Privacy beleid

Vanaf 1 februari gaan Partners at Work BV en Van der Laan & Company BV samen onder de naam Partners at Work.

Partners at Work heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy van (potentiële) klanten en kandidaten en een zorgvuldige omgang met hun (persoons-) gegevens. 

Integriteit, discretie en bescherming van persoonsgegevens van haar kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van de website staat dan ook al vanaf de oprichting centraal in 2003. De basis van ons succes is onze toewijding om de hoogste kwaliteit van services te leveren, onze zorgvuldigheid en integriteit. Wij geven ook daarom graag inzicht in ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en overdragen van persoonsgegevens en de veiligheidsmaatregelen die wij hebben getroffen om uw gegevens te beschermen.

Ons privacy beleid is van toepassing als u gebruik maakt van of wordt gevraagd onderdeel te worden van onze services als kandidaat, referent of contactpersoon namens een opdrachtgever zoals hieronder genoemd en alle informatie die we in dat kader rechtstreeks van u ontvangen via de post, ons online webformulier, e-mails, telefonisch contact, het door u afgegeven visitekaartje of de door u gegeven mondeling informatie bij kennismakings- of selectiegesprekken. Tevens is dit privacy beleid van toepassing op de informatie verkregen via openbare (sociaal) media waarop u actief bent en die door ons na uw toestemming worden geraadpleegd in het kader van integriteitstoetsing en het inzicht krijgen in de netwerken waarin u zich bevindt om (de schijn van) belangenverstrengeling voor onze opdrachtgevers uit te sluiten. 

Tot slot is dit privacy beleid van toepassing als u een contactpersoon bent van een leverancier of samenwerkingspartner van Partners at Work.

ONZE SERVICES

Partners at Work is het executive search bureau voor topfuncties in het brede publieke en private domein. Wij houden van korte lijnen en directe verantwoordelijkheid. De partners zijn continu betrokken bij het proces en voeren de opdrachten persoonlijk uit. We realiseren ons dat door ons geadviseerde en geplaatste topprofessionals een belangrijke stempel kunnen drukken op een organisatie en haar toekomst. Die verantwoordelijkheid nemen we serieus.

Executive search is mensenwerk. Met persoonlijke interesse en betrokkenheid, tact en integriteit, met kennis van de markt en van de spelers brengen wij de juiste mensen bij elkaar. Persoonlijkheid,expertise, ervaring en de daaruit voortkomende intuïtie spelen daarbij een belangrijke rol. Maar wat uiteindelijk telt, is het resultaat. Voor de opdrachtgever, voor de kandidaat én voor ons. Wij willen aan het einde van de rit iedereen trots zijn op ons werk. En dat kunnen we. Onze klantenlijst is daar getuige van.

We weten uit ervaring dat organisaties hoge eisen stellen aan professionals. Vakkennis en vakmanschap zijn competenties die onze opdrachtgevers zonder meer mogen verlangen. Voor topprofessionals zijn echter ook inzicht, beoordelingsvermogen, integriteit en een resultaatgerichte mentaliteit onmisbare eigenschappen. Dat creëert actief ondernemerschap, ons inziens de sleutel voor een succesvolle bedrijfsvoering op de lange termijn.

Daarom zoeken we voor onze opdrachtgevers naar ervaren professionals die verder willen en kúnnen gaan. Die naast de vereiste competenties en eigenschappen ook de mentaliteit meebrengen om blijvend resultaat te leveren. Kandidaten met deze kwaliteiten zijn zeldzaam, maar ze bestaan. En wij weten ze te vinden. Daarbij hebben we aandacht voor diversiteit van teams. Alleen in een team met ruimte voor verschillende achtergronden en inzichten wordt optimaal gepresteerd.

De services van Partners at Work bestaan uit:

 • Executive search : executive search en recruitment, talent-identificatie, benchmarking, zoeken en bemiddelen van hele executive teams, partner bij het organiseren van impact sprekers en events.
 • Executive coaching : carrière management en persoonlijke oriëntatie advies, persoonlijke profilering, intervisie, training en executive coaching.
 • Talent validatie : persoonlijke talenten- en competentiepotentieel analyses, management team en board analyses, evaluatie van interne kandidaten met interne draagkrachtanalyse, organisatiecultuurscan, evaluatie van raden van toezicht en commissarissen.
 • Governance advies : governance advies met systemische kijk en aandacht voor de samenstelling van bestuur en toezicht, riciso management, cultuur, gedrag en reputatie (harde EN softe controls), omgeving- en stakeholder analyes, begeleiding toetsingsprocedures (AFM, DNB, AW etc.), advies m.b.t. rollen en verantwoordelijkheden in de board room en de daarvoor benodigde kennis, ervaring en persoonlijkheden.

Wij richten ons met onze services op kandidaten en opdrachtgevers in de volgende sectoren:

 • industriële innovatie & informatie technologie
 • bouw, logistiek, vervoer, infrastructuur
 • energie, water & afval
 • financiële, zakelijke en juridische dienstverlening
 • food, retail, 
 • gezondheidszorg, onderwijs & corporaties
 • NGOs, ZBOs, mvo, overheid
 • branche organisaties, verenigingen

GEGEVENSVERZAMELING

Om onze kandidaten en opdrachtgevers goed te kunnen bedienen verzamelen wij persoonsgegevens in het kader van de hierboven genoemde services. Persoonsgegevens zijn die gegevens die de directe en indirecte identificatie van een natuurlijk persoon mogelijk maken. Partners at Work verzamelt verschillende type persoonsgegevens over kandidaten, contactpersonen die onze opdrachtgevers vertegenwoordigen, referenten maar ook haar leveranciers en samenwerkingspartners op verschillende manieren. Over de verzameling van persoonsgegeven moeten we vanaf 25 mei 2018 expliciet uw schriftelijke toestemming vastleggen.

 Onder ‘gewone’ persoonsgegevens wordt verstaan: naam, adres, woonplaats, telefoonnummers (werk, privé, mobiel), email adres, foto, werkervaring, gevolgde opleidingen en cursussen etc.

Onder ‘bijzondere’ persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden en het Burgerservicenummer (BSN). Volgens de wetgeving mag een organisatie geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij er een wettelijke uitzondering of geldende grondslag voor is.

Partners at Work mag persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende grondslagen:


Gegevens over kandidaten
Als kandidaat in ons netwerk houden wij die informatie bij die u zelf direct aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van uw CV per post of email, door ons te bellen, het afgeven van uw visitekaartje of te linken via Linkedin of andere social media die als doel hebben het verbinden van professionals voor informatie uitwisseling, business en vacature services. Wij gebruiken deze informatie voor doeleinden die gerelateerd zijn aan uw contact met ons en de hieruit volgende services zoals hierboven genoemd voor kandidaten en onze opdrachtgevers.

Partners at Work verzamelt de volgende type gegevens over een kandidaat:

 • NAW gegevens, foto, leeftijd, burgerlijke staat, titels, email adressen (werk, privé), telefoonnummers (werk, privé, mobiel)
 • Huidige of vorige werkervaring, werkgevers, functies
 • Interesse in type functies, branches
 • Gewenste en/ of huidige salaris
 • Gewenste en/ of huidige reisafstand
 • Gewenste en/of huidige beschikbaarheid (fte)
 • Opzegtermijn
 • Beschrijvende persoonskenmerken, competenties
 • Link naar uw sociaal media profiel zoals LinkedIn
 • CV, motivatiebrief, ingevulde Partners at Work vragenlijst over uw persoonlijke drijfveren, talenten en competenties, assessment rapport
 • Email correspondentie
 • Persoonlijke notities gemaakt door een Partners at Work partner, consultant, medewerker naar aanleiding van een persoonlijke kennismaking, telefonisch of digitaal contact
 • Diversiteit gerelateerde informatie zoals informatie over uw etnische achtergrond, gender, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, religie or andere levensovertuigingen en sociaal economische achtergrond
 • Procedure gerelateerde informatie wanneer een kandidaat is geselecteerd voor een opdrachtgever, zoals de mate van match, opdrachtstatus, reden van afwijzing door Partners at Work, gemaakte afspraken, feedback gegeven door opdrachtgever aan Partners at Work etc.

De hierboven genoemde gegevens gebruikt Partners at Work voor bijvoorbeeld het:

 • kunnen controleren van uw beschikbaarheid en geschiktheid voor een functie, opdracht of andere van van een opdrachtgever van Partners at Work.
 • matchen van een kandidaat met een functie, opdracht of andere vraag van een opdrachtgever van Partners at Work en visa versa.
 • maken / aanpassen van uw kandidaat rapport / CV volgens het Partners at Work format.
 • geanonimiseerd weergeven van statistieken van type kandidaten in ons netwerk aan onze opdrachtgevers
 • maken van een schriftelijke rapportage n.a.v. referentiegesprekken met de door de kandidaat aangeleverde referenten in het kader van een search procedure.
 • schrijven van een selectieadvies aan onze opdrachtgevers.
 • informeren van autoriteiten in het kader van een formele toetsingsprocedure om bemiddeld of benoemd te kunnen worden voor een functie bij onze opdrachtgever.
 • het helpen bij het  opstellen van een arbeidsovereenkomst indien Partners at Work bemiddelt bij de totstandkoming van de definitieve arbeidsovereenkomst.
 • monitoren van gelijke kansen en te verzekeren dat de recruitment processen van Partners at Work zodanig zijn ingericht dat deze onze commitment tot meer diversiteit in de board room en gelijk kansen in de breedste zin tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen etc. te borgen.
 • andere business doeleinden van Partners at Work zoals data analyses, identificeren van trends, creëren van anonieme data sets voor onderzoek, statistische en analytische doeleinden, het genereren van kennisdocumenten, zoals white papers, het bepalen van de effectiviteit van onze services en het bevorderen, verbeteren, aanpassen van onze services.

Gegevens over referenten
Om een kandidaat te kunnen bemiddelen kan het nodig zijn om deskundigen te raadplegen die ervaring en daardoor inzicht hebben in de kwaliteiten van de kandidaat in relatie tot de benoeming/aanstelling/opdracht kunnen. Over de door de kandidaat, opdrachtgever of Partners at Work aangeduide informatie verzamelen wij in de regel ‘normale’ persoonsgegevens, zoals naam, email, telefoonnummer, werkhistorie en professionele kwalificaties en informatie van bijvoorbeeld LinkedIn. Daarnaast verzamelen we informatie over de werkrelatie en ervaring met kandidaat in een bepaalde tijdsperiode en context die relevant is voor opdrachtgever om zich een breed beeld te vormen over de kwalificaties van de kandidaat. Veelal vragen wij de kandidaat om de referent zelf te benaderen en te vragen of ze een schriftelijke dan wel mondelinge (veelal telefonisch) referentie willen verstrekken en Partners at Work de daarvoor benodigde contactgegevens te overleggen.

Indien kandidaat geen contactgegevens kan overleggen zal Partners at Work in haar eigen informatie systeem kijken of er reeds eerder contact is geweest met de betreffende persoon, zoeken wij contact met opdrachtgever om contactgegevens te krijgen of raadplegen wij openbare bronnen waar de referent mogelijk zelf zijn/haar contactgegevens heeft geplaatst. De informatie die de referent aan Partners at Work verschaft over de kandidaat zal mondeling dan wel schriftelijk worden gerapporteerd aan opdrachtgever. Kandidaat kan deze informatie altijd inzien en opvragen bij Partners at Work en alle rechten zoals hieronder beschreven uitoefenen. Opdrachtgever wordt in dat geval door Partners at Work op de hoogte gebracht dat kandidaat de door referent geleverde informatie niet wil overleggen of wil laten wijzigen.

Gegevens over opdrachtgever en contactpersonen

Om onze services te kunnen bieden aan kandidaten en opdrachtgevers is het nodig persoonsgegevens te verzamelen via opdrachtgever over de contactpersonen of andere personen die namens de opdrachtgever met Partners at Work in contact zijn om de overeengekomen services na te komen. In het algemeen gaat het hier om ‘gewone’ persoonsgegevens zoals eerder hierboven beschreven die nodig zijn om de samenwerkingsrelatie soepel te laten verlopen. Daarnaast verzamelen we informatie die te maken heeft met de organisatie en de daar werkende personen om onze kandidaten zo goed mogelijk te kunnen informeren over de vacatures en/of opdracht bij opdrachtgever. Indien gewenst verzamelen we informatie via bronnen van derden door het analyseren van bijvoorbeeld online en offline media, aanwezigheidslijsten van relevante bijeenkomsten of andere beperkte bronnen of partijen, dit alles binnen de kaders van de geldende wetgeving en richtlijnen hierover. Tot slot kan Partners at Work informatie vastleggen over bankrekeningnummer(s), PO nummer(s) om een factuur te kunnen sturen voor onze geleverde services en dat een correcte en tijdige betaling kan plaatsvinden.

Gegevens over samenwerkingspartners en leveranciers

Over onze samenwerkingspartners en leveranciers verzamelt Partners at Work een kleine hoeveelheid informatie om er voor te zorgen dat de samenwerking soepel verloopt, zoals relevante contactgegevens over individuen binnen de organisatie om te kunnen communiceren. Ook kan het nodig zijn om informatie vast te leggen over bankrekeningnummer(s) en andere betalingsvoorwaarden er voor te zorgen dat een correcte en tijdige betaling plaatsvindt voor de geleverde services volgens het onderling overeengekomen contract.

UITGANGSPUNTEN VOOR DE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Partners at Work past de volgende principes toe bij de verwerking van persoonsgegevens:

 1. Persoonlijke, aan ons toevertrouwde, informatie wordt door Partners at Work nooit aan derden verstrekt, aan wie dan ook, tenzij u ons daartoe vooraf toestemming hebt gegeven. De enige uitzondering hierop kan zijn het geval dat een bevoegde toezichthoudende of regelgevende instantie, overheid of derde partij inzage in uw gegevens eist op basis van gelde wet- of regelgeving om uw rechten te kunnen vaststellen, uitoefenen of verdedigen of om vitale belangen van andere personen te beschermen.
 2. Gegevens door u verstrekt zijn zo accuraat en actueel mogelijk.
 3. Gegevens worden door Partners at Work enkel verzameld voor de services als hierboven beschreven en als zodanig gebruikt. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens zullen worden beperkt tot deze services en u wordt hierbij vooraf geïnformeerd over de doeleinden en gebruik van zulke gegevens.
 4. Gegevens die door Partners at Work worden verwerkt zijn adequaat en relevant en niet bovenmatig in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 5. Gegevens worden door Partners at Work niet langer bewaard dan gepast of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of in verband met lokale wettelijke regelgeving. Als standaard bewaartermijn hanteren wij voor:

  1. gegevens over kandidaten en bewaartermijn van 5 jaar.
  2. gegevens over opdrachtgevers en contactpersonen die opdrachtgevers vertegenwoordigen een bewaartermijn van 10 jaar
  3. Gegevens worden door Partners at Work verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de wettelijke rechten van de persoon:  Recht op inzage

Hiervoor kunt een verzoek per email sturen aan Ingrid Reichmann, Managing Partner bij Partners at Work. Zij zal binnen 14 dagen een afspraak met u laten maken om u uit te nodigen op ons bezoekadres om uw persoonlijke file samen met een partner van Partners at Work in te zien nadat u zich heeft kunnen legitimeren met een geldig identificatiebewijs. Ook kunt u dan een hard copy print ontvangen van alle gegevens die over zijn bewaard of kan een beveiligd data export bestand worden gemaild aan een door u verstrekt email adres. Persoonlijke werkaantekening van een Partners at Work Managing Partner, Partner, Office Manager of andere medewerker die dienen als geheugensteuntje of voor zuiver intern gebruik vallen buiten het recht op inzage.

 1. Recht op data portabiliteit 

Hiervoor kunt een verzoek per email sturen Ingrid Reichmann, Managing Partner bij Partners at Work. . Zij zal binnen 14 dagen met u een afspraak laten maken om u uit te nodigen op ons bezoekadres om uw persoonlijke file samen met een partner van Partners at Work over te zetten op een door u aangegeven medium, nadat u zich heeft kunnen legitimeren met een geldig identificatiebewijs. Partners at Work faciliteert in deze het Print CV waarin alle noodzakelijke gegevens worden meegegeven en print screen van de verschillende tabbladen in het kandidatenbestand. Recht op inzage heeft ook te maken met e-mails. Partners at Work faciliteert op dit moment (nog) geen geautomatiseerd proces om deze te downloaden. Eventuele kosten die moeten worden gemaakt om deze transport mogelijk te maken zijn voor rekening van de kandidaat.

 1. Recht op rectificatie en aanvulling van uw gegevens 

Hiervoor kunt een verzoek per email sturen aan Ingrid Reichmann, Managing Partner bij Partners at Work.. Zij zal binnen 14 dagen een afspraak met u laten maken om u uit te nodigen op ons bezoekadres om uw persoonlijke file samen met een partner van Partners at Work in te zien, aan te passen en/of aan te vullen nadat u zich heeft kunnen legitimeren met een geldig identificatiebewijs.

 1. Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking

Hiervoor kunt u een verzoek per email sturen aan Ingrid Reichmann, Managing Partner bij Partners at Work. Zij zal binnen 14 dagen beoordelen of en per wanneer uw gegevens  geheel of gedeeltelijk verwijderd kunnen worden uit ons informatie systeem. Partners at Work kan de verwijdering van alle of gedeeltelijke persoonsgegevens weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. 

Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen. In dat geval zullen we uw gegevens geanonimiseerd weergeven in ons informatie systeem en in een apart register opslaan tot het moment dat we uw gegevens volledig kunnen verwijderen. Hierover wordt u dan per email op de hoogte gesteld. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit.

 1. Recht van verzet

Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door Partners at Work van uw gegevens voor commerciële doeleinden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het gebruik van uw gegevens voor het versturen van ons magazine People at Work. U kunt hiervoor altijd een email sturen aan welkom@vanderlaanco.nl met het verzoek in ons informatie systeem het criterium ‘magazine NEE’  of ‘nieuwsbrief NEE’ aan te vinken.

 1. Recht tot het indienen van een klacht

Indien u een klacht heeft over de persoonsgegevens die Partners at Work over u heeft verwerkt of gedeeld met haar opdrachtgevers heeft u het recht om een klacht in te dienen bij iedere partner van Partners at Work en/of de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zouden er sterk de voorkeur aangeven dat u uw klacht in ieder geval eerst kenbaar maakt aan Partners at Work. Dit kunt u doen door een email te sturen aan Ingrid Reichmann, Managing Partner Partners at Work. De klacht zal binnen 14 dagen worden beoordeeld. Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld kunnen weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u nog steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Gegevens worden door Partners at Work bewaard in een cloud based beveiligd elektronisch informatie systeem dat toegankelijk is via beveiligde devices via een beveiligde ICT omgeving om u te kunnen voorzien van gewenste informatie en services.
 2. Geschikte technische en fysieke maatregelen worden door Partners at Work genomen ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van gegevens door onbevoegde organisaties, openbaring of verwerking.
 3. Het online webformulier van de website Partners at Work https://partnersatwork.nl/inschrijven/  en ons MySolution informatie systeem zijn beveiligd ter voorkoming van het verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer.
 4. Indien het onverhoopt voorkomt dat Partners at Work per ongeluk of opzettelijk uw persoonsgegevens verliest of dat uw persoonsgegevens in handen komen van derden die daartoe niet bevoegd zijn, dan is er sprake van een datalek. Ingrid Reichmann, Managing Partner Partners at Work, zal dit datalek binnen 72 uur vanaf het moment dat Partners at Work het datalek heeft ontdekt digitaal melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Gemeld zal worden: wat de aard is van de inbreuk, welke instanties of persoon kunnen worden geraadpleegd om meer informatie te verkrijgen over de inbreuk, welke maatregelen worden aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, wat de inbreuk mogelijk voor gevolgen heeft, welke maatregelen door Partners at Work zijn genomen of voorstelt om deze gevolgen te verhelpen. Indien het lek een hoog risico betekent voor de persoon/personen in kwestie dan worden deze door Ingrid Reichmann, Managing Partner Partners at Work op de hoogte gesteld. Een datalek wordt door Partners at Work intern ook gedocumenteerd in het ‘datalek register’ om er van te leren en maatregelen te kunnen treffen om een dergelijk datalek in de toekomst te kunnen voorkomen.
 5. Partners at Work is niet verantwoordelijk voor de privacy- en beveiligingspraktijken van onze opdrachtgevers en de opvolging daarvan. Deze kunnen verschillen met ons privacy beleid en de navolging daarvan.
 6. Als algemene regel zal Partners at Work uw gegevens niet delen met opdrachtgevers of derde partijen die buiten de EU zich gevestigd die een lager level van dataprotectie hebben of hanteren dan Nederland. Een uitzondering hierop zou kunnen zijn, wanneer wij een event organiseren waarvoor u zich heeft opgegeven in een land buiten de EU, waarbij de host van dat event is gevestigd in Nederland of een ander EU land. In dat geval zal Partners at Work zorgdragen dat adequate maatregelen worden genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen volgens de geldende wet- en regelgeving.
 7. Door het expliciet en met toestemming verstrekken van gegevens aan Partners at Work gaat u ermee akkoord dat Partners at Work deze gegevens mag verwerken voor de services en daarmee gerelateerde doeleinden en in overeenstemming met de principes zoals opgenomen in dit privacy beleid.
 8. Indien u niet expliciet toestemming verleent aan Partners at Work voor het verzamelen van uw gegevens via email, of periodieke verzending van ons magazine waarin we expliciet om uw toestemming vragen door op een button te klikken, zijn we helaas genoodzaakt om uw gegevens te verwijderen of niet verder op te nemen in ons informatie systeem.
 9. U krijgt maximaal drie contactverzoeken om uw persoonsgegevens in het informatie systeem van Partners at Work te laten opnemen en te verwerken. Indien wij geen reactie ontvangen worden uw persoonsgegevens verwijderd.
 10. Personen jonger dan 18 jaar komen niet in aanmerking om persoonlijke gegevens via ons online formulier door te geven en zullen door ons worden verwijderd van onze systemen.

BEVEILIGING
Partners at Work heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de elektronische en handmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens te beschermen en misbruik te voorkomen, onderhevig aan wettelijke regelgeving. Denk hierbij aan maatregelen om onze website en informatie systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook aan beveiliging van onze kantoorruimtes, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers. Transmissies over het internet zijn echter nooit volledig te beveiligen of vrij van fouten. We nemen echter gepaste technische en organisatorische maatregelen, passend bij de risico’s op misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging van persoonlijke gegevens en om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij dragen er ook zorg voor dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens verwerken namens Partners at Work adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

ONZE EN ANDERE WEBSITES
De website van Partners at Work (www.Partners at Work.nl ) gebruikt cookies via Google Analytics om informatie te krijgen over bijvoorbeeld het aantal keer dat onze website is bezocht, welke webpagina’s het meeste zijn bekeken, welke key words zijn gebruikt bij het zoeken, browser type, geografische locatie of andere technische informatie. We gebruiken deze informatie om de inhoud, relevantie en vindbaarheid van onze website te verbeteren.

Waar wij u op onze website via het contactformulier, het inschrijfformulier (waarvoor een online profiel voor nodig is wordt gefaciliteerd door MySolution) of het TMS / TMA portal van TMA B.V. om uw persoonsgegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, omdat u zich ergens voor aanmeldt, om foutmeldingen te verhelpen, de activiteiten van gebruikers in MySolution informatie management systeem en/of het TMS systeem te loggen, gebruikers te ondersteunen bij het gebruik en de beveiliging en gebruikerservaring van de systemen te verbeteren. Deze gegevens gebruiken wij alleen daarom en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: IP-adres, locatie van gebruiker obv IP adres, besturingssysteem, browser, tijdstip en de duur van inloggen of uw bezoek, welke pagina’s bezocht zijn en evt. foutmeldingen.  

Indien u via onze website, bijvoorbeeld door op een link te klikken van een andere organisatie genoemd in onze nieuwssectie, wordt geleid naar een andere website, kan het zijn dat deze website een ander privacy beleid hanteert. Wij raden u dan ook aan het privacy beleid van de desbetreffende organisatie te raadplegen. Wij hebben geen zeggenschap over informatie die wordt verzameld door deze derden en kunnen hiervoor dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS
In het onwaarschijnlijke geval dat we onze zakelijke activiteiten verkopen of op andere wijze van de hand doen, geheel of gedeeltelijk, behouden we ons het recht voor uw informatie over te dragen als onderdeel van de zakelijke activa van ons bedrijf.
U kunt er van op aan dat we uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden of gebruiken voor andere zakelijke activiteiten die onverenigbaar zijn met ons services en doeleinden zoals beschreven in dit Privacy Beleid.

UPDATES PRIVACY POLICY
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn onze privacy policy aan te passen aan de geldende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. We zullen hiervan dan een aankondiging zetten op de nieuwspagina van onze website.

CONTACT
Voelt u zich vrij om contact met ons op te nemen in het kader van ons privacy beleid voor opmerkingen, vragen, klachten of suggesties. Dit kan door een bericht te sturen aan Ingrid Reichmann, Partner i.reichmann@partnersatwork.nl