Drie leden Raad van Toezicht OKT Amsterdam

Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam
05-03-2024    2023-00206   

De Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam ondersteunt bij opvoeden en opgroeien. We doen hierbij wat nodig is, in de volle breedte. Van opvoedtips tot signaleren en handelen bij onveilige situaties, van een eenmalige training, ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders voor langere tijd, het bieden van regiehulp bij gezinnen met problemen op meerdere gebieden of het opzetten en uitvoeren van collectieve wijkgericht oplossingen. We doen dat voor kinderen van – 9 maanden tot 18 jaar en hun ouders. We zitten in alle wijken van Amsterdam en zijn aan alle scholen verbonden.

De Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam werkt intensief samen met de jeugdgezondheidszorg van de GGD en SAG. Gezamenlijk zijn wij de Ouder- en Kindteams Amsterdam. In de wijk werken we in gezamenlijke teams aan onze opdracht. Dat doen we in nauwe samenwerking met Buurtteam Amsterdam, de wijkteams voor ondersteuning van volwassenen. Samen vormen we de toegang naar zorg en ondersteuning voor alle Amsterdammers.

Visie en missie Stichting Ouder- en Kindteams
Kinderen en jongeren in Amsterdam groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Wij helpen kinderen en jongeren om gezond en veilig op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Dat doen we samen met hen, hun ouders en omgeving, daar waar zij zijn. Wij doen wat nodig is zodat kinderen, jongeren en hun ouders grip houden of krijgen op hun leven. Wij streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. Om gelijke kansen te creëren moeten we ongelijk investeren. Daarom spannen we ons extra in voor die wijken, kinderen, jongeren en ouders die onze ondersteuning het meest nodig hebben.
 
Wat we doen, doen we vanuit onze kernwaarden: laagdrempelig, aansluiten en versterken.

Strategische doelen
Vanuit onze missie helpen wij als Ouder- en Kindteams Amsterdam kinderen en jongeren in onze stad gezond en veilig op te groeien en te ontwikkelen tot veerkrachtige volwassenen die met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Dit doen we door keer op keer in te zetten op onze drie strategische doelen:

 1. Het versterken van het alledaagse leven en de integrale ondersteuning over de domeinen heen. Dit doen we door het netwerk van het gezin en (in)formele partners in de wijk meer te benutten, door breed te signaleren op alle leefgebieden, tijdig de juiste hulp erbij te halen en door samen te werken op basis van de leidende principes in het Amsterdamse stelsel;
 2. Het geven van ruimte aan het wijkvakmanschap en het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van onze professionals en teams;
 3. Het vergroten van kansen door meer te focussen op gezinnen in een kwetsbare positie en onze inzet te differentiëren tussen wijken.

Onze opgaven
De wereld en het jeugdstelsel waarin Ouder- en Kindteams Amsterdam opereert verandert en blijft in beweging.  Het Jeugdstelsel is volop in ontwikkeling en de komende jaren staan er grote veranderingen in het stelsel op de planning. Landelijk bijvoorbeeld de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Op gemeentelijk niveau de Ontwikkelagenda Jeugd en de Gebiedsgerichte Opgave. Deze ontwikkelingen hebben effect op onze organisatie, maar wij leveren hier ook onze bijdrage aan. De Ouder- en Kindteams zijn samen met de Buurtteams, als wijkteams, de spil in de het sociaal domein in Amsterdam. In het dynamische stelsel vormen zij de komende jaren een stabiele factor. We zetten in op gebiedsgerichte samenwerking met al onze informele en formele partners om samen de ondersteuning aan ouders en kinderen in het dagelijks leven zo goed mogelijk vorm te geven. Dat is met onze brede opdracht en vele partners een uitdaging waar we stap voor stap aan werken. We zetten daarbij stevig in op preventie en proberen samen de beweging ‘naar voren’ te maken,
Tegelijkertijd kampen we met uitdaging van personeelskrapte en werkdruk, waarbij we streven naar kwaliteit en continuïteit in onze teams. We zien dat de behoefte aan inzet van de Ouder- en Kindteams toeneemt, zowel op het preventieve vlak als in de jeugdhulp. Met de gemeente blijven we in gesprek over de juiste keuzes en omvang van het OKT.
 
Om goed gevolg te kunnen geven aan onze strategische doelen, bezien in het licht van de beschreven ontwikkelingen, zetten we in het Jaarplan 2024 – getiteld 'Koers houden’ – in op drie pijlers:

 1. Sterke professionele basis en teams;
 2. Gebiedsgericht samenwerken met onze partners binnen het sociaal domein;
 3. Aantrekkelijk werk en werkomgeving en verstevigen van de organisatie.

Met de strategische pijlers bouwen we voort op de koers die al is ingezet en waar we stap voor stap aan werken. We zoeken daarin een goede balans tussen de gewenste uniformiteit en de ruimte voor de professionals en teams om in te spelen op de vraagstukken van ouders en kinderen in de wijk.

Over de organisatie
image.png

Het OKT ziet jaarlijks ca 10% van het totaal aantal jongeren tussen 0 – 18 jaar in Amsterdam. We bestaan uit 23 wijkteams en 3 ondersteuningsteams, met in totaal ongeveer 550 medewerkers.
 
Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam wordt geleid door een directeur-bestuurder. Een onafhankelijke raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene zaken van de stichting. De rvt staat het bestuur met raad en daad terzijde, houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid, strategie en financiën, vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder en keurt het meerjarig beleidsplan goed en het jaarlijkse budget.

De rvt bestaat uit 5 leden. De gemeente Amsterdam benoemt de leden van de rvt voor een periode van maximaal vier jaar, waarna nog eenmaal een herbenoeming – weer voor vier jaar – kan volgen. De rvt streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van haar individuele leden.
 
Het OKT heeft een besturingsfilosofie waarin staat beschreven hoe er binnen en buiten de Stichting Ouder- en Kindteams samengewerkt wordt. De toezichtsfilosofie van de RvT is een doorvertaling van de besturingsfilosofie van OKT Amsterdam naar de werkwijze van de rvt. Door deze werkwijze aan te laten sluiten, werken alle betrokkenen – rvt, bestuur en organisatie – vanuit dezelfde uitgangspunten met elkaar aan de maatschappelijke opgave van OKT Amsterdam.
 
Die besturingsfilosofie bestaat uit de volgende vier uitgangspunten:

 1. Autonomie & reflectie
 2. Samenwerking & verbinden
 3. Ernaast, erachter & ervoor
 4. Alledaags & divers

Wat deze uitgangspunten betekenen voor het bestuur en toezicht van de Ouder- en Kindteams, lees je verder in de visie-uitgave  ‘Doen wat nodig is – hoe doen we dat?
 
Algemeen profiel
Van de leden van de rvt wordt verwacht dat zij zich (blijven) verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van de jeugdhulp in het algemeen en de (zorg)functie van de Stichting in het bijzonder. De rvt hecht eraan dat de volgende deskundigheden goed zijn vertegenwoordigd:
 
Algemene deskundigheid / competenties:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • affiniteit met jeugdhulp in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines zijn aanwezig, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • in staat, ook wat betreft beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur-bestuurder met advies bij te staan;
 • in staat om ten opzichte van de andere leden van de raad en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Een aantal leden beschikt over specifieke kennis of deskundigheid op de volgende terreinen:

 • kennis van de politiek/bestuurlijke omgeving waarin OKT opereert;
 • financiële expertise;
 • deskundigheid (op bestuurlijk niveau) op de terreinen HR, organisatie en medezeggenschap;
 • deskundigheid op het gebied van ontwikkelingen in het sociaal domein en Jeugdhulp.

Over de drie vacatures in de raad van toezicht
Alle leden van de rvt zijn in 2019 benoemd. Daarom is er een rooster van aftreden gekozen, dat het aftreden dakpansgewijs regelt. Daaruit volgt dat er drie nieuwe leden voor de rvt geworven dienen te worden. Er wordt ingezet op gelijktijdige werving van drie kandidaten, waarbij één kandidaat in mei 2024 zal starten en de twee andere kandidaten per september 2024. In het proces zal duidelijk worden welke kandidaten wanneer benoemd gaan worden.
 
Momenteel bestaat de rvt uit de volgende vier leden:

 • Marco Florijn, voorzitter
 • Annemarie van Dalen, lid
 • Mohamed Baba, lid (vacature)
 • Els Rienstra, lid (vacature)
 • Lid (vacature)

De sfeer en cultuur tussen de bestuurder en raad van toezicht is informeel, persoonlijke ruimte gevend, coachend, verdiepend en nieuwsgierig. Sterk missie gedreven, dus iedere keer teruggaan naar de bedoeling, met focus op de kinderen en ouders waarvoor OKT Amsterdam zich inzet. Als nieuw lid heb je dan ook een sterke affiniteit met de culturele identiteit, normen en waarden van de doelgroepen van OKT in de verschillende Amsterdamse stadsdelen. Je begrijpt en hebt affiniteit met wat er in de stadsdelen speelt en gebeurt. Ook begrijp je wat de functie van OKT is in het stelsel en welke beweging OKT hierbinnen maakt samen met de partners in Amsterdam. Je waardeert de bijzondere relatie en het spanningsveld van het OKT met het Amsterdams gemeentebestuur. Tevens sta je midden in de samenleving.
 
Voor de drie nieuwe leden gelden de algemene deskundigheden zoals eerder hierboven beschreven.

Daarnaast zoeken we leden die waarde kunnen toevoegen op meerdere thema’s zoals:

 • Vernieuwing van ondersteuning van ouders en kinderen.
 • Expertise op het grensvlak van zorg en onderwijs, jeugdhulpverlening, multiproblematiek, schuldhulpverlening, veiligheid.
 • Preventie, wijkgericht werken en aansluiten op de communities in Amsterdam.
 • Digitalisering, innovatie, e-health.
 • Sturings-, verantwoordings- en veranderkundige vraagstukken.
 • Financiën en bedrijfsvoering.
 • Arbeidsmarktvraagstukken, goed werkgeverschap.

Aandacht voor de complementariteit in de RvT
Ervaring in toezicht is een sterke pré. Maar er is ook ruimte binnen de rvt voor een jonger lid die zich als toezichthouder wil ontwikkelen. Minimaal één lid is bekend met de stadsdelen en demografie van Amsterdam. Ook heeft mimimaal één lid begrip van het dynamische jeugdstelsel (van Amsterdam). Er is aandacht voor de representatie van de doelgroep in de rvt. Tot slot hebben ook de nieuwe leden een sterke affiniteit met medezeggenschap.

Tijdsbesteding
Deze bedraagt gemiddeld 1 dag per maand.
 
De procedure
OKT Amsterdam laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Christine Changoer en Karen Kragt van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de benoemingscommissie geïntroduceerd. Deze bestaat uit bestaat uit de voorzitter en een lid van de rvt, de voorzitter van de OR en de directeur-bestuurder. De geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingscommissie. De benoembare kandidaten worden voorgedragen aan de Gemeente Amsterdam, waarna de formele benoeming plaatsvindt. Onderdeel van het selectietraject kan zijn het inwinnen van referenties.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 27 mei tussen 17.00-21.00 uur en de tweede op 31 mei tussen 09.00-16.00 uur
 
Je kan je interesse voor een vacature kenbaar maken door je CV en motivatie, met daarin je reflectie op jouw toegevoegde waarde in de rvt van OKT Amsterdam, te uploaden bij deze vacature via de knop 'Solliciteer'.
 
Met vragen kan je terecht bij Partners at Work via 035 – 548 0760.
 
 

Solliciteer