Lid Raad van Toezicht – PFZW (reactietermijn verlopen)

Stichting Pensioenfonds Zorg & Welzijn
14-03-2024    2024-00036   

Introductie 
PFZW is het pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Samen met deelnemers, werkgevers en sociale partners werkt PFZW aan een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen voor ongeveer 3 miljoen (oud-)werknemers in de sector. Onder het motto: “Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld”. Daarom zet PFZW het pensioenvermogen van ongeveer € 216 miljard (per Q3 2023) ook in om de wereld beter te maken. Bijvoorbeeld door duurzaam te beleggen.

PFZW wordt bestuurd door bestuursleden voorgedragen door werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en pensioengerechtigden. Het bestuur heeft een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad die bestaat uit werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Daarnaast kent PFZW een raad van toezicht. PFZW beschikt over een deskundig bestuursbureau en heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van vermogensbeheer, pensioenbeheer en communicatie bij een uitvoeringsorganisatie (PGGM N.V.) ondergebracht.

PFZW opereert in een maatschappelijk speelveld waaraan ook de politiek en andere stakeholders eisen stellen. PFZW heeft als grote speler op pensioengebied met het aanbieden van een adequate pensioenvoorziening ook een belangrijke maatschappelijke taak. Daarbij is PFZW actief op de wereldwijde financiële markten wat meebrengt dat wat er gebeurt op deze markten van grote invloed is op het belegd vermogen van PFZW en daarmee op het pensioen van de deelnemer.

Een dergelijke complexe omgeving vereist een bestuur en een raad van toezicht met ruime ervaring met bestuurlijke en strategische vraagstukken waarbij ook in het geval van een (financiële) crisis adequaat wordt geacteerd in het belang van PFZW en zijn deelnemers.

De Raad van Toezicht
PFZW kent sinds 1 juli 2014 een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vier leden en wordt benoemd door het bestuur na een bindende voordracht door de Pensioenraad waarbij – met aandacht voor diversiteit en inclusie – het uitgangspunt is dat er een evenwichtige samenstelling is.

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad van toezicht is onder meer belast met het toezien op evenwichtige belangenafweging en een adequate risicobeheersing door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan de Pensioenraad en in het jaarverslag. Daarnaast is de raad van toezicht een klankbord voor het bestuur en de Pensioenraad. De raad van toezicht handelt op transparante, onafhankelijke en professionele wijze.

De raad van toezicht rekent ook de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

 • het goedkeuringsrecht op het voorgenomen besluit tot de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening;
 • het goedkeuringsrecht op voorgenomen besluiten tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 • het goedkeuringsrecht op voorgenomen besluiten tot liquidatie, fusie, splitsing of omzetting van het fonds in een andere rechtsvorm;
 • het goedkeuringsrecht op het voorgenomen besluit tot de vaststelling van de profielschets van bestuurders;
 • het recht om de benoeming van een bestuurslid te beletten, indien deze niet voldoet aan profielschets;
 • het recht om bestuursleden wegens disfunctioneren te schorsen dan wel te ontslaan;
 • het goedkeuringsrecht op het voorgenomen besluit tot de vaststelling van het beloningsbeleid, uitgezonderd het beloningsbeleid van de raad van toezicht;
 • het vaststellen van de profielschets van de leden van de raad van toezicht.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het fonds en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat ze de actualiteit bijhouden.

Profielschets raad van toezicht
De raad van toezicht als geheel, kent het volgende profiel:

 • voldoende kennis van de ontwikkelingen in de pensioensector en de maatschappelijke doelstellingen van bedrijfstakpensioenfondsen;
 • ervaring met samenwerking tussen werkgevers en werknemers in een paritair bestuur;
 • affiniteit met de sector zorg en welzijn; een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk; geen onverenigbare belangen;
 • evenwicht in samenstelling naar maatschappelijke achtergrond, rolvervulling, competenties en kennis waarbij onder meer gedacht wordt aan pensioeninhoudelijke, financieel-economische, politieke, sociale en bestuurlijke ervaring.

Het gezochte lid van de raad van toezicht beschikt over de volgende capaciteiten:
In aansluiting op het profiel worden de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:

 • ruime ervaring met het toezicht houden op en besturen van complexe organisaties en bij voorkeur aantoonbare bestuurlijke ervaring op eindverantwoordelijk executive niveau;
 • een sterk financieel-economisch profiel, met kennis en ervaring op het vlak van integere en beheerste bedrijfsvoering waaronder risicomanagement, uitbesteding, I(C)T en dataexpertise, en innovatie;
 • bij voorkeur aantoonbare affiniteit met de pensioensector en de sector zorg en welzijn;
 • kennis van en gevoel voor de pensioenwereld, meer in het bijzonder van en voor het gedachtegoed van (bedrijfstak)pensioenfondsen en voor de cultuur en omgeving waarin het fonds opereert;
 • het voldoen aan de deskundigheidseisen zoals neergelegd in de Beleidsregel Geschiktheid. Dit betekent dat de volgende kennis ten aanzien van pensioenfondsen aanwezig wordt geacht:
  • het besturen van een organisatie;
  • relevante wet- en regelgeving;
  • pensioenregelingen en pensioensoorten;
  • financieel-technische en actuariële aspecten, waaronder financiering, beleggingen,
  • actuariële principes en herverzekering;
  • administratieve organisatie en interne controle;
  • communicatie;
  • uitbesteding;
 • het op constructief-kritische wijze de relatie met het bestuur en andere organen vormgeven en onderhouden;
 • voldoende tijd, bereidheid en capaciteiten om het beleid van het fonds en de algemene gang van zaken binnen het fonds te volgen en daarover een oordeel te geven;
 • strategisch inzicht en multidisciplinair denken;
 • samenwerkingsgericht, communicatief en omgevingsbewust;
 • integer, transparant en onafhankelijk met vermogen tot zelfreflectie en –relativering.

Het tijdsbeslag
Het tijdsbeslag van leden van de raad van toezicht bedraagt ongeveer vijftien vergaderingen/bijeenkomsten per jaar. Bij bijzondere situaties kan een grotere beschikbaarheid worden gevergd. Daarnaast is er voor leden van de raad van toezicht een staande invitatie om themabijeenkomsten van het bestuur en bestuurscommissies bij te wonen. Dat betreft ongeveer 14 dagen per jaar.

De leden van de raad van toezicht dienen de intentie en mogelijkheid te hebben om gedurende een tweede benoemingstermijn van vier jaar aan het fonds verbonden te blijven.

De financiële vergoeding
De voorzitter en leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding in lijn met de WNTnormering.

De toetsing door DNB
De leden van de raad van toezicht worden door De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. DNB hanteert daarbij de Beleidsregel Geschiktheid. Een benoeming geschiedt altijd onder voorbehoud van toetsing door DNB.

De procedure
PFZW laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Ingrid Reichmann van Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij PFZW geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via de link SOLLICITEER

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 10 april a.s. 

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen of Ingrid Reichmann via 035 – 548 0760 of n.vanhelsdingen@partnersatwork.nl

Solliciteer