Lid Raad van Commissarissen – op voordracht van de OR – ROVA

ROVA
26-04-2024    2024-00017   

Introductie ROVA
ROVA is een overheidsvennootschap, die zich in opdracht van haar deelnemende gemeenten richt op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
 
Met bijna 500 medewerkers en een omzet van ruim 100 miljoen behoort ROVA tot de grotere publieke dienstenbedrijven in Nederland. Met een uitgebreide dienstenportfolio bedient ROVA 23 gemeenten in de regio’s Zwolle, Eemland en de Achterhoek. Bijna 18% van de totale ureninzet wordt geleverd door medewerkers uit sociale participatiegroepen. Het verzorgingsgebied beslaat zo’n 365.000 huisaansluitingen en 870.000 inwoners.
 
Missie
ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met gemeenten en hun inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst.
 
In opdracht van onze deelnemende gemeenten werken we aan het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen en werken we aan het schoon, heel en veilig houden van de buitenruimte. Dat doen we in maximale verbondenheid met de gemeenten en hun inwoners. Met daadkrachtige en efficiënte uitvoering en met adequate kennis en kunde. Resultaten van ons handelen komen ten gunste van de maatschappij. Wij hechten daarbij waarde aan open communicatie met alle stakeholders over hun activiteiten en prestaties. Wij zien een goede balans tussen milieudoelen, sociale doelen en economische belangen als voorwaarde om onze continuïteit voor de lange termijn te borgen.
  
Visie
Wij geloven dat mensen zich beter voelen in een omgeving die schoon, heel en veilig is. Waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom zetten wij ons in voor een schone en duurzame leefomgeving; voor nu en in de toekomst.
 
Wij zijn ons bewust van het feit dat natuurlijke grondstoffen steeds schaarser worden en dat we niet in het huidige tempo door kunnen gaan met het verspillen van deze grondstoffen. Daarom zetten wij ons in om nuttige grondstoffen uit het restafval te halen om deze zoveel mogelijk opnieuw te kunnen gebruiken. We streven naar volledig gesloten kringlopen.
 
Wij zien de effecten van menselijk handelen op klimaat en omgeving. Naast dat we ons inzetten om deze effecten tegen te gaan of te voorkomen, werken we ook aan het opvangen en beheren van die effecten, bijvoorbeeld door rekening te houden met klimaateffecten in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wij geloven dat we mensen kunnen bewegen en uitdagen om hun gedragingen in te zetten voor een meer duurzame samenleving als ze ook inzicht hebben in de effecten van hun handelen. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan voorlichting en educatie en betrekken we inwoners bij ons werk.
 
De kernwaarden 'verbonden, 'vakmanschap' en 'vooruitstrevend' vormen het kompas in ons dagelijks handelen.
 
Strategische uitdagingen in de komende jaren
De strategische omgeving van ROVA wordt complexer en veeleisender. De volgende thema’s zijn actueel bij ROVA:

 •  Afval en grondstoffen, circulariteit wordt steeds belangrijker. Dat vereist aandacht voor de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen, alsmede kennis van en contacten met de verwerkingsmarkt en producenten/importeurs. De technische mogelijkheden nemen toe en het speelveld wordt door wet- en regelgeving en de vele spelers complexer.
 • Beheer buitenruimte, de verwachting is dat die dienstverlening van ROVA qua omvang groeit. Klimaat en biodiversiteit worden belangrijkere criteria voor het beheer van de buitenruimte.
 • Van en voor gemeenten. De ontwikkelingen bij ‘afval en grondstoffen’ en ‘beheer buitenruimte’ (zie hiervoor) moeten in goede verbinding met de gemeenten plaatsvinden. Van ROVA mag worden verwacht niet alleen gemeenten te volgen, maar hen ook te inspireren voor- en overtuigen van nieuwe ontwikkelingen.
 • Organisatorische randvoorwaarden. Hiervoor genoemde ontwikkelingen in de dienstverlening en sociale en technologische ontwikkelingen vragen de komende tijd bijzondere aandacht voor: (i) de wendbaarheid van de organisatie, (ii) digitalisering en cybersecurity, (iii) voldoende en passend geschoolde medewerkers en (iv) passende schaalgrootte.

 
Governance structuur
NV ROVA Holding is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het gemitigeerd structuurregime is van toepassing. Dit betekent dat de vennootschap beschikt over een raad van commissarissen (RvC) met statutaire verantwoordelijkheden en dat de medezeggenschap van werknemers in de structuur van de vennootschap is geborgd (ondernemingsraad). De directeur-bestuurder is Roger Beuting.
 
De aandeelhouders zijn gemeentelijke overheden met (wettelijke) zorgtaken op het gebied van huishoudelijk afval en het beheer van de buitenruimte. De zeggenschap van de aandeelhouders wordt langs twee lijnen vormgegeven, namelijk via de lijn van het aandeelhouderschap en via de lijn van het opdrachtgeverschap. De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) stelt de bedrijfsstrategie vast, benoemt de directie, benoemt de leden van de RvC, benoemt de externe accountant en stelt de jaarrekening en jaarlijkse begroting vast waarin de jaarplannen door de directie en RvC worden gepresenteerd.
 
De RvC van ROVA houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken in de onderneming. De RvC is een klankbord voor de directeur. In die rol kan de RvC de directeur verrijken met verschillende perspectieven en inspireren. De RvC bestaat uit de volgende vijf leden, niet zijnde actieve bestuurders van aangesloten gemeenten:

 • De heer Iman Koster, voorzitter
 • De heer Jan Boelen, lid auditcommissie
 • De heer Tijs Breukink, voorzitter auditcommissie (vacature)
 • Mevrouw Liesbeth Kaashoek, voorzitter remuneratiecommissie, OR commissaris (vacature)
 • Mevrouw Mirjam Pauwels, lid remuneratiecommissie

Bij de uitoefening van haar taak laat de RvC zich bijstaan door een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Voor de RvC heeft de AvA een profielschets gemaakt waaraan de te benoemen commissarissen moeten voldoen. Commissarissen zijn onafhankelijk en mogen geen andere binding hebben met de vennootschap. Commissarissen worden benoemd voor maximaal drie termijnen van drie jaar.
   
Over de vacature
Twee van de leden van de RvC nemen afscheid in mei 2025 in verband met het verstrijken van de maximale benoemingstermijn. De twee nieuwe leden passen bij de cultuur van ROVA: innovatief, leidend in haar markt, pragmatisch, gericht op duurzaamheid, impactvol. Je inzetten voor een schone en duurzame samenleving is een belangrijke drijfveer.
  
Specifiek profiel: Lid RvC op voordracht van de OR
Je bent mensgericht, betrokken, toegankelijk, communicatief, betrouwbaar, transparant en nuchter en durft de status quo te bevragen. Je hebt een antenne voor wat mensen beweegt en motiveert in de verschillende lagen van een organisatie en hebt affiniteit met medezeggenschap.
 
Je bent werkzaam als bestuurder of directeur van een onderneming waar praktisch geschoolde mensen werken. Je hebt ervaring met groeiende organisaties in de omvang van ROVA (ca. 500 medewerkers), met operationele bedrijfsprocessen en aansturingsvraagstukken.
 
Je snapt de invloed van beleid, wet- en regelgeving op de dienstverlening van ROVA en de dynamiek van publieke aandeelhouders in een divers verzorgingsgebied. Je hebt inzicht in de ontwikkelingen binnen de afvalsector op het gebied van het verzamelen van afval en grondstoffen (grijs) en het schoon, heel en veilig houden van de buitenruimte (groen). Je begrijpt hoe ROVA als maatschappelijke onderneming werkt.
 
Je bent lid van de remuneratiecommissie. Van daaruit ben je aanspreekpunt voor de OR en sluit je minimaal 2 maal per jaar aan bij de overlegvergadering tussen OR en bestuurder. Vanuit de remuneratiecommissie voer je ook het jaarlijkse evaluatiegesprek met de bestuurder.
 
Voor het nieuwe lid van de RvC is het een pré als deze:

 •  affiniteit heeft met publieke aandeelhouders;
 • verbondenheid voelt met één of meer regio’s waarin ROVA werkzaam is;
 • beschikt over toezichthoudende ervaring.

De benoemingstermijn is maximaal 3 x 3 jaar. Het jaarhonorarium voor een lid RvC bedraagt: €17.150 per jaar.
 
 De procedure
ROVA laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij ROVA geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.
 
Onderdeel van het selectietraject zijn een klikgesprek met de Vertrouwenscommissie van aandeelhouders, een integriteitstoetsing en het inwinnen van referenties.
 
Je kunt je interesse voor deze vacature kenbaar maken door je CV en motivatie te uploaden bij deze vacature op onze website: https://partnersatwork.nl/vacatures/
 
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Karen Kragt via 035 – 548 0760 of per email k.kragt@partnersatwork.nl
  
Bronnen
Reglementen Rova

Bijlage 1 Profielschets Raad van Commissarissen ROVA
 
Rol en verantwoordelijkheden

 • De RvC houdt toezicht op het beleid van de directeur (bestuurder) en de algemene gang van de zaken in de onderneming. Belangrijke plannen van de directeur worden besproken en beoordeeld en – afhankelijk van statutaire bepalingen – wordt er al dan niet goedkeuring aan verleend. De RvC volgt de prestaties en het functioneren van ROVA, waaronder de kwaliteit van de relatie met belangrijke stakeholders. Zo nodig zal de RvC passend interveniëren (toezicht houden is meer dan toekijken).
 • De RvC fungeert voor de directeur als klankbord. In die rol kan de RvC de directeur verrijken met verschillende perspectieven en inspireren.
 • De RvC vervult werkgeverstaken richting de directeur, waaronder de jaarlijkse evaluatie van directeur. De RvC bewaakt de continuïteit in de top.
 • De RvC doet dit in het belang van de onderneming en rekening houdend met de belangen van de gemeenten als aandeelhouders en afnemers.
 • De RvC is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Dat betekent dat alle leden ongeacht eventuele specifieke expertise, op hoofdlijnen de verschillende facetten van de onderneming moeten kunnen overzien.

Kennis en ervaring

 • Kennis van en ervaring met ‘afval, grondstoffen en duurzaamheid’ op bestuurlijk, strategisch niveau en hier een netwerk hebben: markt (con-collega’s, bedrijven, gemeenten), politiek, maatschappelijk en technologie. Weten wat er speelt, welke ontwikkelingen zich aftekenen en de betekenis voor ROVA.
 • Kennis van ‘beheer buitenruimte en duurzaamheid’ en hier een netwerk hebben. Het gaat niet alleen om de uitvoering sec, maar ook om kennis op het gebied van duurzaamheid en de ontwikkelingen die zich aftekenen.
 • Kennis van en ervaring met financiën en risicomanagement, met oog voor control en businesswijs, op strategisch/tactisch niveau. 1 expert op dit gebied en min. 1 lid met voldoende kennis om de rol van AC-lid te kunnen vervullen.
 • Kennis van, ervaring met en gevoel voor lokale overheden (met name middelgrote en/of kleinere gemeenten) en de verscheidenheid van culturen en dynamiek bij gemeenten, mede gevoed door de samenleving waarin de lokale overheid opereert. Verhoudingen bij gemeenten en wat voor gemeenten belangrijk is. Politieke antenne. Taal van gemeenten kunnen spreken en kunnen verbinden.
 • Ervaring met ondernemerschap bij een commercieel bedrijf of in een ondernemende not-for-profit organisatie: van buiten naar binnen kijken, zakelijkheid in bedrijfsvoering, innovatiekracht etc.
 • Kennis van hard controls van interne organisatie: logistiek, veiligheid, HR, structuren, procedures etc.
 • Oog en gevoel voor soft controls van interne organisatie : mensen, leiderschap en cultuur. In elk geval enkele commissarissen weten met OR/medewerkers verbinding te maken.
 • Goede antenne voor wat speelt in de samenleving. Sociaal-maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen in het algemeen en in het werkgebied van ROVA.
 • Antenne voor wat in juridische optiek aandacht vraagt en voor good governance.
 • Affiniteit met en actuele kennis van digitalisering. Het gaat niet alleen om IT bij administratieve processen, maar ook en vooral voor IT-potenties m.b.t. de corebusiness.
 • Ervaring als bestuurder/verantwoordelijke bij grotere organisatie; in de ‘driversseat’.
 • Ervaring als interne toezichthouder bij een grotere organisatie.

  
Karakters en vaardigheden

 • Interesse in en affiniteit met ROVA: waar ROVA voor staat en wat ROVA doet.
 • Snel overzicht en inzicht weten te verwerven op uiteenlopende terreinen en bij complexe vraagstukken, alsmede hoofd- en bijzaken weten te scheiden.
 • Sterk ontwikkeld strategisch denkvermogen.
 • Creatieve, innovatieve geest. Out-of-the-box denker, die ook oog heeft voor de vertaling naar de praktijk.
 • Proactief acteren. Niet alleen reagerend op hetgeen op tafel komt en gevraagd wordt. Zo nodig zelf initiatief nemen.
 • Constructief kritisch en ook inspirerend voor de directeur kunnen zijn.
 • Op gedegen wijze besluitvaardig. Eerst grondig en objectief bekijken en afwegingen maken voordat tot besluit te komen.
 • Teamspeler: ruimte geven en nemen, inbreng leveren en nieuwsgierig naar die van de ander, flexibel (meegaan om consensus te bereiken) en vasthoudend zo nodig.
 • Stressbestendig.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • In staat tot het ontvangen van feedback en kritische zelfreflectie.
 • Verder een vruchtbare mix van karakters.

 
Overige kwaliteiten

 • Streefgetal diversiteit: min. 1/3 man en min. 1/3 vrouw.
 • Leeftijdsdiversiteit: van jong elan en voeling met jongere generatie werknemers tot wijze oudere met brede ervaring en rust.
 • Meerderheid van commissarissen nog actief in hoofdfunctie en/of nevenfuncties waarmee verankering in wereld ‘van werk’ geborgd is.
 • Onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren.
 • Voldoende tijd (gemiddeld 100 uur) en voldoende flexibiliteit in de agenda hebben.

 
Exclusiecriteria
Een commissaris kan niet zijn een persoon die:

 • in dienst is van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij.
 • in dienst is bij een gemeente die aandeelhouder van de vennootschap is.
 • bestuurder of in dienst is van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van werknemers van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij.
Solliciteer