheid en vermeldingen op de Zorgbelangwebsite).

Residentie Molenwijck behaalt reeds jaren goede tot zeer goede scores bij het bewoners- en medewerkers onderzoek. Medewerkers, medezeggenschap, management en Raad van Toezicht zijn eensgezind in hun overtuiging dat Residentie Molenwijck de bijzondere cultuur en gezonde leefklimaat dient te behouden, waar nodig te versterken en zeker voor de toekomst door te geven en daarmee blijvend te ontwikkelen.

Meer informatie over Residentie Molenwijck is te vinden op de website: www.molenwijck.com

Besturings- en organisatiemodel
De besturing van Residentie Molenwijck vindt plaats volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten. De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De principes van de Governancecode Zorg 2017 zijn leidend voor de organisatie. 

Karakteristiek van de Directeur – Bestuurder
De Directeur – Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van Residentie Molenwijck en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voorvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening (en zorg). De Ondernemingsraad en Bewonersraad brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Directeur – Bestuurder m.b.t. het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de begroting en projecten. De Directeur – Bestuurder vormt samen met de 2 clustermanagers, de adviseur bedrijfsvoering & projecten en de teamleiders van de diensten het teamleidersteam. In dit team wordt het beleid van de organisatie geëvalueerd en uitgevoerd onder eindverantwoordelijkheid van de Directeur – Bestuurder. 

Kerncijfers 
Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Residentie Molenwijck een continuering van de positieve belangstelling van toekomstige bewoners en collega’s, en daarmee ook een continuering van de positieve financiële resultaten.

 • Aantal bewoners: 180
 • Aantal medewerkers: 140 (75 fte) + 15 vrijwilligers
 • Totale omzet: ca. € 7 miljoen
 • Gemiddelde bezettingsgraad in 2019: 97,6%

Profiel directeur – bestuurder Residentie Molenwijck
Residentie Molenwijck heeft een vacature voor de functie van Directeur – Bestuurder. In verband hiermee komt de Raad van Toezicht graag in contact met kandidaten voor deze positie. 
Uw persoonlijke drijfveer is om Residentie Molenwijck door te ontwikkelen als dé plek waar mensen goed wonen, elkaar ontmoeten en goede dienstverlening en indien gewenst zorg kunnen krijgen. U onderschrijft het motto ‘Uw eigen Thuis’ en u ziet erop toe dat dit gedragen wordt door de gehele organisatie met de bewoner als uitgangspunt. U bent sociaal bewogen, u gaat een band aan met bewoners en medewerkers en u kent hen bij naam en toenaam. Als er wat te vieren valt bent u van de partij, maar ook bij droevige gebeurtenissen in iemands leven weten mensen dat zij bij u terecht kunnen en dat u naast hen staat.

U stelt zich op als echte teamspeler en u zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met bewoners, collega’s en vrijwilligers en met de leveranciers en strategische partners doelen te realiseren. U leeft de waarden “SAMEN”, zoals hierboven verwoord. U kunt goed schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt excellente kwaliteit van dienstverlening, van bewoners- en medewerkerstevredenheid, van welzijn & zorg en van financiële continuïteit. U hecht veel belang aan participatie van bewoners en de medezeggenschap van medewerkers.
Nader uitgewerkt betekent e.e.a. dat Residentie Molenwijck op zoek is naar een kandidaat, die:

 • eindverantwoordelijkheid neemt voor het behoud van het unieke concept van Residentie Molenwijck 
 • eindverantwoordelijkheid draagt voor het mensgericht leidinggeven aan de organisatie van Residentie Molenwijck
 • naar buiten toe optreedt als boegbeeld van Residentie Molenwijck en bijdraagt aan continuering van het positieve imago van Residentie Molenwijck
 • vervolg geeft aan de ingezette strategische koers en een concrete lange termijn visie opstelt (met onder andere aandacht voor de dossiers vastgoed, ICT en domotica)
 • de financiële continuïteit borgt, een efficiënte inrichting van de (zorg)processen realiseert en stuurt op het beheersen van kosten, in nauwe samenwerking met de controller
 • verantwoordelijkheid draagt voor de implementatie, borging en stimulering van kwaliteitszorg in alle geledingen van de organisatie
 • de goede scores wat betreft tevredenheidsonderzoeken, werkgeverschap en kwaliteitskeurmerken continueert
 • vanuit bestuurlijk perspectief deelneemt aan contractonderhandelingen met gemeenten, zorgleveranciers en strategische partners, zorgverzekeraars/-kantoren en in staat is gunstige contractvoorwaarden en volumes uit te onderhandelen
 • medewerkers bindt en boeit door verbindend en resultaatgericht leiderschap; investeert in kwaliteit van personeel en zorgdraagt voor een wervend HR-beleid
 • zorgdraagt voor goed overleg en goede verhoudingen met de Bewonersraad en met de Ondernemingsraad
 • zorgdraagt voor goed overleg en goede verhoudingen met de strategische partners en leveranciers
 • een ondersteunende en waarderende omgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers bevordert
 • bijdraagt aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht.

Profiel, functie-eisen en competenties van de te benoemen Directeur – Bestuurder vindt u onderstaand.

Het profiel
De kandidaat:

 • is een warme persoonlijkheid 
 • is een teamspeler, betrokken, laagdrempelig
 • neemt primair de vraag van bewoners als uitgangspunt voor beleid
 • is benaderbaar en toegankelijk voor bewoners en medewerkers
 • weet te boeien en te binden en is enthousiasmerend
 • is correct, maar soepel in de omgang en heeft humor en relativeringsvermogen
 • heeft integriteit hoog in het vaandel staan.

Functie-eisen
De kandidaat:

 • beschikt over ruime succesvolle directie- of bestuurlijke ervaring, bij voorkeur verkregen in een complexe organisatie in dienstverlening, een woningcorporatie of in de zorgsector
 • heeft een afgeronde relevante academische opleiding
 • beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren
 • is bedrijfskundig sterk onderlegd, heeft aantoonbare ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering, in het bijzonder met dienstverlening, marketing, vastgoed, ICT, HRM en facilitaire zaken
 • heeft kennis van (de ontwikkelingen in) het zorgstelsel en de financiering daarvan en een duidelijke visie op de ontwikkelingen hierin
 • heeft ruime ervaring met beïnvloeden, onderhandelen en lobbyactiviteiten, heeft ervaring met het ambtelijke en politieke speelveld
 • beschikt over een uitgebreid netwerk dat relevant is voor de organisatie en weet het reeds opgebouwde netwerk voluit te benutten
 • omarmt gastvrijheid en is woonachtig in de omgeving van Residentie Molenwijck.

Competenties
De kandidaat:

 • heeft een scherp oog voor vitaliteit van bewoners 
 • is omgevings- en organisatiesensitief, heeft een goede politieke antenne
 • heeft goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • kan goed omgaan met tegengestelde belangen
 • is authentiek en gezaghebbend en verwerft daarmee draagvlak 
 • communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschaps- en adviesorganen
 • is besluitvaardig en daadkrachtig, komt samen met anderen tot nieuwe ideeën en vertaalt woorden in daden, is ondernemend en innovatief
 • is transparant, organisatie-sensitief en heeft uitstekende communicatieve vaardigheden
 • staat open voor kritische (zelf)reflectie.

Arbeidsvoorwaarden
Bezoldiging vindt plaats conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2). Geboden wordt een dienstbetrekking voor 36 uur per week. Benoeming geschiedt voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging van een tweede termijn (nogmaals vier jaar). De standplaats is Loon op Zand

De procedure
Residentie Molenwijck laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Nicolette van Helsdingen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de Residentie Molenwijck geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn. Een assessment kan deel uitmaken van het selectietraject evenals het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden via onderstaande knop SOLLICITEER.

De reactietermijn sluit op 11 maart 2021.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé of Nicolette van Helsdingen via 035-5480760 / n.boeve@partnersatwork.nl 

De concrete planning ziet er als volgt uit:
• Het eerste selectiegesprek met de selectiecommissie, bestaande uit voorzitter RvT, Lid RvT, vindt plaats op dinsdag 6 april 2021 tussen 14.00 – 18.00 uur bij Residentie Molenwijck in Loon op Zand. 
• Het vervolggesprek met de Adviescommissie vindt plaats op maandag 12 april 2021 tussen 15.00 – 18.00 uur.

Een assessment zal plaats vinden op donderdag 8 april 2021 en neemt een dagdeel in beslag. In de week van 8 april 2021 zullen de referenties worden ingewonnen en het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats vóór het einde van de maand. 

Solliciteer