Uitvoerend bestuurder -Actuariaat, Risicobeheer en Organisatie bedrijfsvoering

Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds
11-04-2024    2024-00010   

Inleiding
Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds (“het fonds”) is een algemeen pensioenfonds. Het fonds verzorgt de uitvoering van de (voormalige) pensioenregelingen van ondernemingen. Het fonds werkt met zogenaamde kringen, waarin één of meerdere pensioenregelingen worden beheerd, elk met een eigen beleid en apart vermogen.

Het fonds voert open en gesloten DB en CDC regelingen uit en individuele DC regelingen. Onder WTP zullen nieuwe kringen worden opgetuigd waarin zowel de Flexibele Premieregeling als de Solidaire Premieregeling worden aangeboden. De kringstructuur biedt flexibiliteit waardoor de eigenheid van bestaande pensioenregelingen behouden kan worden en toch voordeel wordt gerealiseerd in lagere kosten, zowel door efficiëntere administratie als besturing. 

Iedere kring heeft een eigen belanghebbendenorgaan (BO) en alle kringen zijn vertegenwoordigd in de Vergadering van de belanghebbendenorganen (VBO). In een BO zitten vertegenwoordigers namens sociale partners, ofwel hier zit de pariteit. Een BO kent uitgebreide advies- en goedkeuringsrechten. Leden van het BO zijn beleidsbepaler en vallen onder het toezicht van DNB.

Het fonds streeft naar degelijkheid, duurzaamheid en voorspelbaarheid met de ambitie om in de consoliderende pensioenmarkt een van de leidende pensioenfondsen te worden.

Vanwege een vacante functie binnen het bestuur zoekt het fonds naar een uitvoerend bestuurslid.

Algemene kenmerken

Het bestuur van het fonds beheert het fonds volgens een onafhankelijk gemengd model. Dit betekent dat zowel de leiding als het toezicht binnen het bestuur vallen. Het bestuur bestaat uit zes onafhankelijke leden, wat inhoudt dat deze leden geen directe vertegenwoordigers van belanghebbenden zijn en dat zij geen relatie hebben met de bij het fonds aangesloten werkgevers of met de oprichters van het fonds. Van de zes bestuursleden zijn er drie uitvoerend en drie niet-uitvoerend. 

De uitvoerende bestuursleden zijn belast met de dagelijkse gang van zaken, de algemene aansturing van het fonds en de uitvoering van het vastgestelde beleid. Ze leggen verantwoording af aan de niet-uitvoerend bestuurders. Deze niet-uitvoerend bestuurders beoordelen periodiek het functioneren van de uitvoerend bestuurders en hebben naast de bestuurstaken tot taak toezicht te houden op de voorbereiding en uitvoering van het beleid door de uitvoerende bestuursleden en de algemene zaken van het fonds. Daarnaast staan zij de uitvoerend bestuurders met raad ter zijde.

Het uitvoerend bestuur kent drie soorten thematische vergaderingen: 
• het UB-Vermogensbeheer;
• het UB- Pensioen & Communicatie;
• het UB Risk & Finance. 

Daarnaast zijn er drie commissies waar uitvoerende bestuurders deel van uitmaken of als toehoorder aanwezig zijn: 
• de beleggingsadviescommissie;
• de ALM commissie;
• de klachten- en geschillencommissie. 
Tot slot kent het fonds een Interne auditcommissie met een onafhankelijk voorzitter, naast twee niet-uitvoerende bestuursleden.

Er is een bestuursbureau aanwezig dat het bestuur en de bestuurscommissies ondersteunt. Het ondersteunt het uitvoerend bestuur in haar beleidsvoorbereidende en -uitvoerende taken en verzorgt de secretariële werkzaamheden voor de organen van het fonds, waaronder de belanghebbendenorganen.

Ten behoeve van de benoeming van geschikte personen voor de functie van uitvoerend bestuurslid is dit functieprofiel opgesteld. Dit functieprofiel bestaat uit algemene eisen aangevuld met specifieke eisen voor de specifieke functie.

Het uitvoerend bestuur bestrijkt gezamenlijk alle aandachtsgebieden van het fonds. Hierbij is een verdeling gemaakt tussen de aandachtsgebieden waarbij iedere uitvoerend bestuurslid primair verantwoordelijk is voor de aan hem of haar toebedeelde gebieden. 

Voor de uitvoerende bestuursleden geldt de volgende onderlinge taakverdeling:
Uitvoerend bestuurslid 1: Actuariaat, Risicobeheer (inclusief ICT), Organisatie bedrijfsvoering;
Uitvoerend bestuurslid 2: Vermogensbeheer, Finance & Control;
Uitvoerend bestuurslid 3: Pensioenbeheer, Pensioencommunicatie, Governance, Uitbesteding, Audit.

Voor de vacante functie binnen het bestuur is het fonds op zoek naar een uitvoerend bestuurslid 1. 

Taken uitvoerend bestuurslid 1 met portefeuilles Actuariaat, Risicobeheer en Organisatie

Uitvoerend bestuurslid 1 heeft de volgende aandachtsgebieden en taken:

Actuariaat

 • Voorbereiden van en uitvoering geven aan actuarieel beleid; 
 • Aansturen actuarieel adviseurs;
 • Afstemmen met certificerend actuaris en sleutelfunctiehouder actuariaat;
 • Beoordelen actuarieel rapporten, haalbaarheidstoetsen en herstelplannen; 
 • Verantwoordelijk voor actuariële zaken bij nieuwe klanten (zowel in prospectfase als onboarding-fase);
 • Sturing geven aan en beoordelen van berekeningen in het kader van de overgang naar WTP;
 • Het begeleiden van/overleggen met belanghebbendenorganen en sociale partners over de invulling van de nieuwe regeling.

Risicobeheer (inclusief ICT)

 • Voorbereiden van, evalueren en bijstellen van het risicomanagementraamwerk;
 • Het gezamenlijk met de andere uitvoerend bestuurders zorgdragen voor beheersing risico’s (kring specifiek en kringoverstijgend) conform het vastgestelde beleid; 
 • Beoordelen risicorapportages van de sleutelfunctiehouder en de uitbestedingspartners;
 • Voorbereiden van de eigen risico-beoordeling (ERB);
 • Voorbereiden van uitvragen inzake risicobeheer van DNB;
 • Afstemming met sleutelfunctiehouder Risicobeheer;
 • Het (op verzoek) bijwonen van vergaderingen van de internal-audit commissie.

Organisatie:

 • Eerste aanspreekpunt voor de manager bestuursbureau inzake organisatie van de bedrijfsvoering (o.a. op personeelsgebied en administratieve organisatie en interne controle)

Gevraagde deskundigheid 
Inhoudelijke bestuurder:

 • Heeft langjarige werkervaring met actuariële en pensioenvraagstukken;
 • Heeft actuele en diepgaande kennis van WTP;
 • Heeft goede kennis van risicobeheer en ICT, door opleiding en/of ervaring;
 • Heeft bestuurlijke ervaring, is besluitvaardig en heeft overtuigingskracht;
 • Heeft management ervaring en gevoel voor organisatievraagstukken;
 • Beschikt over goede communicatieve en presentatie vaardigheden.

Het uitvoerend bestuurslid moet deskundig zijn op de volgende voor pensioenfondsen relevante aandachtsgebieden: 

 1. het besturen van een organisatie; 
 2. relevante wet- en regelgeving; 
 3. pensioenregelingen- en pensioensoorten; 
 4. vermogensbeheer 
 5. actuariële begrippen en financiële verslaglegging; 
 6. administratieve organisatie en interne controle; 
 7. uitbesteden van werkzaamheden; 
 8. risicobeheer;
 9. communicatie. 

De deskundigheid moet op alle onderwerpen ten minste op het geschiktheidsniveau A (kennis, inzicht en oordeelsvorming aandachtsgebieden) zijn zoals dat is vastgelegd in de eindtermen van het Plan van aanpak geschiktheid van de Pensioenfederatie. Voor de aandachtsgebieden waarvoor het uitvoerend bestuurslid primair verantwoordelijk is, moet de geschiktheid ten minste niveau B (verdieping door ervaring, aanvullende opleidingen of combinatie van beide) zijn.
In dit geval betreft dat: 

 • Het besturen van een organisatie;
 • Relevante wet- en regelgeving; 
 • Pensioenregelingen- en pensioensoorten;
 • Actuariële begrippen en financiële verslaglegging;
 • Risicobeheer (inclusief ICT).

Voor aandachtsgebied actuariaat wordt niveau E gevraagd. In de samenstelling van het bestuur worden alle bestuurders geacht in ieder geval een goede gesprekspartner te zijn voor belanghebbendenorganen, aangesloten werkgevers, prospects, adviseurs, uitbestedingsrelaties en toezichthouders. 

Competenties
Belangrijke competenties:

 • Strategische denken, leiderschap
 • Multidisciplinair denken en oordeelsvorming
 • Verantwoordelijkheid
 • Omgevingsbewust
 • Communicatief vermogen: meningen, ideeën en gecompliceerde zaken in begrijpelijke taal duidelijk kunnen maken in woord en geschrift
 • Presentatievaardigheden en overtuigingskracht
 • Klant- kwaliteit en resultaatgerichtheid
 • Onderhandelingsvaardigheid en besluitvaardigheid
 • Hands-on

Alle bestuurders zijn zich ervan bewust dat de cultuur van een (financiële) instelling voorspeller is van de prestaties van de organisatie en zijn zich bewust van het belang van voorbeeldgedrag: ‘the tone at the top’. Bestuurders hebben oog voor de werking van groepsdynamische processen en voor het belang om individueel respectievelijk gezamenlijk regelmatig te reflecteren op eigen gedrag en op het gezamenlijke bestuurlijke functioneren (bestuurlijke evaluatie). De genoemde competenties zullen bij een meerderheid van het bestuur aanwezig dienen te zijn en voldoende gespreid te zijn over de bestuursleden. 

Als lid van het uitvoerend bestuur is de kandidaat klantgericht, onderhandelings- en besluitvaardig, en hands-on. Het uitvoerend bestuur is regelmatig betrokken bij acquisitie-trajecten, uit dien hoofde zijn presentatievaardigheid en overtuigingskracht vereist.

Ervaring
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij aantoonbare ervaring heeft op pensioengebied, en een uitgebreid netwerk heeft opgebouwd. Bestuurlijke ervaring in een pensioenfonds is een must. Voor deze specifieke vacature zoeken we iemand met veel ervaring in actuariële vraagstukken, risicobeheer en management/organisatievraagstukken. 

Tijdsbeslag
Wij zoeken een uitvoerend bestuurslid met een beschikbaarheid van 32 uur in de week (0,8 fte). 

Toetsing
De kandidaat wordt geselecteerd en benoemd door de Vergadering van Belanghebbendenorganen. Het bestuur meldt de voorgenomen benoeming van het nieuwe bestuurslid aan bij DNB. DNB toetst de beoogde bestuurder op betrouwbaarheid en geschiktheid voor de functie. Geschiktheid blijkt uit kennis, competenties en professioneel gedrag. DNB zal het beoogde bestuurslid toetsen aan de hand van dit profiel en in de context van de samenstelling van het overige bestuur. 

Zittingstermijn
Bestuurders worden benoemd voor een periode van 4 jaar, en kunnen daarna maximaal tweemaal worden herbenoemd . In onderling overleg kan het bestuur een afwijkend aftredingsschema overeenkomen om de continuïteit in het bestuur te waarborgen.

Remuneratie
De bestuurders wordt een passende beloning geboden die recht doet aan de gevraagde zwaarte van het profiel.

De procedure
Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Stichting De Nationale Algemeen Pensioenfonds geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 3 selectiegesprekken zijn met het UB, het NUB en de VBO. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Een assessment gericht op persoonlijkheid/competenties en complementariteit met het team maakt onderdeel uit van de procedure.

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 3 juni en/of 6 juni.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via de link SOLLICITEER.
Meer informatie kunt u vragen aan Nicolette van Helsdingen via n.vanhelsdingen@partenersatwork.nl

Solliciteer