Lid Raad van Commissarissen 2024 Centramed (reactietermijn verlopen)

Centramed
09-02-2024    2023-00199   

Centramed
Centramed is in 1994 opgericht als een onderlinge waarborgmaatschappij voor de verzekering van vooral risico’s van medische aansprakelijkheid van instellingen in de gezondheidzorg. Centramed verzekert ziekenhuizen, Ggz-instellingen, en overige zorg-instellingen en is kenniscentrum op gebied van medische aansprakelijkheid. Het hoogste orgaan van de onderlinge is de Algemene Ledenvergadering. De leden zijn (academische) ziekenhuizen, ggz-instellingen en overige zorginstellingen in Nederland en zij kunnen rekenen op:

 • een betrokken en slagvaardige schadebehandeling;
 • een adequate verzekeringsdekking;
 • hulp en advies bij het voorkomen van medische aansprakelijkheid;
 • bijdragen aan het vergroten van de patiëntveiligheid bij onze leden.

De kernwaarden van Centramed zijn van, voor en door de leden, mensgericht, actief en zorgvuldig. Centramed heeft 83 leden (per 31 december 2023), er werken 65 medewerkers (per 31 december 2023) in Zoetermeer en de omzet is circa € 24 miljoen (per 31 december 2023).Voor Centramed is het toezicht van DNB voor middelgrote verzekeraars van toepassing.
Door het aflopen van de reguliere termijn komt er per q3 2024 een vacature in de Raad van Commissarissen voor een niet-zorg gebonden commissaris.

Vacature: Lid Raad van Commissarissen
Aandachtsgebied: Keten- en netwerkontwikkelingen en Innovatie in de Zorg, tevens lid remuneratie commissie
Door het aflopen van de benoemingstermijn ontstaat de vacature van Lid niet zorg-gebonden Commissaris en tevens lid van de remuneratie commissie. De remuneratie Commissie heeft als doel een advisering van de RvC op het gebied van HR en HR strategische vraagstukken.

Profiel commissaris
De organisatie zoekt een commissaris met een sterke persoonlijkheid en ruime bestuurlijke ervaring. Deze persoon zal dienen als klankbord voor zowel de Raad van Commissarissen (RvC) als de directie. We hechten waarde aan eigenschappen zoals omdenken, reflectie en een sterke focus op het onderhouden van relaties.

De ideale kandidaat moet een strategische sparringpartner zijn die op een directe wijze communiceert en verbinding maakt met alle betrokken belanghebbenden. Het IZA (Integrale Zorgakkoord) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samenwerking tussen zorgpartijen is één van de pijlers binnen het IZA. Gezien deze en alle andere veranderingen in de zorg, zoeken we specifiek naar kandidaten met ervaring in het ontwikkelen van gezamenlijke platformen en het bevorderen van ketens en netwerken binnen de zorgsector en zorginstellingen.

Het is cruciaal dat de kandidaat een strategische visie heeft op innovaties in de zorg waartoe wij zowel aan digitalisering als aan andere vormen van innovatie belang hechten. Ervaring als toezichthouder en een diepgaande kennis van het zorgdomein op strategisch niveau, bijvoorbeeld als opinieleider of innovator, worden sterk gewaardeerd. Bij voorkeur is de kandidaat tevens actief op bestuurlijk of toezichthoudend niveau binnen een ledenorganisatie.

Doel is om een waardevolle aanvulling te vormen op de andere RvC leden, met de bekwaamheid om actief mee te denken en te adviseren over strategische ontwikkelingen binnen de organisatie, met een specifieke focus op de gezondheidszorg en innovatie.

Aandachtspunt: omdat het om een vacature gaat die wordt omschreven als ‘niet zorg-gebonden’ mag een kandidaat geen directe binding hebben met één van de leden van Centramed.

Beloning en tijdsbesteding
De leden van de RvC ontvangen een vergoeding conform de Wet Normering Topinkomens. Gemiddeld wordt er 1 keer per maand vergaderd, inclusief de vergaderingen van de remuneratie commissie. Daarnaast zijn er tussentijdse contact momenten en thema bijeenkomsten en werkbezoeken aan Centramed.

Algemeen Raad van Commissarissen
Doel Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Centramed heeft een gezamenlijke verantwoordelijk voor het houden van toezicht, adviseren van de directie en is werkgever voor de directie. Dit doen zijn in geheel waarbij de individuele leden hun eigen kennis en competentie hebben.

Samenstelling RvC

 • De Raad van Commissarissen (RvC) van Centramed bestaat uit zes leden.
  • namens ggz-instellingen: Jean-Paul Essers MBA (voorzitter)
  • namens UMC’s: Dr. Karen Kruijthof
  • namens de ziekenhuizen: Drs. Jeroen van Duren RC
  • niet-zorg gebonden: Drs. Amba Zeggen AAG
  • niet-zorg gebonden: Mr. Monique Klompé (vervanging, vacature q3 2024)
  • niet-zorg gebonden: Mr. Frank van den Heuvel
 • Drie commissarissen worden benoemd uit de kring van bestuurders en/of directeuren van de leden van Centramed (zorggebonden commissarissen). Daarbij zijn de zorggebonden commissarissen een afspiegeling van de leden bestaande uit één commissaris die werkzaam is bij een ziekenhuis, één die werkzaam is bij een Universitair Medisch Centrum en één bij een Ggz-instelling.
 • Uit de zorggebonden leden van de RvC wordt een voorzitter benoemd.
 • Drie commissarissen (niet zorggebonden commissarissen) zijn niet als bestuurder gebonden aan een van de leden van Centramed. Daarmee zijn zij onafhankelijk naar de definitie van De Nederlandsche Bank.

Minimaal twee van de drie niet zorggebonden commissarissen zijn werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector, bij voorkeur bij een (schade)verzekeringsmaatschappij. Centramed streeft naar een diverse en inclusieve samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Aandachtsgebieden
Binnen de Raad van Commissarissen onderkennen we de volgende commissies:

 • Audit & Risk (vorm gegeven in de Audit- & Risk Commissie),
 • Human Resources (vorm gegeven in de Remuneratie Commissie)

Commissies
De Audit- & Risk Commissie bestaat uit 3 commissarissen. De Audit- & Risk Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC.
De Remuneratie Commissie bestaat uit 3 commissarissen, waaronder de voorzitter van de RvC. De Remuneratie Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de RvC.

Algemene taken, profiel en competenties commissaris
Taken
Toezicht
De commissaris houdt op een kritisch opbouwende wijze toezicht op de directie van Centramed. Hij/zij levert vanuit zijn/haar kennis en expertise input op hoofdlijnen over de koers van Centramed, de missie en strategie. Daarnaast heeft hij/zij aandacht voor de wijze waarop Centramed wordt bestuurd, gedrag en cultuur binnen de organisatie (onder meer vormgegeven in de kernwaarden “mensgericht, actief en zorgvuldig”) en beoordeelt de directie hierop. Verder heeft hij/zij oog voor het ledenbelang van de diensten en producten die Centramed levert. Hij/zij heeft het vermogen om interventies te plegen, handelt onafhankelijk en weegt de verschillende belangen van onder meer leden en werknemers en het bedrijfsbelang van Centramed.

Advies
De commissaris staat de directie -gevraagd en ongevraagd- met raad terzijde. Vanuit zijn/haar kennis en expertise adviseert hij/zij Centramed over haar strategie, gedrag en cultuur. Daarbij is hij/zij een klankbord en inspirator voor de directie.

Werkgever
De commissaris heeft – als lid van de Raad van Commissarissen – een rol als werkgever van de directieleden van Centramed.

Vertegenwoordiging
De commissaris houdt contact met de directie, leden, (mee)verzekerden en andere stakeholders. De commissaris is ook een ambassadeur; hij/zij opent deuren en toont zich (naar buiten) verantwoordelijk voor Centramed.

Leidraad voor het opereren van de commissaris vormen de doelstellingen van Centramed op maatschappelijk, financieel en organisatorisch vlak. De commissaris helpt om deze doelen expliciet te maken, bewaakt de zorgvuldige besluitvorming en vastlegging daarvan en ziet toe dat de strategie op juiste wijze wordt gerealiseerd in het belang van de continuïteit van Centramed. Dit vraagt om sensitiviteit voor zowel de ‘binnen- als buitenwereld’.

Profiel
Algemeen
WO werk- en denkniveau,

 • Strategisch en analytisch denkvermogen
 • Onafhankelijk ‘in mind, state and appearance’
 • Brede maatschappelijke ervaring en inzicht in de sector
 • Bestuurlijke en managementervaring
 • Inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van Centramed en de zorgsector (ook op de lange termijn)
 • Brengt nieuwe ideeën in en is een sparringpartner en klankbord voor de directie

Aanvulling voor niet-zorggebonden commissaris

 • Affiniteit met de financiële sector, bij voorkeur met (schade)verzekerings vraagstukken.
 • Heeft een brede visie op ontwikkelingen in de financiële dienstverlening en de zorgsector
 • Is niet gebonden aan een van de leden van Centramed
 • Geeft vanuit kennis van de keten ontwikkelingen in de zorg en problematiek bij leden inhoudelijke feed back aan directie

Aanvulling voor Remuneratie Commissie

 • Ervaring met strategische HR vraagstukken en organisatie ontwikkeling

Competenties

 • Helicopterview
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Integriteit en moreel besef

De procedure
Centramed laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Partner Ingrid Reichmann en Nicolette van Helsdingen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Centramed geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. Onderdeel van de procedure is tevens een toetsing door De Nederlandsche Bank in de laatste fase van het proces.

Belangrijke data
Sluitingstermijn sollicitatie: 20 maart
Datum 1e selectieronde bij Centramed is 12 april 2024 13.00-17.00 uur.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ingrid Reichmann of Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760 of solliciteer direct via de knop 'Solliciteer'.

Solliciteer