Twee leden Raad van Toezicht – profiel Bedrijfsvoering – MBO Utrecht

MBO Utrecht
22-05-2024    2024-00032   

MBO Utrecht
MBO Utrecht is een kleinschalige interconfessionele onderwijsinstelling die doelmatig onderwijs aanbiedt met focus op de hoogste niveaus van het MBO. Zij levert een belangrijke bijdrage aan de talentontwikkeling en toekomstkansen van haar studenten tot zelfbewuste professionals. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van talent, arbeidsvaardigheden, ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid, respect voor elkaar en burgerschap. Deze keuzes zijn verankerd in de missie en visie van MBO Utrecht, en in de kernwaarden persoonlijk, verbonden en verantwoordelijk.

MBO Utrecht biedt circa 50 verschillende opleidingen op vier mbo-niveaus aan. Het accent ligt op de hoogste niveaus van het mbo, in economie & ondernemen, zorg & welzijn, leisure & entertainment en ICT en techniek. Alle beroepsopleidingen bereiden voor op het werkveld, het vervolgonderwijs en een goede bijdrage aan de maatschappij. Verspreid over drie locaties in Utrecht en één locatie in Hilversum volgen ruim 5.000 studenten onderwijs bij MBO Utrecht. 

De missie
We stimuleren studenten in hun groei als mens én als zelfbewuste, flexibele professional. Zodat zij blijvend en waardevol bij kunnen dragen aan de arbeidsmarkt en samenleving van nu en morgen. 

De visie
Wij geloven in onze studenten. Bij ons mag je ontdekken en zijn wie je bent. Met goed onderwijs geven we richting en ruimte aan het ontplooien van talenten. We stimuleren een op ontwikkeling gerichte mindset. Zo heeft elke student het zelfvertrouwen en een stevige basis om een goed bestaan op te bouwen. En mee te bewegen met voortdurende veranderingen in de samenleving en werk. 

We zien om naar elkaar en onze omgeving. We laten studenten zien dat ze onderdeel zijn van een veel groter geheel. We stimuleren hen om bij te dragen aan een meer verdraagzame en duurzame samenleving. Een samenleving die gebaseerd is op waarden als gelijkwaardigheid, naastenliefde, rechtvaardigheid én waarin we evenwichtig omgaan met de aarde. We willen studenten bewustmaken dat zij het verschil kunnen maken. 

De kernwaarden
Aan ons onderwijs liggen 3 kernwaarden ten grondslag:

 1. persoonlijk
 2. verbonden
 3. verantwoordelijk

Strategische speerpunten
Met drie strategische speerpunten geven we verder richting aan de beweging die we al eerder inzetten. Deze speerpunten bepalen de koers voor de komende jaren: 

 1. Persoonlijk leren  
 2. Samen ontwikkelen 
 3. Het verschil maken

Bekijk hier de strategische koers van MBO Utrecht: https://www.mboutrecht.nl/wp-content/uploads/2024/04/MBO_Utrecht_Koers.pdf

MBO Utrecht werkt met een plat organisatorisch model met een collegiaal bestuur en resultaatverantwoordelijke onderwijsteams. Het onderwijs is kleinschalig georganiseerd in elf academies. Resultaatverantwoordelijke academies worden gefaciliteerd door zeven diensten. De onderwijsdirecteuren van de academies zijn onderwijskundig leiders en beheren daarnaast een aantal MBO Utrecht-brede thema’s in de rol van ‘portefeuillehouder. Het onderwijs is leidend in de bepaling van de beleidsagenda.

MBO Utrecht is verankerd in de regio Utrecht. Vanuit partnerschap wordt actief samengewerkt met overheid, bedrijven en andere onderwijsinstellingen. De relaties met het werkveld èn met de andere onderwijsinstellingen zijn essentieel om het aanbod kwalitatief, aantrekkelijk en up-to-date te houden. MBO Utrecht vervult met het portfolio van opleidingen een belangrijke sociaaleconomische en maatschappelijke functie in de regio Utrecht.

Organisatie & Governance
De bestuurlijke organisatie van MBO Utrecht bestaat uit een College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en Raad van Toezicht zijn gescheiden en beschreven in de Statuten en het Bestuursreglement. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter, Joany Krijt en een lid, Robert Leeftink. De voorzitter heeft de portefeuille onderwijs, HR en externe relaties. Het lid heeft de portefeuille bedrijfsvoering. Zij zijn samen bevoegd en verantwoordelijk voor het bestuur van MBO Utrecht. Het College van Bestuur legt zowel collectief als individueel verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het toezicht sluit daar op aan.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan binnen MBO Utrecht en kent drie commissies met elk twee leden:

 • de onderwijskwaliteit commissie;
 • de auditcommissie;
 • de remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht handelt binnen de volgende kaders:

 • Wet Educatie en Beroepsonderwijs;
 • Branchecode Goed Bestuur in het MBO;
 • Statuten MBO Utrecht;
 • Bestuursreglement MBO Utrecht;
 • WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;
 • Toezichtkader Raad van Toezicht MBO Utrecht.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden; de heer Perry Heijne, voorzitter, mevrouw Ady Hoitink, de heer Henk Bol, de heer Harm Janssen en mevrouw Kathelijne van Kammen. De Raad functioneert als een betrokken team, dat eisen stelt aan zichzelf als het gaat om functioneren, deskundigheid en netwerken. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team. Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen inrichting en functioneren.

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur staan voor een open en proactieve, kritische vertrouwensrelatie tussen bestuur en toezicht, waarbij de Raad van Toezicht een ruime informatiepositie heeft. Het toezicht vindt plaats vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie, waarover actief en structureel verantwoording wordt afgelegd naar binnen en naar buiten. Een actieve betrokkenheid en invloed van de medezeggenschapsorganen past hier in.

MBO Utrecht heeft haar medezeggenschap georganiseerd in de Studentenraad en de Ondernemingsraad. Deze medezeggenschapsorganen hebben zowel overleg met het College van Bestuur als de Raad van Toezicht volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema.
De essentie van medezeggenschap is de invloed die medewerkers en studenten kunnen uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie. MBO Utrecht wil hen daarin optimale mogelijkheden bieden en participatie stimuleren. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen zijn vastgelegd in het Statuut Medezeggenschap.

Ontwikkelingen 
Op dit moment verkent het College van Bestuur van MBO Utrecht een niet vrijblijvende samenwerking met MBO Amersfoort. De eerste gesprekken zijn gevoerd op bestuurlijk niveau, ook hebben de Raden van Toezicht met elkaar om tafel gezeten. Deze gesprekken worden verder uitgewerkt en naar verwachting zal rond de zomer een rapport verschijnen over de haalbaarheid van een niet vrijblijvende samenwerking en/of fusie. 

Vacature Leden Raad van Toezicht
Volgens het rooster van aftreden ontstaan per oktober 2024 twee vacatures voor leden Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering. De nieuwe leden zullen samen ook de auditcommissie vormen, een lid en een voorzitter. 

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht

 • Het vermogen en attitude (analytisch, initiërend, proactief, doortastend en besluitvaardig) om het beleid van MBO Utrecht in al zijn facetten en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen. Tevens het college met raad bij te staan én als klankbord te kunnen fungeren;
 • Algemene bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en bijbehorende kwaliteiten. Aangevuld met bij voorkeur aantoonbare ervaring met/ inzicht in de dynamiek van ( beroeps) onderwijs;
 • Vermogen om vanuit een onafhankelijke positie verbindingen te leggen tussen personen en betrokken partijen (o.a. medezeggenschap van MBO Utrecht) en synergie te bevorderen;
 • Actuele kennis van governance vraagstukken/ervaring als toezichthouder of de ambitie hiertoe, aantoonbaar gemaakt door het hebben gevolgd van een commissarissen opleiding of de bereidheid om deze te volgen. Is dus in staat om het juiste evenwicht te vinden tussen afstand en dichtbij zijn, de critical friend;
 • Een actieve bijdrage willen leveren aan de inbedding van de interconfessionele identiteit in het onderwijs van MBO Utrecht;
 • Een teamplayer, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en door bij te dragen aan een cultuur van openheid, dialoog en constructieve scherpte;
 • Bij voorkeur een zo ruim en relevant mogelijk sociaal, lokaal, (boven)regionaal of landelijk (onderwijs-/beroeps) netwerk dat de positionering van MBO Utrecht én de verbinding met het beroepenveld en samenwerkingspartners kan versterken;
 • Een hoge mate van integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, onafhankelijke kritische opstelling en goed ontwikkelde maatschappelijke en sociale antenne;
 • Voldoende tijd beschikbaar om zijn / haar taak op afdoende wijze te kunnen vervullen. Er zijn per jaar gemiddeld vijf bijeenkomsten van de Raad van Toezicht van gemiddeld twee uur, waarbij een half uur vooraf en een half uur aan het einde van de vergadering in beslotenheid, dus zonder het College van Bestuur, wordt vergaderd. Daarnaast komen de commissie onderwijskwaliteit drie keer per jaar en de auditcommissie vier keer per jaar samen. Tot slot wordt van de leden van de Raad van Toezicht ook enige zichtbaarheid verwacht bij belangrijke evenementen van MBO Utrecht.

Specifiek profiel Leden Raad van Toezicht Bedrijfsvoering 
Aanvullend op de algemene profielkenmerken zoeken we voor deze twee vacatures nadrukkelijk naar kandidaten die binnen de raad in collegiaal teamverband werken en complementair zijn aan de andere leden. Samen met kwaliteit van onderwijs is continuïteit van de organisatie het fundament van een onderwijsorganisatie. Hoogwaardige bedrijfsvoering waarborgt deze continuïteit en kwaliteit. In de auditcommissie staat de continuïteit van de organisatie centraal en van de twee nieuwe leden wordt verwacht dat ze toezien op goede bedrijfsvoering en zo nodig adviseren over het verbeteren van alle aspecten van bedrijfsvoering van lange termijn vastgoedplanning tot en met de accountantscontrole over het afgelopen boekjaar. De auditcommissie wordt gevormd door twee leden en één lid zal door de RvT worden benoemd als voorzitter van de commissie.   

Gezamenlijk geven de twee leden invulling aan de onderstaande (functie)eisen:

 • Beschikken over een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding, ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement, bijvoorbeeld vanuit een eindverantwoordelijke (CFO) functie in een (maatschappelijke) onderneming. Daarnaast beschikt u over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (onderwijs)organisatie, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. 
 • Ruime ervaring met strategische vastgoedvraagstukken binnen het maatschappelijke domein. Begrijpen van het vastgoed speelveld van onderwijs, gemeentes en de bouwsector.
 • Beschikken over een scherp inzicht in vraagstukken betreffende de (financiële)continuïteit van de organisatie en dus kennis van uiteenlopende juridische, bestuurlijke en economische vraagstukken, bijbehorende langetermijnplanning, passende scenario’s, besturingstechnieken en beheerssystemen. 
 • Aantoonbare kennis op het gebied van ICT, digitalisering en gegevensbescherming bij voorkeur in een onderwijscontext.
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met samenwerkingsvraagstukken, denkende aan strategische allianties en/of fusie/ overnames. 

Honorering
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding van € 7.120,– .

De procedure
MBO Utrecht laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner van Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de eerste gesprekken.

Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen. 

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uw CV en motivatie te uploaden via SOLLICITEER.

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via 035 – 548 0760 of per email. N.vanhelsdingen@partnersatwork.nl

Uiterste reactiedatum is: 23 juni 2024.

De planning

 • De 1e gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op vrijdag 23 augustus 2024 tussen 09.00 – 15.00 uur in Utrecht.
 • De vervolggesprekken vinden plaats laatste week augustus, 1e week september 2024.
Solliciteer