Lid Raad van Bestuur / CFO 2024 – Vitens

Vitens N.V.
22-03-2024    2024-00012   

Over Vitens
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en voorziet 5,8 miljoen zakelijke en particuliere klanten elke dag opnieuw van schoon en veilig water uit de kraan. Drinkwater dat voornamelijk wordt gewonnen uit grondwater. Met ongeveer 1600 medewerkers, 93 productielocaties en een distributienetwerk van circa 50.000 kilometer garandeert Vitens de levering van jaarlijks 350 miljoen m³ drinkwater in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Vitens wil de drinkwaterwinning, -zuivering en -levering betaalbaar houden en investeert in procesoptimalisatie en innovatie. Daarnaast staat de verduurzaming van de totale bedrijfsvoering hoog op de agenda. 

De primaire taak is en blijft: ‘het winnen, produceren, distribueren en leveren van drinkwater’. Daarbij streeft Vitens ernaar dat klanten kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van drinkwater, een optimale kwaliteit en een betaalbare prijs. Deze continuïteitsdoelstelling is de brede en solide basis van het bedrijf en daar doet ze geen concessies aan.

De snel veranderende omgeving van de afgelopen jaren heeft geleerd dat Vitens wendbaar moet zijn. Daarom is er binnen de strategie een aantal accenten gelegd. Er komt druk op de verdeling van water over de natuur, landbouw en drinkwater. Dit vraagt om afstemming en samenwerking op regionaal en landelijk niveau. Dit vraagt veel van de organisatie. Vitens ontwikkelt zich door om wendbaarder en voorspelbaarder te zijn. Daar komt bij dat verandering en inspelen op de wereld om Vitens heen van belang is en blijft.

De strategie van Vitens
In 2020 heeft Vitens haar nieuwe strategie vastgesteld: ‘Elke druppel duurzaam’. Hiermee wil de organisatie de uitdagingen van nu én de toekomst het hoofd bieden, samen met haar partners. De grenzen van de manier waarop we in Nederland met het watersysteem omgaan, komen door klimaatverandering en de toenemende watervraag in zicht. Er moeten fundamentele ruimtelijke keuzes worden gemaakt. Die urgentie wordt door alle spelers in het waterdomein gevoeld. De watertransitie vraagt een pro-actieve bijdrage van Vitens in het waterecosysteem. 

Naast de continuïteitsopgave speelt ook de opgave om de waterwinning ten behoeve van de 
drinkwatervoorziening te verduurzamen. Verdroging is een structureel verschijnsel. Eveneens is betere bronbescherming essentieel. Er is daarom een transitie naar een duurzaam watersysteem nodig in Nederland, waarin fundamentele (ruimtelijke) keuzes worden gemaakt. Grofweg betekent dit dat overheden, waterbeheerders en watergebruikers zich actief richten op: 
a. het beter vasthouden van water en beschermen van bronnen;
b. het zoeken naar duurzamere alternatieven en;
c. bewust en zuinig watergebruik. 

Zoals in de strategie ‘Elke Druppel Duurzaam’ beschreven neemt Vitens verantwoordelijkheid voor deze watertransitie door een actieve bijdrage te hebben in het waterecosysteem, en door beïnvloeding van de vraag naar water. Dit doen we middels een agenderende en initiërende inzet om met alle stakeholders gezamenlijke, vaak innovatieve, oplossingen te realiseren. Voor Vitens en haar stakeholders betekent dit dat ze zich hiermee op onontgonnen terrein begeven. Dat maakt de zoektocht extra spannend en inspannend. Het betekent investeren in maatschappelijke en bestuurlijke coalities, in public affairs, in de lobby.

Daarnaast heeft Vitens een omvangrijk investeringsplan opgesteld (inclusief doorkijk) om de continuïteit te borgen, stappen te zetten en om de streefstructuur te realiseren. Het investeringsniveau is in de afgelopen periode gestegen van een stabiele situatie rond de 100 miljoen euro (tot en met 2017) naar 245 miljoen euro in 2023. In de doorkijk wordt het perspectief geschetst dat dit niveau in een periode van 10 jaar verder zal stijgen naar 600 miljoen euro per jaar. Deze investeringen gaan gepaard met een omvangrijke financieringsopgave. Afhankelijk van het verloop van de WACC-discussie in het kader van de winstregulering vraagt deze financieringsopgave een nieuwe financieringsstrategie met onderzoek naar andere vormen van financiering en ander type financiers. Dit stelt ook nieuwe eisen aan de organisatie en de bedrijfsvoering. 

Governance
Aandeelhouders 
De provincies en de meeste gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens zijn de (publieke) aandeelhouders. Zij hebben geen directe rol in de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. 
Vitens kent 97 aandeelhouders die gezamenlijk 5.777.247 aandelen bezitten. 

Besturing
Het huidige bestuur van Vitens bestaat uit twee bestuurders:

 • De heer Tjeerd Roozendaal (voorzitter);
 • Vacature Lid RvB – CFO (lid).

Vitens heeft een collegiaal bestuursmodel. Daarbij zijn een paar uitgangspunten geformuleerd:

 • bestuur met een voorzitter en een lid; 
 • gelijkwaardige verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid;
 • samenwerking en gezamenlijke besluitvorming.

Directeuren van de afdelingen ontwikkelen samen met het bestuur de strategie en het beleid van de organisatie. Daarnaast zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor hun afdelingen en zorgen voor de executie van de strategie.  

De Raad van Commissarissen van Vitens houdt toezicht op het gevoerde beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken en fungeert als adviesorgaan van het Bestuur. 
De Raad van Commissarissen is thans samengesteld uit de volgende personen:

 • De heer H.C.P. (Han) Noten, voorzitter;
 • Mevrouw drs. H.(Henriëtte) Setz MBA;
 • Mevrouw prof. dr ir G.M. (Gerda) van Dijk;
 • De heer drs. M.R. (Mark) van Lieshout;
 • De heer ir. Drs. P.A.N. (Paul) ten Kroode.

Over de vacature
Aangezien er nu een interim Lid RvB – CFO de positie vervult is de Raad van Commissarissen van Vitens op zoek naar een nieuwe Lid RvB – CFO. De opdracht van deze bestuurder is het verder toekomst bestendig maken van de operatie van Vitens, met een belangrijke rol in de benodigde transities, zowel organisatorisch, de technische realisatie en de financiering ervan. 

De vernieuwde strategie gaat over ‘water voor nu – water voor later’. Dit vraagt de nodige wendbaarheid voor de organisatie, de manier van werken en de systemen.

Het profiel
Aantoonbare bestuurlijke ervaring op gebied van de brede bedrijfsvoering;

 • Ervaring op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsvoering, bij voorkeur op het gebied van infrastructuur, assetmanagement, kapitaal intensieve industrie of andere relevante bedrijfstakken (bijv. procesindustrie, infra, energie);
 • Ervaring met transformatie in het licht van de opgave waar Vitens voor staat;
 • Digitalisering en (cyber)security, aantoonbare bestuurlijke ervaring met een complexe ICT omgeving; 
 • Gevoel voor politiek, openbaar bestuur, publiek-private verhoudingen, de publieke functie van het bedrijf en corporate governance;
 • Ervaring met financiering en gedegen kennis op financieel economisch gebied, duurzame (duurzaamheid in) bedrijfsvoering en impact meten;
 • Een scherpe blik op aspecten van risk en compliance;
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Persoonscompetenties

 • Blik op de toekomst, strategisch perspectief gericht op de bestuurlijke opgave;
 • Externe oriëntatie, vertalen naar strategische en ook tactische impact voor Vitens;
 • Communicatief vaardig en met een goed ontwikkeld gevoel voor de belangen van verschillende stakeholders, organisatiesensitief en empathisch; in staat om een relatie op te bouwen met aandeelhouders;
 • Betrokken en bereid om het initiatief te nemen om zaken aan de orde te stellen die aandacht behoeven binnen de directie en de Raad van Commissarissen;
 • Participatieve aanpak; niet top down sturend, kunnen delegeren, een moderne leider die de mensen vertrouwen geeft, zich kwetsbaar kan opstellen en mede daardoor verbindt; 
 • Executiekracht en resultaat gerichtheid, met discipline en doorzettingsvermogen om zaken af te maken;
 • Kunnen balanceren tussen de noodzaak om innovatief te zijn en tevens kosten effectief.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in de genen;
 • Ondernemer in de veranderende semi-publieke sector: de publieke taak uitvoeren met de spirit van een private sector bedrijf;
 • Bereid om nauw samen te werken op de diverse niveaus, klankbord voor elkaar te zijn en elkaar te ondersteunen;
 • Solide en stabiel, met inzicht in alle aspecten van de financiële bedrijfsvoering.

Honorering
De positie is een voltijd baan en valt onder de wet normering topinkomens (WNT).    
Standplaats is het Vitens hoofdkantoor in Zwolle. Vitens heeft meerdere kantoren en productiebedrijven in 5 provincies. Deels thuiswerken is onderdeel van het Vitens beleid.

De procedure
Vitens laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders.

Ook zijn een assessment en het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen onderdeel van de procedure. 

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicole Boevé en Karen Kragt via 035 – 548 0760 of per email naar n.boeve@partnersatwork.nl of k.kragt@partnersatwork.nl 

De uiterste reactietermijn is: 15 april 2024.

Solliciteer