Lid Raad van Commissarissen – openbaar bestuurlijk profiel – SRO

NV SRO
22-03-2024    2024-00024   

De organisatie
SRO is ontstaan uit particulier initiatief en is via een periode als gemeentelijke dienst in 1997 verzelfstandigd in een gemeentelijk bedrijf. De gemeenten Amersfoort en Haarlem zijn eigenaar van SRO. De aandelen mogen alleen in bezit zijn van publieke organisaties (overheden). SRO is nu een bloeiende organisatie die samenwerkt met veel gemeenten. Het takenpakket is al die jaren op hoofdlijnen ongewijzigd en bestaat uit de hoofdtaken:

 • Beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Voor beide aandeelhoudende gemeenten beheerd en onderhoud SRO hun hele vastgoedportefeuille van monument tot rioolgemaal.
 • Exploitatie van sportaccommodaties (binnensport, buitensport en zwembaden)
 • Sportstimulering; het duurzaam in beweging brengen van inwoners uitgaande van de mogelijkheden.

SRO is een maatschappelijke organisatie en dankzij onze jarenlange ervaring en lange samenwerkingsrelaties met gemeenten en de gebruikers van gemeentelijk vastgoed, kennen wij de markt en het speelveld als geen ander. Wij zetten onze kennis en ervaring in voor zowel onze opdrachtgevers, als voor gebruikers. Zo werken we samen aan een bloeiend maatschappelijk leven binnen iedere gemeente, groot of klein. De gebruikers vormen het hart van elke accommodatie: de maatschappelijke functie van vastgoed valt of staat met het gebruik ervan. Een bloeiende vereniging, een actief bezocht cultuurgebouw, een druk bezocht zwembad. Zo hebben zoveel mogelijk inwoners baat bij maatschappelijk vastgoed. “De klanten van onze klanten zijn onze echte klanten.” 

Voor meer informatie: www.sro.nl

De Raad van Commissarissen
Eén van de belangrijkste doelen van een goede corporate governance is het scheppen en behouden van vertrouwen bij alle stakeholders. Het gaat om de wijze van besturen, het toezicht, het beheersen van risico’s, in de financiële en niet-financiële verslaggeving en daarmee om het vertrouwen in de onderneming als geheel. Integriteit, transparantie en een heldere communicatie zijn voor SRO speerpunten van een gedegen governance. SRO hanteert hiervoor haar eigen governance code (https://sro.nl/over-sro/raad-van-commissarissen/ ). Deze code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij de vennootschap betrokken personen (onder andere bestuur en commissarissen) en partijen (onder andere de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) met elkaar hanteren.

De RvC van SRO bestaat uit vijf leden. Door het vertrek van één van de leden eind 2023 ontstaat deze vacature. De RvC vergadert minimaal vijfmaal per jaar regulier. 

De belangrijkste taken van de RvC zijn:

 1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de NV SRO en de daaraan verbonden deelnemingen.
 2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur.
 3. Het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, jaarplannen en andere voorliggende besluiten.
 4. Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van het bestuur.

De RvC kent verder twee commissies te weten:

 • De auditcommissie: beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie, beoordeelt de concept (meerjaren) begroting, adviseert over de benoeming van de externe accountant, beoordeelt de concept jaarrekening, beoordeelt de tussentijdse financiële rapportages, beoordeelt de risico’s en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid.
 • De remuneratiecommissie: overlegt met het bestuur over arbeidsvoorwaarden, binnen het door de algemene vergadering van aandeelhouders voor het bestuur vastgestelde beloningsbeleid. De remuneratiecommissie ziet toe op de naleving van de statuten van de NV SRO, de corporate governance code, het integriteitsbeleid en het directiestatuut.

Algemene kenmerken die voor alle leden gelden:

 • Ervaring op het gebied van het bestuur van een onderneming/of toezicht daar op.
 • Maatschappelijke belangstelling en ervaring.
 • Een onafhankelijke en kritische instelling.
 • Goede communicatieve vaardigheden en het kunnen opereren in een team.
 • Het kunnen bewegen in een politiek/bestuurlijk landschap.
 • Beschikken over een voor SRO relevant netwerk.

De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in rol en positie van het toezichthoudende orgaan en een affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van SRO. De leden zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban. 

Over de vacature 
In verband met het vertrek van één van de commissarissen wordt gezocht naar een lid met een openbaar bestuurlijk profiel met ruime ervaring op het gebied van politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. 

Het lid beschikt over:

 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke, bestuurlijke positie binnen het openbaar bestuur / publieke sector;
 • aantoonbare ervaring effectief te kunnen functioneren binnen de context van complexe bestuurlijke verhoudingen binnen het publieke domein;
 • kennis van publiek-private samenwerking;
 • inzicht in het functioneren van een gemeenschappelijke regeling;
 • een voor SRO relevant groot en breed politiek bestuurlijk netwerk.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • Overzicht en beschouwend.
 • Sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties.
 • Kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk.
 • Open en transparante houding. 

Onafhankelijkheid en onverenigbaarheid 
Het belang van de objectiviteit en onafhankelijkheid van de commissarissen wordt hierbij benadrukt. 
De RvC heeft de volgende opsomming van “onverenigbaarheden” vastgesteld:

 • Personen die verbonden zijn aan de naamloze vennootschap of aan een aan de naamloze vennootschap formeel verbonden organisatie. 
 • Personen betrokken bij concurrerende ondernemingen/organisaties, die werkzaam zijn in hetzelfde werkgebied.
 • Personen in dienst bij overheidslichamen die -uit hoofde van hun functie- betrokken zijn bij de naamloze vennootschap.
 • Personen die zitting hebben in een college van B&W in het werkgebied.
 • Personen die direct of indirect een zakelijke relatie met de naamloze vennootschap hebben. 

Verder geldt een ‘afkoelperiode’ van 5 jaar.

Bij voorkeur neemt het nieuwe lid ook plaats in de audit commissie.
 
De procedure
SRO laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt van Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij SRO geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken met de selectiecommissie. Eventueel volgt een tweede verdiepingsgesprek met de in potentie benoembare kandidaten.  

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare informatiebronnen kan onderdeel van het selectietraject zijn. 

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden bij deze vacature via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt via 035 – 548 0760.

De uiterste reactiedatum is: 21 april 2024.

Solliciteer