Lid College van Bestuur – Meerkring

Meerkring
04-04-2023    2023-00012   

Meerkring – Scholen voor het leven
Wij zijn Meerkring, een organisatie voor primair onderwijs in Amersfoort, waar we elke dag met 600 professionals ons met hart en ziel inzetten voor een diverse groep kinderen (ruim 4420). Dat doen we op 14 basisscholen en 7 scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Bij ons groei je uit tot een ervaren professional die op eigen wijze kinderen helpt zich te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien. We zijn een plek waar je echt jezelf kunt zijn, waar ook jij kunt groeien en bloeien. Onderweg ontmoet je de meest interessante mensen en vergroot je zo je netwerk.

We bieden een grote diversiteit aan scholen: van Dalton-, Montessori-, Covey-, Jenaplanonderwijs en een kindcentrum tot gericht onderwijs onder het Meerkring GO! concept. Zo is er dus altijd een plek die bij je past. Ontdek het allemaal op www.meerkring.nl

Over de organisatie
Meerkring was tot het jaar 2020 de totaalorganisatie van het 'Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort'. Op 1 januari 2020 zijn de statuten van Meerkring gewijzigd en is Meerkring Primair Onderwijs Amersfoort een samenwerkingsbestuur dat openbaar en algemeen bijzonder onderwijs verzorgt in Amersfoort. Hierin zijn gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting het uitgangspunt. Dat betekent eigenwijs, wereldwijs willen zijn en gewoon goed onderwijs willen geven.

Meerkring wil echte impact realiseren en kinderen voorbereiden op de complexiteit en dynamiek van de toekomst door nadrukkelijker invulling te geven aan onderwijs dat past bij de huidige belevingswereld van kinderen en bij de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. Meerkring zorgt voor een gezonde basis om dit te bereiken. Dat betekent dat alle Meerkring-scholen om verschillende redenen aantrekkelijk zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten. Dat er goed onderwijs wordt gegeven. Dat er een lerende en professionele cultuur is en dat de bedrijfsvoering op orde is.

Op alle Meerkringscholen is leerlingparticipatie van groot belang. De komende jaren wordt dit verder verstevigd op Meerkringniveau, omdat Meerkring ervan overtuigd is dat het onderwijs nóg beter aansluit op de belevingswereld van kinderen als hun stem doorklinkt in de koers.

Meerkring kent een tweehoofdige bestuursstructuur. Het college van bestuur (CvB) wordt ondersteund door een bestuursbureau. Het CvB vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) advies of instemming voor beleidsvoorstellen die de hele organisatie betreffen. Daarnaast is op een aantal onderwerpen goedkeuring nodig van de raad van toezicht (RvT) en legt het bestuur verantwoording af aan de raad. 

Missie, visie en strategie
Meerkring gelooft in ieders kracht…
Meerkringscholen zorgen voor eigentijds, maatschappelijk betrokken onderwijs in een veilige leeromgeving. Kinderen worden gestimuleerd te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Leerkrachten geven ieder kind persoonlijke aandacht en betrekken ouders bij het leerproces.

… en gaat uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid
Samen wordt gewerkt aan een inspirerende sfeer die enthousiaste en trotse kinderen oplevert. Kinderen die het beste uit zichzelf halen, weten wat inzet, respect voor elkaar en een gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent. Meerkringscholen bouwen en vertrouwen op de kracht van leerlingen, leerkrachten, ouders en samenleving.

Strategie
Het jaar 2023 is het jaar voor talentontwikkeling. Nadrukkelijk wordt invulling gegeven aan onderwijs dat past bij de huidige belevingswereld van kinderen en bij de ontwikkelingen in de huidige maatschappij. De energie wordt gericht op talentontwikkeling, eigenwijsheid en wereldwijsheid als gezonde basis. Het borgen en waarborgen van een gezonde basiskwaliteit vraagt altijd de aandacht en dient consequent en onweerlegbaar op orde te zijn. Verder blijven de Meerkringscholen net als de afgelopen jaren inzetten op planmatig werken, voldoende kwaliteit en goede opbrengsten. Ook blijven de scholen werken aan positieve waardering en beoordeling van de scholen en aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. 

De vier doelen in de strategie zijn:

 • We geven goed onderwijs: met focus op sociale weerbaarheid en wendbaarheid van leerlingen en medewerkers, basisvaardigheden, wereldburgerschap en digitale geletterdheid, duidelijke onderwijskundige en tevredenheidsdoelen, ondersteund door een heldere kwaliteitscyclus en een ontwikkelingsgerichte kwaliteitscultuur en wetenschappelijke inzichten.
 • We werken samen in een professionele cultuur: met vakbekwame professionals die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen, met professionele ruimte en de motivatie om continu te verbeteren, in verbinding staan tot elkaar en samenwerken en leerling-, medewerker-, ouder- en partnerparticipatie.
 • We hebben aantrekkelijke scholen: herkenbaar in de wijk, met eigenheid in onderwijsconcepten en veel ruimte voor creativiteit, goed onderhouden gebouwen met groene schoolpleinen die uitdagen tot bewegen en waar passend (door)ontwikkeling van kinder(expertise)centra (0-13 jaar).
 • We hebben de basis op orde: een goed georganiseerde basis en duurzame bedrijfsvoering ter ondersteuning van het primaire proces, met doeltreffende inzet van medewerkers, efficiënte processen en heldere verantwoording, slim plannen, organiseren en werken.

De Meerkringscholen werken hier niet alleen aan. Samen met de schoolbesturen in de regio Amersfoort pakken zij de maatschappelijke verantwoordelijkheid op om te zorgen voor een passende plek voor ieder kind. 

Voor meer informatie: Strategisch beleidsplan 2023-2027 Open je Wereld

Over de vacature lid college van bestuur
Per 1 april ontstaat een vacature in het CvB. Het nieuwe lid vormt met Yvonne Hof een complementair bestuur dat in staat is het beste uit elkaar te halen en samen de organisatie naar een hoger plan te trekken. Kijk hier voor een persoonlijke boodschap van Yvonne Hof over deze vacature: Vlog Yvonne Hof

Profielwensen:
Het nieuwe lid CvB:

 • is een ervaren en breed ontwikkelde bestuurder met visie, hart voor onderwijs en de professional en gevoel voor bedrijfsvoering
 • heeft oog voor de grote diversiteit in leerlingen binnen Meerkring en het werken met leerlingen met sterke individuele onderwijsbehoeften en een (taal)ontwikkelingsachterstand;
 • straalt rust en stevigheid uit, schept duidelijkheid, durft te besluiten en brengt stabiliteit;
 • geeft ruimte en vertrouwen, en stelt anderen in staat om te groeien en te bloeien;
 • is een verbindende en reflectieve persoonlijkheid die de kracht heeft om via humor te relativeren en zaken licht te houden;
 • geeft op een stimulerende manier leiding, faciliteert de professionals en medewerkers in het vertalen van de strategie naar de werkvloer, delegeert, stuurt op de grote lijnen, brengt focus aan, houdt het overzicht, en stelt prioriteiten in de keuzes die betrekking hebben op het beleid en de koers van de organisatie;
 • heeft een prettige, open uitstraling en begeeft zich makkelijk in regionale netwerken;
 • begrijpt wat de effecten zijn van keuzes, besluiten en activiteiten op de hele organisatie en onderdelen daarvan, kan schakelen tussen hoog strategisch en zo praktisch mogelijk op de werkvloer;
 • heeft kwaliteitsbesef en jaagt innovaties op het gebied van onderwijs, bedrijfsvoering, en samenwerkingen aan. Ervaring in de onderwijssector is een pré; 
 • heeft ervaring met organisatie-ontwikkeling en -inrichtingsvraagstukken. 

Samengevat zoeken we een lid CvB met de volgende competenties:

 • Visie en inzicht
 • Leidinggeven
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Flexibel gedrag
 • Durf
 • Delegeren
 • Besluitvaardigheid
 • Samenwerken
 • Innoverend vermogen

Deze functie wordt gewaardeerd in klasse D volgens de regeling normering topinkomens OCW-sectoren. Zie voor het jaarinkomen van beide bestuurders het jaarverslag 2021

Over de procedure
Meerkring laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen diverse selectiegesprekken worden gevoerd met de selectiecommissie en andere interne stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het maken van een online Talenten Motivatie Analyse (TMA), het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature uploadt dan uw CV en een passende en eigentijdse motivatie via SOLLICITEER.
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt op 035 – 548 0760 of per email, k.kragt@partnersatwork.nl

Over de planning

 • Woensdag 10 mei – CV presentatie (longlist) aan de selectiecommissie.
 • Maandag 15 mei 17.00-21.00 uur – 1e gesprekken in carrousel-vorm met de selectiecommissie en uitgebreide benoemingsadviescommissie.
 • TMA analyse
 • Dinsdag 23 mei 16.30 – 19.00 uur – 2e verdiepingsgesprek met de selectiecommissie en overige leden van de RvT.
 • Arbeidsvoorwaardengesprek voor 1 juni.
 • Start bij voorkeur zo snel als mogelijk en uiterlijk per 1 september 2023.
Solliciteer