Lid Raad van Bestuur

Stichting Mijzo
14-06-2022    2022-00074   

Mijzo
Mijzo is een in 2021 gefuseerde organisatie. In de naam komen de woorden Mijn en Zorg samen. 

Mijzo is er voor mensen met grote gezondheidsuitdagingen die op eigen wijze vorm willen geven aan hun leven, ook na veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden. Mijzo is er voor ouderen, revalidanten en mensen met chronische aandoeningen. Daar waar thuis ook is. 
Mijzo is er voor medewerkers en vrijwilligers, die elke dag met passie invulling geven aan hun werkzaamheden. Samen ontdekken zij wat de best passende zorg of ondersteuning is, zijn ze nieuwsgierig naar het verhaal achter de cliënt en staan zij open voor eigen keuzes. 

Door de krachtenbundeling van de voormalige drie zorgorganisaties is er meer kennis, expertise en veranderkracht in huis om de grote maatschappelijke uitdagingen van de ouder wordende samenleving aan te kunnen en te zorgen voor een breed ondersteuningsaanbod . Mijzo werkt in het gebied tussen Breda, Tilburg, Gorinchem en Den Bosch, telt 26 locaties voor langdurig verblijf en biedt wijkverpleging, geriatrische revalidatie, eerstelijnsverblijf en dagbehandeling. We sturen actief op een verschuiving naar langer thuis om de langdurige zorg te behouden voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Er werken circa 4.000 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers die zorg bieden aan 3.500 cliënten. 

Wat Mijzo uitdaagt is de grote toename van ouderen en onvoldoende mensen om de zorg op de huidige manier te kunnen blijven bieden. Als samenleving moet anders worden gekeken naar ouder worden en naar de zorg. Niet alleen omdat het anders kan en moet, maar vooral omdat de cliënt dat wil. Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, vitaal en zelfstandig zijn en onafhankelijk van zorg. Mijzo wil dat stimuleren en gaat de uitdagingen van morgen aan en wil er zijn voor ouderen die Mijzo echt nodig hebben. Dat is de maatschappelijke opdracht. Om deze te realiseren zijn een aantal actielijnen benoemd die de komende jaren richting geven aan de doelen en acties van Mijzo (zie strategie van Mijzo 2021-2024):

 • Actieve voorbereiding op het ouder worden
 • Stimuleren van community care
 • Met plezier naar het werk
 • Samen het verschil maken
 • Met lef ontdekken
 • Gezonde bedrijfsvoering

Met een open, nieuwsgierige blik naar de toekomst en vanuit de visie op positieve gezondheid is Mijzo regionaal en landelijk aanjager in de transformatie van de zorg om ouderen zo lang mogelijk op eigen wijze vorm en invulling te laten geven aan hun leven thuis. Zodra dat niet meer lukt, is Mijzo er om hen te ondersteunen en te begeleiden. 

Organisatiestructuur en besturingsfilosofie
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks collegiale bestuur van Mijzo. Deze raad bestaat tijdelijk uit de volgende twee leden: Annet Boekelman en Mireille de Wee. Een derde lid wordt geworven. De RvB is aanjager in de regio door actieve betrokkenheid in de transitietafels en de transmurale samenwerkingsverbanden. Mijzo is mede initiator van Anders Werken dat inmiddels een landelijke ontwikkeling kent. Ook binnen Actiz is de RvB actief als voorzitter van de Kerngroep Wonen en Zorg en de commissie digitaal denken en doen. De raad van bestuur voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor Mijzo, maar ook voor de landelijke noodzakelijke transformatie van de ouderenzorg in de snel ouder wordende samenleving. Impact kunnen we onvoldoende alleen maken, dat zullen we met iedereen in de samenleving moeten doen.
De zeshoofdige raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid en de resultaten van Mijzo en beoordeelt of deze in lijn zijn met de vastgestelde beleidsplannen en onze maatschappelijke doelstelling. De RvT ondersteunt de organisatie bij de maatschappelijke opdracht en de strategie, ze hecht aan waardegedreven toezicht, gaat uit van vertrouwen en zoekt de dialoog en verbinding, ze is open en transparant en hecht aan reflectie en lerend vermogen. Daarnaast is ze als sparringpartner voor de RvB ook actief betrokken bij zorgvernieuwing.

De mening van cliënten, hun familieleden en/of vertegenwoordigers is voor Mijzo erg belangrijk. De cliëntenraad is dan ook van grote waarde. De raad komt op voor de belangen van cliënten en maakt deze kenbaar bij het management of de raad van bestuur. Daarnaast denkt de cliëntenraad mee over het beleid van Mijzo en over praktische, dagelijkse dingen, waarbij het gemeenschappelijke belang voorop staat. Alle locaties van Mijzo hebben een cliëntenraad. Een aantal voorzitters van de lokale cliëntenraden vormt de centrale cliëntenraad (CCR). Deze centrale raad voert de taken van een cliëntenraad uit voor stichtingsbrede aangelegenheden en is het eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur.

De OR heeft een routekaart ontwikkeld hoe zij (mede)zeggenschap willen vormgeven. Medewerkers hebben invloed op de invulling van werkzaamheden en de keuzes die daarin gemaakt worden. Zij zijn expert en weten hoe zij, samen met de cliënt, hun naasten en collega’s, van toegevoegde waarde kunnen zijn. De manier waarop medewerkers invloed uit kunnen oefenen verschilt per onderwerp. Soms worden zij gevraagd deel te nemen aan een werkgroep en op een ander moment wordt hun mening gevraagd via een enquête. De OR heeft hierbij een faciliterende rol en zorgt ervoor dat medewerkers de ruimte krijgen om over uiteenlopende zaken mee te denken. In de hele organisatie bevinden zich OR ambassadeurs die de medewerkers op lokaal niveau stimuleren en enthousiasmeren om hun eigen (mede)zeggenschap vorm te geven. Medezeggenschap is een belangrijke basis voor de besturingsfilosofie. 

De uitgangspunten voor de besturingsfilosofie van Mijzo zijn: 

 • Ondersteuning en zorg dicht bij de cliënt te organiseren is het uitgangspunt voor de zorg. Op onderdelen waar expertise of efficiency van meerwaarde is, organiseren we zaken centraal.
 • Het management is integraal verantwoordelijk en aanspreekbaar op afgesproken resultaten.
 • De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leiderschap is situationeel bepaald, bij voorkeur coachend en faciliterend. De transformatie van de zorg vraagt nadrukkelijk om sturing en leiderschap. We hebben maximaal twee managementlagen onder de raad van bestuur met een hanteerbare span of control en complexiteit.
 • Een team is samen verantwoordelijk, geen zelfsturing, maar zelforganisatie.
 • We managen en organiseren op basis van de kernwaarden: eigen, ontdekken, open, samen.
 • We betrekken waar mogelijk belanghebbenden in advisering.
 • We zijn wendbaar en flexibel.

Vacature
De twee bestuurders Annet Boekelman en Mireille de Wee zoeken een derde collega in hun team waar ze prettig mee kunnen samenwerken. Het nieuwe lid van de Raad van Bestuur is inhoudelijk complementair aan de andere twee leden. Je gelooft intrinsiek in de maatschappelijke opdracht van Mijzo waarbij de kernwaarden als een paal boven water staan. Je past bij de cultuur van Mijzo en het bestuursteam als je echt open durf te zijn, samenwerkingsgezind bent, gebruik kan maken van elkaars talenten en reflectief en leergierig bent. 

Afbeelding1.png

Je wilt echt samen het verschil maken, kan discussies scherp voeren en de nodige tegengas geven. Je geeft het voorbeeld van ruimte geven en vertrouwen, vragenstellen, en maakt van nature verbinding met de interne organisatie en externe omgeving. Je durft buiten de gebaande paden te denken en te handelen, tegen de stroom in te gaan en vanuit de maatschappelijke opdracht de grenzen op te zoeken. Je bent conceptueel sterk en ook pragmatisch. Je draagt bij aan de transformatie naar één Mijzo, aan de interne verbinding en verbetering van de verschillende organisatieonderdelen (clusters) en de ondersteunende systemen en processen zonder dat de organisatie haar veerkracht en snelheid verliest. Ook jij bent aanjager van de transformatie van de (ouderen)zorg in het maatschappelijk krachtenveld. Je bent WO opgeleid en je hebt ervaring als directeur of bestuurder met een wat meer op de bedrijfsvoering gericht profiel en hebt gewerkt in een complexe organisatie.

Procedure
Mijzo laat zich in deze werving & selectie procedure begeleiden door executive search bureau Partners at Work. Wanneer je vragen hebt kan je contact opnemen met Karen Kragt via: 035 – 54 80 760.  

De procedure bestaat in ieder geval uit de volgende stappen:

 • Kennismakingsgesprek met de leden van de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en een lid van de raad van toezicht en de twee bestuurders;
 • Adviesgesprek met een adviescommissie bestaande uit een delegatie van de OR en CCR en een adviescommissie bestaande uit een clustermanager(s);
 • Online persoonlijke drijfveren analyse volgens de Talenten Motivatie Analyse methode (TMA);
 • Verdiepend gesprek met de twee bestuurders en de vaste coach om elkaar en de cultuur van Mijzo beter te leren kennen;
 • Kennismaking met voltallige RvT;
 • Een referentiecheck en het raadplegen van openbare bronnen wordt door Partners at Work gedaan in overleg met de kandidaat.

Voel je je aangetrokken tot de maatschappelijke opdracht, de kernwaarden en het bestuurlijke team van Mijzo, laat dan van je horen en zien. Presenteer jezelf op een manier die bij jou past. Upload dit bij deze vacature via SOLLICITEER. Houdt hierbij rekening met de grootte van het bestand! 

Solliciteer