Manager Asset Risico Management & Investeringsplanning (ARIP) – Enexis

Enexis Groep
14-06-2024    2024-00101   

Enexis
Enexis zorgt mede in Nederland voor het dagelijks toegang hebben tot elektriciteit en gas. Naast een veilige en betrouwbare energievoorziening werken de mensen van Enexis hard aan verduurzaming van het energiesysteem in Nederland. Enerzijds door windparken, zonneweides, warmtenetten en laadpunten voor elektrisch vervoer aan te sluiten. Anderzijds door samen met de stakeholders te bouwen aan het energiesysteem van de toekomst.

De medewerkers van Enexis voelen zich verantwoordelijk voor de duurzame impact die de organisatie kan maken. Het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingevuld door goed ondernemerschap en goed werkgeverschap. Met de dagelijkse activiteiten draagt Enexis bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De rol in de energieketen
De energieketen is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Het grootste deel van de energie (circa 75%) komt van energiecentrales, windparken op zee en uit het buitenland. Via landelijke energienetten brengen TenneT en Gasunie deze energie naar het regionale net. Daarnaast zijn eindgebruikers belangrijke spelers geworden in de energieketen. Zij produceren samen inmiddels circa 25% van alle energie via wind, zon, afval en warmtekrachtkoppelingen. Meer dan 670.000 aansluitingen leveren duurzaam opgewekte energie aan het regionale net en dat worden er iedere dag meer. 

De energietransitie zorgt ervoor dat de netbeheerders de komende decennia een enorm werkpakket hebben. We moeten al onze beschikbare resources inzetten, zowel intern als bij onze samenwerkingspartners. Ons motto voor de komende jaren is simpel: bouwen, bouwen, bouwen.  

Visie op de toekomst
“We gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eindplaatje en de weg daar naar toe kennen nog vele onzekerheden. De komende tien jaar kenmerken zich door een grote diversiteit aan partijen en oplossingen die naast elkaar bestaan. Dat betekent dat Enexis samen met stakeholders volop in ontwikkeling zal zijn om de klimaatdoelen waar te maken. Door de grote hoeveelheid oplossingen en de daarmee gepaard gaande complexiteit zullen de totale kosten van de energievoorziening substantieel toenemen.”

Missie 
“Wij brengen mensen steeds meer duurzame energie. Dat doen we door mede richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie-infrastructuur. Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar.”

Enexis structuur
Enexis heeft ongeveer 7000 medewerkers en de organisatie is ingericht vanuit 4 domeinen met 4 leden in het bestuur (CEO, CTO, CFO en COO) en 21 directeuren. Assetmanagement is onderdeel binnen het CTO domein.

De functie
Binnen Assetmanagement is de uitdagende functie van manager Asset Risicomanagement & Investeringsplanning? (ARIP) vacant gekomen door interne verschuivingen.

Enexis Assetmanagement heeft de afgelopen jaren een enorme verandering ondergaan. Belangrijke pijlers hierbij zijn het vormgeven van een sterk groeiende investeringsagenda voor het Elektriciteitsnet terwijl wij het bestaande hoge niveau van veiligheid en betrouwbaarheid handhaven. Om dit te realiseren heeft Assetmanagement het Scaled Agile gedachtengoed geadopteerd om een ambitieuze change agenda te realiseren. We gaan een strategie executeren die de gezamenlijke productiecapaciteit zo efficiënt mogelijk benut waarin we samen als één Enexis veilig werken voor maximaal resultaat.  

Vastgesteld is dat het een hele stevige klus is en daar hebben we jou met jouw slagkracht en executiekracht ook hard bij nodig! Samen staan we voor de continue uitdagingen op het veilig houden van de organisatie en het door ontwikkelen van de collega’s die nodig zijn om Enexis Assetmanagement te brengen waar we naartoe willen. 

Het MT Asset Management samengesteld:

 • Manager ARIP 
 • Manager Net- en Capaciteitsmgt Gas & HS • Net- en Capaciteitsmgt Gas & HS-stations
 • Manager Net- en Capaciteitsmgt LS & MS • Net- en Capaciteitsmgt LS & MS
 • Manager Asset Performance Management • Asset Performance Management
 • Manager Asset Informatie Management • Asset Informatie Management
 • Manager Change & Development • Change & Development

De belangrijkste speerpunten voor de Manager Assetrisicomanagement & Investeringsplanning zijn: 
Als manager Asset Risicomanagement & Investeringsplanning geef je leiding aan het team Asset Risicomanagement & Investeringsplanning dat bestaat uit ruim 40 professionals. ARIP is onderdeel van de afdeling Assetmanagement. Asset Management stelt zich ten doel het realiseren van een veilige, toegankelijke en toekomstbestendige energievoorziening, tegen de laagst mogelijke kosten. ARIP houdt zich specifiek bezig met risicomanagement, planvorming en portfoliomanagement. 

 • Risicomanagement: Het actualiseren van het risicoregister, uitvoeren van risicoanalyses en het registreren en monitoren van incidenten. 
 • Planvorming: Het forecasten van ontwikkelingen, opstellen van investeringsplannen en -strategieën (Strategisch Asset Management Plan, Investeringsplan) het opstellen van het Tactisch Portfolio en het onderhouden van toezichthouderrelaties, 
 • Portfoliomanagement: Het managen van het het Tactisch Portfolio (onder andere opdrachtverstrekking, monitoring, bijsturen), managen van de Dienstverleningsovereenkomst met Operations en coördineren van technische implementaties van standaarden, componenten en beleid. 

Het team bestaat uit 5 clusters: Risicomanagement, Planvorming en 3 Portfoliomanagementclusters in 3 regio's. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding en realisatie van de producten van ARIP die binnen de clusters worden gerealiseerd. Je begeleidt de producten tot en met de behandeling/ goedkeuring in de Raad van Bestuur. Je bent sterk in het coördineren van implementatie van de strategie, rekening houdend met alle interne en externe ontwikkelingen. 

En verder:

 • Je neemt je verantwoordelijkheid op de deelgebieden waar ARIP voor verantwoordelijk is binnen Assetmanagement en binnen Enexis. Je werkt voor het realiseren van het Tactisch Portfolio actief samen met collega's uit de afdeling Operations zoals de directie van Productie Noord, Zuid en EBS. 
 • Je geeft met jouw team actief vorm aan de nodige veranderingen voor jouw afdeling en acteert als Epic Owner voor het realiseren van deze change agenda. Je wilt graag samen met de collega’s gemeenschappelijke oplossingen realiseren ten behoeve van de versnelling van de energietransitie.  
 • Je vertegenwoordigt Enexis in diverse sectoroverleggen die betrekking hebben op jouw verantwoordelijkheidsgebieden (o.a. risicomanagement, planvorming). 
 • Je onderschrijft de kernwaarden Duidelijk, Inclusief, Lerend uit het Enexis leiderschapskompas. Je bent sterk in verbinden en denkt buiten de gebaande paden voor het bereiken van resultaat. 
 • Je bent een stevige gesprekspartners op meerdere niveau zoals de interne stakeholders als RvB leden en directieleden en daarnaast ook voor de externe stakeholders zoals RNB’s en marktpartijen. 

Ben jij die stevige leidinggevende die in staat is om alleen te staan en tegelijk een verbindende rol te spelen bij het realiseren van de energietransitie? Kun jij leidinggeven en medewerkers inspireren om samen veranderingen te realiseren, met als doel de energietransitie dichterbij te brengen?
 
Jouw werkomgeving 
Assetmanagement is onderdeel binnen het CTO domein. Je bent direct verantwoordelijk voor +/- 45 fte, georganiseerd in 5 clusters. Je bent onderdeel van het Management Team van Assetmanagement dat verantwoordelijk is voor 225 gedreven Assetmanagement collega’s. Je rapporteert hierin aan de directeur Assetmanagement. Samen als MT Assetmanagement lever je een actieve bijdrage in ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van de Enexis Assetmanagement Strategie.  

Zo pak jij het aan (en wat breng jij mee?
Jij hebt meer dan 10 jaar leidinggevende ervaring op vergelijkbaar niveau aan senior managers en professionals. Jouw leiderschapsstijl is verbindend, duidelijk, lerend en inclusief. Je weet jouw team in beweging te krijgen en stimuleert persoonlijke groei en ontwikkeling.  
 
Je bent bekend met asset management bij net- of infrabeheerders en hebt ruime ervaring op het gebied van planning en portfoliosturing en hoe dit te organiseren. Dit kan ook vanuit consultancy.
Transparantie en draagvlak zijn sleutelwoorden in jouw besluitvorming. Je bekijkt zaken vanuit diverse perspectieven en bent positief kritisch. Als gesprekspartner voor de directie ben je vlot in het stakeholdersveld. Je toont lef, daadkracht en leiderschap met een strategisch visie en blik.  
 
Als leider ben je toegankelijk en zichtbaar, heb je een flinke dosis overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. Je bent een veranderaar maar wel vanuit verbinding. Je bent beschikbaar voor afstemming, sparren en coaching. 

Met ervaring in het behalen van afdelingsoverstijgende doelen denk je ketengericht, zoek je dagelijks naar verbeteringen en toon je sterke realisatiekracht. Pionieren, de omgeving meenemen en een organisatie in beweging zetten geven jou voldoening. 

De procedure
Enexis laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Jeroen Schuur, partners bij Partners at Work/Escalier. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Enexis geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Een assessment, het inwinnen van referenties en openbare bronnen en een screening maken onderdeel uit van de procedure. 

Ben jij de nieuwe Manager Asset Risico Management & Investeringsplanning (ARIP) voor Enexis? 
Dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. 

Je kunt je interesse voor deze vacature kenbaar maken door je CV en motivatie te uploaden bij deze vacature via SOLLCITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Nicole Boevé en Jeroen Schuur via 035 – 548 0760 of per email, n.boeve@partnersatwork.nl / schuur@escalier.nl 

Solliciteer