Pim Baljet

Pim Baljet studeerde economie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij startte zijn carrière bij de toenmalige NMB Bank in Amsterdam. In 1986 maakte hij de overstap naar Lombard Odier Kempen NV. Hij startte daar als portfolio manager vastrentende waarden en werd in 1988 benoemd als directeur van de vennootschap. In 1991 zette Pim zijn carrière voort bij Lombard Odier Asset Management waar hij eindverantwoordelijk was voor institutionele klanten. In 2009 werd Pim managing partner van Bank Oyens&van Eeghen NV. Op persoonlijke titel is Pim extern bestuursadviseur van BPF Vervoer, extern lid van de Belegging advies commissie van pf TNO, extern lid Private Equity Board pf TNO, extern lid Belegging commissie van pf Ahold en sinds 1 oktober 2014 lid van de Raad van Toezicht van Shell Pensioenfonds

Waarom ben je toegetreden tot de Raad van Toezicht van stichting Shell Pensioenfonds?

Ik was vereerd dat ik voor deze vacante functie werd benaderd door Partners at Work. Stichting Shell Pensioenfonds is qua belegd vermogen een van de grootste ondernemings-pensioenfondsen van Nederland en heeft een zeer brede en diep gediversifieerde beleggingsportefeuille. Shell heeft in het kader van de wet versterking bestuur pensioenfondsen, die op 1 juli 2014 van kracht is geworden, haar toenmalige commissie intern toezicht omgevormd tot Raad van Toezicht. De RvT is belast met onder andere het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenbehartiging door het bestuur. Verder staat de RvT het bestuur met raad terzijde. Ook heeft de RvT een aantal goedkeuringsrechten op voorgenomen besluiten van het bestuur. In deze RvT was een vacature vrij gekomen voor iemand met een beleggingsachtergrond. In vervolg op en naast mijn huidige functies als lid van verschillende beleggingscommissies leek een lidmaatschap van een Raad van Toezicht van een groot pensioenfonds mij een mooie uitdaging.

Hoe ga je deze rol invullen?

Voor deze functie staan circa 20 dagen per jaar ingeroosterd. Ik ben nog te kort in deze rol om te kunnen vaststellen wat de tijdsbesteding zal zijn om een optimaal effectieve invulling aan deze functie te geven. Een en ander zal ook mede afhankelijk zijn van de bestuurlijke issues die op een gegeven moment spelen die eventuele aandacht van de RvT behoeven. Ik bereid de reguliere vergaderingen veelal kort, voorafgaand aan betreffende vergadering, voor. Naast reguliere fysieke bijeenkomsten met Bestuur, Verantwoordingsorgaan, Beleggingscommissie overlegt de RvT via conference calls. Ieder van de leden van de RvT heeft zijn specialisme zoals risico management, governance etc. Ik breng mijn beleggingsexpertise in.

Welke ervaring neem je mee?

Ik breng met name mijn jarenlange ervaring van het beheer van pensioenfonds gelden mee in deze nieuwe rol. Daarnaast hebben mijn advies functies bij o.a. TNO, Ahold, Vervoer mijn blik op het functioneren van pensioenfondsen verbreed. Anders dan deze adviesfuncties is het feit dat we ons in de RvT niet bezighouden met sturende operationele advisering. We signaleren en reflecteren en brengen de wereld van buiten Shell aan de bestuurstafel. De focus ligt echt op ‘strategic control’.

Voor welke uitdagingen staan (ondernemings) pensioenfondsen momenteel?

Het zijn roerige tijden voor pensioenfondsen. Zij staan vol in de schijnwerpers van toezichthouders, politiek, media en belanghebbenden. Uitdagingen voldoende zou ik zeggen. Ik noem er maar enkele hier: het nieuwe Financiële Toetsingskader, de introductie van de nieuwe mogelijke samenwerkingsvorm van pensioenfondsen, het APF, per 1 januari 2016, de verre en verdergaande regelgeving op niet alleen nationaal maar ook op Europees niveau, de nieuwe manieren van interactieve communicatie met aangesloten verzekerden, de consolidatie in de pensioensector, de omgang met belangen/pressie groepen m.b.t. maatschappelijk verantwoorde en transparant gecommuniceerde beleggingen van pensioenfondsen en “last maar zeker niet least” het borgen van voldoende kwaliteit en kennis in besturen van pensioenfondsen.

Auteur: Baart Koster

Fotograaf: Bettina Traas