Roeland van Vledder

Ik ben sinds een kleine drie jaar werkzaam als onafhankelijk bestuurder, commissaris en toezichthouder in de pensioen- en verzekeringssector. Daarvoor heb ik dertig jaar in de financiële industrie gewerkt, ruim 23 jaar bij ING en zes jaar bij Fortis/ASR, laatstelijk als lid van de raad van bestuur. Bij ING heb ik lang in de retailbank gewerkt voordat ik overstapte naar de verzekeraar. Bij Fortis heb ik in 2008 de nationalisatie van de verzekeraar, nu ASR, meegemaakt. Momenteel vervul ik functies bij St. Pensioenfonds IBM Nederland, BNP Paribas Cardif, Pensioenfonds voor de Architectenbureaus, Zwitserleven PPI en Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

Wat verwacht je te realiseren op de korte en langere termijn?

Allereerst is het voor mijzelf een uitdaging om te gaan functioneren in een omgeving die voor mij nieuw is. Een ondernemingspensioenfonds heeft een andere dynamiek dan een bedrijfstakpensioenfonds of een PPI.

De tweede uitdaging zit in het bestuursmodel. SPIN (St. Pensioenfonds IBM Nederland) werkt met het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Kern hiervan is een one tier board waarin vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en gepensioneerden samen met twee uitvoerend bestuurders onder leiding van een onafhankelijk voorzitter samen het bestuur vormen. De voorzitter en de niet uitvoerend bestuursleden vormen het toezichthoudend bestuur. Maar in de praktijk zijn deze bestuursleden ook nauw betrokken bij beleidsvoorbereiding en -besluiten. Het is belangrijk dat we ons goed bewust zijn van die verschillende rollen en deze ook goed scheiden. Hier ligt een belangrijke taak voor mij.

De overige uitdagingen zitten in de inhoud.

SPIN voert twee regelingen uit, een DB-regeling, die inmiddels gesloten is, en een DC regeling. Dit maakt het complex, met name in de evenwichtige belangenafweging tussen de verschillende groepen. Bovendien vergrijst het fonds. Dat betekent dat we na moeten denken over onze lange termijn toekomst. Het fonds is zeer gezond met een dekkingsgraad van rond de 125%, maar de toekomstige krimp maakt dat we in het belang van deelnemers hier nu al over moeten nadenken.

Tenslotte is de nauwe relatie met de sponsor (IBM) van belang. Hun support is van groot belang en zorgt voor een intensief contact tussen het fonds en de sponsor.

Welke ervaringen neem je mee uit vorige functies?

Ik denk dat het helpt dat ik in mijn vorige functies met verschillende culturen heb gewerkt. Een bank- en een verzekeringscultuur, de Belgische versus de Nederlandse cultuur. Bij SPIN werken we samen met de Amerikanen, bij mijn commissariaat bij BNP Paribas Cardif met Fransen. Ik vind dat leuk om te doen. Verder denk ik dat ik dat mijn bestuurlijke ervaring kan helpen. Afspraken maken, die ook nakomen, tempo houden in de uitvoering. Ik werk graag in een professionele omgeving. Die is bij SPIN zeker aanwezig. Als buitenstaander ben je in een goede positie om vragen te stellen waarom dingen gaan zoals ze gaan, te vergelijken met andere ervaringen die je hebt, de spiegel voor te houden.

Auteur: Baart Koster

Fotograaf: Bettina Traas