Willeke Ong

Na een loopbaan van 29 jaar als openbaar accountant en partner bij PwC ben ik 4 jaar geleden als zelfstandige ondernemer gestart. Ik werk nu als toezichthouder en bestuurder met expertise op het gebied van audit, financiële sturing, risicomanagement en governance. Als toezichthouder ben ik persoonlijk dichtbij, maar op bestuurlijke afstand. Ik ben rolvast en betrokken: een helpende hand maar een duidelijke scheiding tussen verantwoordelijkheden van toezichthouder en bestuurder.

Ik heb er voor gekozen om als RA ingeschreven te blijven en daarmee ook te blijven werken op basis van de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, omdat dit de beginselen zijn die mij passen en centraal staan in mijn werkwijze.

Je bent recent gestart als Sleutelfunctiehouder Interne Audit. De functie is nieuw voor de pensioensector. Wat trok je aan in deze rol?

Met de invoering van de IORP II richtlijn zijn vanaf 13 januari 2019 alle pensioenfondsen verplicht om sleutelfuncties in te richten en sleutelfunctiehouders aan te stellen. De sleutelfunctiehouder Interne Audit vormt het sluitstuk van alle waarborgen binnen een pensioenfonds voor wat betreft de beheerste en integere bedrijfsvoering.

Eind december 2019 ben ik gestart als sleutelfunctiehouder Interne Audit bij Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders). In deze functie komen voor mij twee werelden bij elkaar; de wereld van audit en van pensioenfondsen. Toen ik door Partners at Work werd benaderd voor deze functie was ik ook direct enthousiast omdat ik het leuk vind om mijn kennis van beide werelden in deze functie te bundelen en bovendien invulling te geven aan een geheel nieuwe rol. Het is een mooie uitdaging om samen met anderen best practices te ontwikkelen en te werken aan een professionele invulling.

Ik ben gestart met een nulmeting over 2019 en het in kaart brengen van de processen en beheersmaatregelen van het fonds. Tegelijkertijd heb ik de nulmeting ook meteen vertaald naar een plan van aanpak voor 2020 en verder. Daarnaast ben ik ook gestart met de ontwikkeling van een kwartaalrapportage voor 2020.

In nauw overleg met het bestuur onderzoek ik hoe BPF Schilders kan voldoen aan de eis om een volledige set van beheersmaatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering in te richten, uit te voeren en de werking van de maatregelen vast te leggen.

Hoe ervaar je de Covid19 crisis in je werk?

Met de Covid19 crisis zie ik dat digitalisering in alle functies in een hoge versnelling is gekomen. Het digitaal vergaderen gaat opmerkelijk goed. Ik had verwacht dat vergaderingen korter zouden duren en minder diepgang zouden kennen, maar na de eerste gewenningsverschijnselen lukt het goed om tot een gedegen discussie en besluitvorming te komen. Ik merk wel de behoefte om vaker naar buiten te gaan en even het hoofd leeg te maken nu ik mijn reistijd als “afkoppeltijd” mis.

Hoe zie jij je ontwikkeling als toezichthouder?

In 2016 heb ik de commissarissencyclus op Nyenrode gevolgd en dit heeft mij geholpen om een helder raamwerk voor de functie van toezichthouder te ontwikkelen. Ik heb nu ruim 3 jaar ervaring als toezichthouder en ben toe aan de volgende fase in de professionalisering van mijn rol. Op kortere termijn wil ik mij verder ontwikkelen als toezichthouder door intervisie en door het verder uitwerken van mijn visie op toezicht. Op langere termijn ambieer ik een rol in een pensioenfonds bestuur.

Tekst: Baart Koster

Foto: Bettina Traas